การปรับปรุงตาม FSSC 24000: เส้นทางสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนและโปร่งใส

June 19, 2024
ในโลกที่สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามจริยธรรมถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น และการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสถือได้ว่ามีความสำคัญสูงสุด ส่งผลให้องค์กรในภาคการผลิตจำเป็นต้องแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการก่อให้เกิดความยั่งยืนทางสังคมเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

FSSC 24000 สำคัญอย่างไร?

FSSC 24000 ช่วยให้องค์กรในภาคการผลิต สามารถนำแนวทางระบบการจัดการมาใช้ในองค์กรซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อข้อกำหนดด้านความยั่งยืนทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบนี้ยังช่วยให้องค์กรปรับปรุงสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน พัฒนามาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ ประยุกต์ใช้ระบบให้สามารถตรวจสอบได้อย่างครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ปกป้องภาพลักษณ์องค์กร สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจ และมีส่วนร่วมต่อความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติได้อย่างมากมายหลายเป้าหมาย

FSSC 24000 สอดคล้องกับแนวทางระบบการจัดการของระบบมาตรฐานสากล (ISO Standard) เพื่อช่วยในการสร้างโครงสร้าง บริหารจัดการ และขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบธุรกิจที่มีผลกระทบสูง นอกจากนี้โดยโครงสร้างของข้อกำหนดเองนั้นสอดคล้องกับโครงสร้างที่กลมกลืน (Harmonized Structure) ของระบบมาตรฐานสากล ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถบูรณาการกับระบบมาตรฐานสากลอื่นๆ ได้ หากองค์กรของท่านมีระบบการจัดการอยู่แล้ว เช่น FSSC 22000 หรือ ISO 9001 (ระบบการจัดการคุณภาพ) ท่านสามารถบูรณาการระบบโดยเพิ่มประเด็นด้านสังคมเข้าไปผนวกร่วมด้วยเพื่อสะท้อนการจัดการด้านสังคมให้เด่นชัดมากขึ้น
ผู้ตรวจการกำลังตรวจสอบโรงงาน

ประโยชน์ของ FSSC 24000?

การรับรอง FSSC 24000 ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถ:
แก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนและประเด็นทางสังคมที่มีนัยสำคัญในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นำระบบการตรวจสอบอย่างครอบคลุมไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานขององค์กร
นำระบบการจัดการสังคมที่เข้มแข็งมาประยุกต์ใช้ แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง
ทำให้สามารถระบุและจัดการความเสี่ยงและโอกาสทางสังคมได้อย่างเด่นชัดมากขึ้น
แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม
ช่วยให้มีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติในหลายๆเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสังคม

ความเชี่ยวชาญด้านการการตรวจสอบมาตรฐานทางสังคม

SGS ในฐานะบริษัททดสอบ ตรวจสอบและให้บริการตรวจรับรองชั้นนำของโลก เราเป็นพันธมิตรที่ได้รับการรับรองในการตรวจประเมินมาตรฐาน FSSC 24000  เรามีประสบการณ์ตรวจอย่างมากมายที่จะสามารถยืนยันได้ถึงความเชี่ยวชาญในการตีความการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดใหม่นี้

และด้วยประสบการณ์หลายทศวรรษในด้านระบบการจัดการและบริการตรวจสอบทางสังคม ทั้ง ISO 9001 และ FSSC 22000 รวมถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรฐาน PAS 24000 (ข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการสังคม) เราพร้อมสนับสนุนทุกขั้นตอนในการประยุกต์ใช้มาตรฐานนี้ในองค์กรของท่าน

นอกจากนี้ เรายังเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งและสมาชิกเต็มรูปแบบของสมาคมวิชาชีพชั้นนำด้านการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางสังคม (Association of Professional Social Compliance Auditors: APSCA) เรามีผู้ตรวจประเมินที่ผ่านการรับรอง APSCA มากกว่า 800 คน ในกว่า 80 ประเทศ เพื่อสนับสนุนความต้องการ FSSC 24000 ของท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐาน กด here

เกี่ยวกับ SGS

เราคือเอสจีเอส ผู้นำด้านการทดสอบ การตรวจสอบ และการรับรองระบบของโลก เรา เราได้รับการยอมรับในฐานะผู้กำหนดมาตรฐานด้านความยั่งยืน คุณภาพและความซื่อสัตย์ พนักงาน 99,600 คนของเรา ดำเนินงานในเครือข่ายสำนักงานและห้องปฏิบัติการกว่า 2,600 แห่งทั่วโลก

บทความที่เกี่ยวข้อง

ท่อไฮโดรเจนกับกังหันลม
ข่าวธุรกิจJuly 15, 2024

การปรับปรุงภาคผนวก SL (Annex SL) เพื่อเสริมพลังมาตรฐานการจัดการในรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การรับมือกับความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นทำให้หลายองค์กรทั่วโลกตระหนักถึงความจำเป็นในการบูรณาการความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับระบบการจัดการหลัก การปรับปรุงภาคผนวก SL ล่าสุดเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่สำคัญ โดยการเน้นการเข้าใจบริบทองค์กร รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งการเสริมสร้างบทบาทของผู้บริหารและแนวคิด "การพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิต" ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การบูรณาการนี้ไม่เพียงแค่การปฏิบัติตามข้อกำหนด แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสทางยุทธศาสตร์ให้กับองค์กรด้วย
Ecolodge พร้อมแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา
ข่าวธุรกิจApril 09, 2024

การขับเคลื่อนวิวัฒนาการที่ยั่งยืน: ISO 21401 และ Triple Bottom Line ในธุรกิจการท่องเที่ยว

การขับเคลื่อนวิวัฒนาการที่ยั่งยืนในธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน เป้าหมาย SDGs ของสหประชาชาติกำหนดให้ธุรกิจมุ่งเน้นการพัฒนาที่มีความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม มาตรฐานสากลเช่น ISO 21401 ช่วยสนับสนุนธุรกิจให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเข้ามาตรฐานนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ การสร้างประโยชน์ไม่เพียงแต่สู่กำไรเพิ่มขึ้นและสร้างคุณค่าต่อชุมชนและโลกใบนี้เป็นกระบวนการที่รวดเร็วและยั่งยืนในอนาคต
ชาวนาท้องถิ่นปลูกผักกาดหอม
ข่าวธุรกิจApril 05, 2024

ขั้นตอนของการทำ LCA เพื่อความยั่งยืน: การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม The process of conducting LCA for sustainability: Environmental Impact Analysis

การทำ LCA (Life Cycle Assessment) เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและสำคัญสำหรับการออกแบบและการตัดสินใจที่มีมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยมีขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน: การกำหนดเป้าหมายและขอบเขตของการศึกษา, การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากร, การประเมินผลกระทบ, และการแปรผล ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนโยบายสิ่งแวดล้อม เช่น การออกแบบรถยนต์ที่ประหยัดพลังงานและมลพิษต่ำลง การออกแบบเสื้อผ้าที่ใช้วัสดุรีไซเคิล และการกำหนดมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ LCA เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
การทำฟาร์มชีวภาพในเรือนกระจก
ข่าวธุรกิจApril 02, 2024

ประโยชน์ของการดำเนินการ LCA: มุมมองจากผู้ผลิตและผู้บริโภค

การทำ LCA (Life Cycle Assessment) เกิดขึ้นเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ให้การประเมินอย่างเข้มงวดสำหรับฉลากสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมให้ผู้บริโภคตัดสินใจอย่างมีความรู้สึก การเข้าใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้าตลอดวงจรชีวิตจะกระตุ้นการตัดสินใจที่มีสิ่งแวดล้อมในข้อความ และเป็นการสนับสนุนให้พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารและข้อมูลเชิงลึก

  • บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด - สำนักงานใหญ่

238 TRR Tower, 19th-21st Floor, Naradhiwas Rajanagarindra Road,

Chong Nonsi, Yannawa, 10120,

กรุงเทพ, ประเทศไทย