ขั้นตอนของการทำ LCA เพื่อความยั่งยืน: การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม The process of conducting LCA for sustainability: Environmental Impact Analysis

April 05, 2024
การทำ LCA (Life Cycle Assessment) เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและสำคัญสำหรับการออกแบบและการตัดสินใจที่มีมิติทางสิ่งแวดล้อม เข้าใจว่า LCA ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ที่รวมถึงการกำหนดเป้าหมายและขอบเขตของการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากร การประเมินผลกระทบ และการแปรผล ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนโยบายสิ่งแวดล้อม เช่น การออกแบบรถยนต์ที่ประหยัดพลังงานและมลพิษต่ำลง การออกแบบเสื้อผ้าที่ใช้วัสดุรีไซเคิล และการกำหนดมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ LCA เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

ขั้นตอนของการทำ LCA

LCA ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ได้แก่

 • Goal and Scope Definition
  การกำหนดขอบเขต เป็นการระบุขอบเขตของการศึกษา ว่าครอบคลุมผลิตภัณฑ์หรือบริการใดบ้าง ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง 
 • Inventory analysis 
  เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การใช้พลังงานและทรัพยากร มลพิษ และการกำจัด
 • Impact assessment 
  การประเมินผลกระทบ หรือการประมวลผลข้อมูลบัญชีรายการให้เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามหมวดผลกระทบที่เลือกไว้ (เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดลงของทรัพยากร การปนเปื้อนทางน้ำ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ)
 • Life Cycle Interpretation
  การแปรผล และการรายงาน จากการวิเคราะห์ที่ทำการศึกษา มีวิธีในการจัดการอย่างไรบ้าง นำไปสู่การออกแบบพัฒนาปรับปรุงให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เอาไปใช้ในการวางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต

  *Noted
  LCA เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ การเลือกเครื่องมือ แหล่งข้อมูล และวิธีการที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
เล็ก-คนทำงานในห้องปฏิบัติการเรือนกระจก

LCA กับความยั่งยืน

 • LCA ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยั่งยืน
  ผู้ผลิตสามารถใช้ LCA เพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์หรือบริการตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เพื่อระบุจุดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูงและสามารถปรับปรุงได้ 
 • ใช้ในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
  ผู้บริโภคสามารถใช้ LCA เพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน เพื่อช่วยผู้บริโภคตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำลง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้ในการกำหนดนโยบายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม
  ผลการศึกษา LCA สามารถใช้เพื่อระบุปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและสามารถกำหนดนโยบายหรือข้อบังคับเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ เช่น รัฐบาลสามารถใช้ LCA เพื่อกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ

  ตัวอย่างการนำ LCA ไปใช้ในการปรับปรุงความยั่งยืน เช่น
  - บริษัทรถยนต์หลายแห่งใช้ LCA เพื่อออกแบบรถยนต์ที่ประหยัดพลังงานและปล่อยมลพิษต่ำลง
  - บริษัทเสื้อผ้าหลายแห่งใช้ LCA เพื่อออกแบบเสื้อผ้าที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
  - รัฐบาลหลายประเทศใช้ LCA เพื่อกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

เกี่ยวกับ SGS

เราคือเอสจีเอส ผู้นำด้านการทดสอบ การตรวจสอบ และการรับรองระบบของโลก เรา เราได้รับการยอมรับในฐานะผู้กำหนดมาตรฐานด้านความยั่งยืน คุณภาพและความซื่อสัตย์ พนักงาน 99,600 คนของเรา ดำเนินงานในเครือข่ายสำนักงานและห้องปฏิบัติการกว่า 2,600 แห่งทั่วโลก

บทความที่เกี่ยวข้อง

ท่อไฮโดรเจนกับกังหันลม
ข่าวธุรกิจJuly 15, 2024

การปรับปรุงภาคผนวก SL (Annex SL) เพื่อเสริมพลังมาตรฐานการจัดการในรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การรับมือกับความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นทำให้หลายองค์กรทั่วโลกตระหนักถึงความจำเป็นในการบูรณาการความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับระบบการจัดการหลัก การปรับปรุงภาคผนวก SL ล่าสุดเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่สำคัญ โดยการเน้นการเข้าใจบริบทองค์กร รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งการเสริมสร้างบทบาทของผู้บริหารและแนวคิด "การพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิต" ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การบูรณาการนี้ไม่เพียงแค่การปฏิบัติตามข้อกำหนด แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสทางยุทธศาสตร์ให้กับองค์กรด้วย
แนวคิดสีเขียวของเมือง
ข่าวธุรกิจJune 19, 2024

การปรับปรุงตาม FSSC 24000: เส้นทางสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนและโปร่งใส

ในโลกที่สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามจริยธรรมถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น และการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสถือได้ว่ามีความสำคัญสูงสุด ส่งผลให้องค์กรในภาคการผลิตจำเป็นต้องแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการก่อให้เกิดความยั่งยืนทางสังคมเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
Ecolodge พร้อมแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา
ข่าวธุรกิจApril 09, 2024

การขับเคลื่อนวิวัฒนาการที่ยั่งยืน: ISO 21401 และ Triple Bottom Line ในธุรกิจการท่องเที่ยว

การขับเคลื่อนวิวัฒนาการที่ยั่งยืนในธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน เป้าหมาย SDGs ของสหประชาชาติกำหนดให้ธุรกิจมุ่งเน้นการพัฒนาที่มีความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม มาตรฐานสากลเช่น ISO 21401 ช่วยสนับสนุนธุรกิจให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเข้ามาตรฐานนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ การสร้างประโยชน์ไม่เพียงแต่สู่กำไรเพิ่มขึ้นและสร้างคุณค่าต่อชุมชนและโลกใบนี้เป็นกระบวนการที่รวดเร็วและยั่งยืนในอนาคต
การทำฟาร์มชีวภาพในเรือนกระจก
ข่าวธุรกิจApril 02, 2024

ประโยชน์ของการดำเนินการ LCA: มุมมองจากผู้ผลิตและผู้บริโภค

การทำ LCA (Life Cycle Assessment) เกิดขึ้นเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ให้การประเมินอย่างเข้มงวดสำหรับฉลากสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมให้ผู้บริโภคตัดสินใจอย่างมีความรู้สึก การเข้าใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้าตลอดวงจรชีวิตจะกระตุ้นการตัดสินใจที่มีสิ่งแวดล้อมในข้อความ และเป็นการสนับสนุนให้พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารและข้อมูลเชิงลึก

 • บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด - สำนักงานใหญ่

238 TRR Tower, 19th-21st Floor, Naradhiwas Rajanagarindra Road,

Chong Nonsi, Yannawa, 10120,

กรุงเทพ, ประเทศไทย