เงื่อนไขการใช้บริการ

การเข้าถึงเว็บไซต์

ไซต์นี้เป็นของและดําเนินการโดย SGS SGS ให้สิทธิ์คุณในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ส่วนบุคคลอย่างจํากัด และห้ามดาวน์โหลด (นอกเหนือจากการแคชเพจ สิ่งพิมพ์ เอกสารทางเทคนิค หรือข้อมูลอื่นๆ) หรือแก้ไขข้อมูล หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SGS ใบอนุญาตนี้ไม่รวมถึงการขายต่อหรือการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ในเชิงพาณิชย์ การเก็บรวบรวมและการใช้รายชื่อผลิตภัณฑ์ คําอธิบาย หรือราคาใด ๆ การใช้เนื้อหาของเว็บไซต์ การดาวน์โหลดหรือการคัดลอกข้อมูลบัญชีเพื่อประโยชน์ของร้านค้ารายอื่น หรือการใช้การทําเหมืองข้อมูล หุ่นยนต์ หรือเครื่องมือการรวบรวมและสกัดข้อมูลที่คล้ายกัน ห้ามทําซ้ํา คัดลอก ขาย ขายต่อ เข้าชม หรือใช้ประโยชน์จากไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SGS คุณไม่สามารถวางกรอบหรือใช้ framing techniques เพื่อแนบเครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นใด (รวมถึงรูปภาพ ข้อความ เค้าโครงหน้า หรือแบบฟอร์ม) ของ SGS โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้ง คุณไม่สามารถใช้เมตาแท็กหรือ "ข้อความที่ซ่อนอยู่" อื่นใด โดยใช้ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของ SGS โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SGS การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต จะถูกยกเลิกการใช้งานหรือใบอนุญาตที่ SGS อนุมัติให้

คอมมุดิตี้ ฟอรัม

ไซต์นี้มีกระดานข่าว กลุ่มสนทนา และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ที่ให้ข้อเสนอแนะต่อ SGS และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ใช้ ("ฟอรัม") ฟอรัมบางประเภทเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม ในขณะที่ ฟอรัมอื่น ๆ คุณอาจต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน แม้ว่า SGS จะไม่ควบคุมข้อมูล/เนื้อหาที่โพสต์ลงใน ฟอรัมโดยผู้ใช้ ("ข้อความ") แต่ SGS ขอสงวนสิทธิ์ (ซึ่งอาจใช้ดุลยพินิจของ SGS โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ในการลบ เคลื่อนย้าย หรือแก้ไขข้อความ และยุติการเข้าถึงและการใช้ฟอรัมของคุณ และยกเลิกข้อความใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อทางศีลธรรม

ตําแหน่งงาน

ไซต์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานภายในของ SGS หากคุณตกลงใจที่จะสมัครงานกับ SGS ระบบจะดำเนินการสร้างแบบฟอร์มใบสมัครหรือส่งประวัติย่อของคุณถึงเรา โดยถือเป็นข้อตกลงร่วมกันว่า SGS สามารถใช้ ถือครอง และทําลายข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่มีอยู่ในแบบฟอร์ม/CV ของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาใบสมัครของคุณตามขั้นตอนมาตรฐานการสรรหาบุคลากรของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในรายละเอียดด้านล่าง

โปรดอย่าสมัครงาน หากคุณไม่เห็นด้วยกับ SGS ในการใช้ ถือครอง หรือทําลายข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ระบุไว้ด้านล่าง:

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงตําแหน่งงานว่างที่เปิดรับและเหมาะสมกับคุณ ซึ่งคุณจะมีโอกาสสมัครในตําแหน่งงานว่างเหล่านี้ หากคุณต้องการ

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของการวิจัยตลาดโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการสรรหาบุคลากร ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของคุณ อาจเป็นไปได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกถ่ายโอนนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

การสั่งซื้อออนไลน์

ไซต์นี้เปิดโอกาสให้คุณสั่งซื้อบริการของ SGS เงื่อนไขการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง และอาจพบข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องในการซื้อได้ที่นี้ สามารถสั่งซื้อและซื้อบริการผ่านบัตรเครดิตได้ การชําระเงินด้วยบัตรเครดิตทั้งหมดจะถูกดําเนินการโดย JP Morgan Chase ("JPMC") และอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขของ JPMC ตามลิงค์นี้ https://www.chasepaymentech.com SGS ปฏิเสธความรับผิดใด ๆ และทั้งหมดสําหรับการประมวลผลการชําระเงินดังกล่าวโดย JPMC และจะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายสืบเนื่อง

SGS จะไม่เก็บรักษาหรือจัดเก็บข้อมูลการชําระเงินด้วยบัตรเครดิตของคุณ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงบัญชีของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ SGS และจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ SGS ทีอยู่ในไซต์นี้

การคืนเงินจะได้รับการดําเนินการเป็นกรณีๆ ไป และหากได้รับการอนุมัติ เราจะคืนเงินให้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติการคืนเงิน โปรดทราบว่า เราไม่สามารถคืนเงินสดได้ หากมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับการคืนเงิน โปรดติดต่อตัวแทนของ SGS ในพื้นที่ของคุณ

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหุ้นทั้งหมดที่ให้ไว้กับ SGS โดย Swissquote นั้น เพื่อวัตถุประสงค์การใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายและข้อมูลมีล่าช้าอย่างน้อย 30 นาที SGS ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลราคาหุ้นหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่แสดง และไม่รับผิดชอบต่อหรือรับผิดชอบในทางใด ๆ สําหรับความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง หรือข้อผิดพลาดในข้อมูลหรือข้อมูลราคาหุ้น หรือในการส่งข้อมูลหรือข้อมูลราคาหุ้นใด ๆ ข้อมูลราคาหุ้นหรือข้อมูลที่ให้ไว้นี้ ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อดำเนินธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินใด ๆ และ SGS จะไม่รับผิดชอบในทางใด ๆ สําหรับความเสียหายความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการพึ่งพาข้อมูลนี้ หรือเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตาม การหยุดชะงักหรือการยกเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตามของข้อมูลหรือข้อมูลราคาหุ้น

เงื่อนไขตามข้อกฏหมาย

การเข้าถึงและการใช้ไซต์นี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกําหนดในการเข้าถึงเหล่านี้ (และข้อพิพาท การโต้เถียง การดําเนินการ หรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นในลักษณะใดๆ ก็ตามในที่นี้) จะอยู่ภายใต้และถูกตีความตามกฏหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยไม่คำนึงถึงกฏเกณฑ์ใดๆที่เกี่ยวกับความขัดแย้งของกฏหมาย ข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงฉบับนี้ จะถูกส่งไปยังเขตอํานาจศาลเฉพาะของศาลแห่งแคนตันเจนีวา

ลิขสิทธิ์

ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้หรือในสิ่งพิมพ์ใด ๆ ที่มีอยู่หรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ เป็นทรัพย์สินของ SGS แต่เพียง ผู้เดียวและได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ข้อมูลใดๆ ในไซต์นี้ไม่สามารถทําซ้ํา แจกจ่าย หรือแก้ไขได้ ไม่ว่าในลักษณะใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก SGS

เครื่องหมายการค้า

 เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเครื่องหมายการค้า ซึ่ง SGS Société Générale de Surveillance SA เป็นเจ้าของและจดทะเบียน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SGS SA แต่เพียงผู้เดียวในการจำแนกบริการ เราไม่มีการให้ใบอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ เหล่านี้โดยรับอนุญาตหรือโดยนัย ห้ามทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

-------------------------------------------------

ถ้าคุณเข้าหน้าไซต์นี้โดยคลิกที่ลิงก์ที่ให้ไว้ใน http://sgsonsite.sgs.com นั้นหมายถึง ข้อกําหนดและเงื่อนไขด้านล่างและ / หรือข้อกําหนด ทั่วไปสําหรับระบบการรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ จะต้องถูกอ่านร่วมกับข้อตกลงผู้ใช้ซึ่งคุณยอมรับเมื่อ เข้าลงทะเบียนบัญชีลูกค้ากับ SGSonSITE เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น บริการทั้งหมดที่อ้างถึงในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขด้านล่าง

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกําหนดและเงื่อนไขด้านล่าง ตลอดจนถึงเงื่อนไขทั่วไปสําหรับการรับรองระบบ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ซึ่งอ้างถึง "บริษัท" จะได้รับการตีความว่า บริษัทในเครือ SGS เข้าอยู่ในสัญญาที่มี ผลผูกพันกับคุณในฐานะลูกค้า

-------------------------------------------------

ความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่อยู่หรือเข้าถึงได้บนหรือผ่านเว็บไซต์นี้ ("ไซต์") ให้บริการโดย SGS สําหรับคําแนะนําทั่วไป และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปที่คุณสนใจ SGS เป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิในข้อความ ข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาต่างๆ ทั้งหมดบนเว็บไซต์ SGS ตั้งใจในการจัดเว็บไซต์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่มีอยู่ในไซต์นี้ถูกต้องและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม บางครั้งอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ดังนั้น SGS ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยสิ้นเชิงหรือโดยนัยทั้งหมด ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับหน้าเหล่านี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม SGS จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่อง (ไม่ว่าการสูญเสียผลกําไรหรือสิ่งอื่นใด) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้สิ่งนี้

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 2016

  • บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด - สำนักงานใหญ่

100 Nanglingchee Road,

Chongnonsee, Yannawa, 10120,

กรุงเทพ, ประเทศไทย