Checklist 7 หัวข้อ ก่อนการขอมาตรฐาน ISO 14064-1 การวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร

December 13, 2023

มาตรฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจก ISO14064 มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติการที่ดี ในการควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนาเสนอความเป็นสากลซึ่งสอดคล้องกับเทคนิคเกี่ยวกับปริมาณและรายงานด้านก๊าซเรือนกระจก และก่อให้เกิดความโปร่งใสในการดาเนินการการซื้อขายคาร์บอน
มาตรฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจกสาหรับองค์กร ISO 14064 เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ว่าด้วยรายละเอียดของหลักการ และข้อปฏิบัติสาหรับการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ การติดตาม การรายงานผล และการตรวจสอบเอกสาร หรือการยืนยันผล ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ภายในขององค์กร หรือบริษัท รวมถึงเสริมสร้างกิจกรรม หรือการกระทาใดที่จะสามารถช่วยบริหารจัดการการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ซึ่งมาตรฐาน ISO 14064 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยที่สาคัญได้แก่

 • ISO 14064-1 เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการประเมินปริมาณและการรายงานผลการปล่อย และการกาจัดออก ของก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร หรือบริษัท
 • ISO 14064-2 เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการประเมินเชิงปริมาณ การติดตาม และการรายงานผลการลดลง และการกาจัดออกของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับโครงการ
 • ISO 14064-3 เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเอกสาร และการยืนยันผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก
 • มาตรฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจกนี้ช่วยในการออกแบบองค์กรของให้สามารถจัดการการควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และความน่าเชื่อถือของการรายงานปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น ซึ่ง ในบทความนี้จะนำไปสู่ 7 คำถามสำคัญก่อนการขอมาตรฐาน ISO 14064-1 การวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร

1. เราจะรายงานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้อย่างไร?

ขั้นตอนรายงานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

 • กำหนดขอบแขตการรายงานก๊าซเรือนกระจก
 • ชี้บ่งแหล่งปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • คำนวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจก
 • จัดทำรายงานบัญชีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
 • ทวนสอบรายงานบัญชีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

2. เราจะมีส่วนรวมในการลดการปลดปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไรบ้าง ?

องค์กรสามารถมีส่วนร่วมได้หลายวิธี เช่น การใช้พลังงานสะอาด, ปรับเปลี่ยนวิธีการกำจัดขยะเพื่อลดการฝังกลบ, ปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นให้มีค่า GWP ต่ำๆ, การปลูกป่า เป็นต้น

3. ถ้าเริ่มดำเนินการรายงานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะเลือกใช้ปีไหนเป็นปีฐานในการคำนวน?

องค์กรสามารถกำหนดปีฐานขึ้นได้เลยค่ะ โดยทั่วไปจะใช้ข้อมูล 1 ปีย้อนหลังหรือค่าเฉลี่ยต่อเนื่องหลายปี

4. CBAM คืออะไร

CBAM คือ คือมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นการกำหนดราคาสินค้านำเข้าบางประเภทเพื่อป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเข้ามาใน EU

5. กลุ่มสินค้าสินค้าประเภทไหนบ้างที่ถูกพิจารณาตามระเบียบของ CBAM

สินค้า 7 กลุ่มแรก ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการรั่วไหลของคาร์บอนสูง ได้แก่ เหล็กและเหล็กกล้า อะลูมิเนียม ซีเมนต์ ปุ๋ย ไฟฟ้า ไฮโดรเจน และสินค้าปลายน้ำบางรายการ อาทิ น็อตและสกรูที่ทำจากเหล็กและเหล็กกล้า

6. ระเบียบของ CBAM เริ่มบังคับใช้เมื่อไหร่

CBAM Certificate เริ่มบังคับใช้เต็มรูปแบบวันที่ 1 ม.ค. 2026

7. สำหรับบริษัทที่ได้รับการรับรอง CFO แล้ว มีความประสงค์ที่จะขอการรับรอง ISO 14064-1 ต้องทำอย่างไร?

 • ปรับขอบเขตในการรายงานให้สอดคล้องกับ ISO 14064-1
 • จัดทำระบบเอกสารควบคุมในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บทความที่เกี่ยวข้อง

event wedding venue with tables and trees
ข่าวสารองค์กรในประเทศJanuary 15, 2024

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสังคม

ปัจจุบันเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าโรคระบาดโควิดคือส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตและยังคงอยู่ร่วมกับเราได้ในความรุนแรงที่ลดลง ส่วนเรายังคงต้องดำเนินชีวิตต่อไปและสิ่งที่จะค่อยช่วยเยียวยาจิตใจผู้คนในตอนนี้ได้คือเรื่องของการพักผ่อน การท่องเที่ยว ธุรกิจบันเทิงต่าง ทำให้การเติบโตของการท่องเที่ยวในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเป็นการยืนยันว่าปัจจุบันภาคส่วนนี้มีส่วนขับเคลื่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังที่สุดซึ่ง  การเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ข่าวสารองค์กรในประเทศNovember 30, 2023

เอสจีเอสรับรองมาตรฐาน ISO 14064 การจัดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรแก่บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส

เอสจีเอสรับรองมาตรฐาน ISO 14064-1 การจัดงานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร แก่บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด มหาชน 

ข่าวสารและข้อมูลเชิงลึก

 • บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด - สำนักงานใหญ่

100 Nanglingchee Road,

Chongnonsee, Yannawa, 10120,

กรุงเทพ, ประเทศไทย