ความเป็นส่วนตัวที่ SGS

SGS ได้นํานโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของ SGS มาใช้ และเราให้คำมั่นต่อการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของบุคคล นโยบายนี้กําหนดให้บริษัทในเครือและพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัทยึดมั่นในหลักนี้ ตลอดเวลาที่ SGS ต้องจัดการข้อมูลความเป็นส่วนบุคคล:

  • การรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย เรามุ่งมั่นที่จะดําเนินการอย่างโปร่งใสและเปิดเผยเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบเท่านั้น
  • การเคารพในสิทธิและทางเลือกของแต่ละบุคคล เราเคารพการตัดสินใจของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับวิธีการรวบรวม ปฏิบัติ และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลโดย SGS และบริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข และลบข้อมูลที่จัดเก็บโดย SGS
  • การจัดการข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบ เรารู้ว่าการรักษาความลับและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาความไว้วางใจและเรามีมาตรการครอบคลุมเพียงพอเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากความเสี่ยงของการใช้งานหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต

SGS’ Data Privacy Global Leader นั้น ได้รับการสนับสนุนโดยเครือข่ายเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท้องถิ่นทั้งในระดับธุรกิจและภูมิภาคของเรา ทำให้มั่นใจต่อการดําเนินการและการปฏิบัติตามพันธะสัญญาด้านความเป็นส่วนตัวของเราทั่วทั้งองค์กรของเราในระดับโลก

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมที่พนักงาน SGS ทุกคนมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความสําคัญของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและวิธีการป้องกันข้อมูล  หลักสูตรการตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเรามีให้สําหรับพนักงานปัจจุบันทุกคน และเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการปฐมนิเทศของพนักงานใหม่ของเรา ด้วยการใช้โปรแกรมอีเลิร์นนิ่ง (e-learning) ซึ่่งถูกพัฒนาขึ้นสําหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการตลาด หรือฝ่ายไอที

และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวทางข้อมูล นโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของเราได้อธิบายวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้งาน และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา

หากต้องการเข้าถึงประกาศความเป็นส่วนตัวของ SGS สําหรับการปฏิบัติตาม GDPR โปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะประเทศของ SGS หรืออ่านประกาศความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของเราสําหรับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้สมัคร

หากคุณมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับข้อผูกพันด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเรา หรือต้องการรายงานข้อสงสัยเรื่องความเป็นส่วนตัว โปรดกรอกแบบฟอร์มคําขอความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของเรา

คําแถลงนี้มีผลบังคับใช้กับบริษัทในเครือ SGS ของ SGS Group ทั้งหมด เว้นแต่จะมีการบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เข้มงวดกว่าในแต่ละประเทศ ซึ่งในกรณีนี้จะมีการชี้แจ้งเวอร์ชั่นของประเทศนั้น

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลมีความสําคัญต่อทุกส่วนของธุรกิจของเรา ถือเป็นหัวใจสําคัญของคําสัญญาของเราที่มีต่อลูกค้า ค่านิยม หลักการของเรา การปฏิบัติของเรา และความสําเร็จของเรา และมีความสําคัญต่อการรักษาความไว้วางใจ

Frankie Ng, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Frankie Ng

ดาวน์โหลด