Какво търсите?

REACH

REACH е регламент на Европейския съюз за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химични вещества.

Той се отнася за всички химични вещества - не само за тези, използвани в производствения процес, но също и за тези, които се влагат в продуктите от нашето ежедневие, като почистващи препарати и бои, или стоки, като дрехи, обзавеждане и електрически уреди.

Our Services

"Облекла без угризения"

Bluesign - стандарт за текстил и химикали

CB схема

CE-маркировка

cGMP Аналитична химия - QC (Отдел по качеството) разрешение

HALT и HASS

IECEE Доклади за опасни субстанции

ISO 14067 - Въглероден отпечатък

ISO 22716 - Обучение за информираност по добри производствени практики (ДПП) за козметичния отрасъл

ISO 22716 - Обучение по тълкуване и одит на добри производствени практики (ДПП) за козметичната промишленост

REACH обучение

RoHS за търговци на дребно

SIEF и представяне от трета страна

TAPA FSR - изисквания за сигурност на товарите

Алжир - Сертификат за съответствие за износ

Анализ на въздействието

Анализ на масла и мазнини

Анализ на микроелементите - SIMS, ToFSIMS и ICPMS

Анализ на неизправности и повреди

Анализ на спорни вещества

анализ на състава на продуктите

Анализ на тънък филм

Антибактериална UV защита и функционални разработки

Валидиране на водните системи

Верификация на етикетиране

Верификация от RJC

Въглероден отпечатък

Въглероден отпечатък по PAS 2050

Габон - Мандат на SGS

Глобален стандарт за опаковки и опаковъчни материали на BRC

Египет - Услуги по оценка на съответствието

Екотоксикологични изследвания

екстракционни еи филтрационни изследвания

ЕМС марка

ЕМС тестове

Енергиен Одит

Енергийна ефективност

Етиопия - Сертификат за съответствие на продукт (ECAE)

Идентификация на веществата

Изпитване на текстилни изделия съобразно китайските GB стандарти

Изследвания за стабилност

Информационен лист за безопасност, класифициране и етикетиране

Калифорнийско становище 65 (California Proposition 65)

Калкулации и анализ

Катар - Програма за предекспортна проверка на съответствието (PVoC)

Кения – Програма за предекспортна проверка на съответствието (PVoC)

Комуникация в спешни и аварийни ситуации

Конструктивен анализ

Консултиране по АПБПП и Тестване от Трети Страни

Консултиране по ОЕЕО

Кот д'Ивоар – Програма за проверка на съответствието (VOC).

Крайна произволна инспекция (КПИ) - FRI

Кувейт - Сертифициране по Схемата за осигуряване на съответствие на Кувейт (KUCAS)

Материален състав на тъкани

Местно и международно многоцентрово качество на естествените науки

Микробиологични тестове

Микробиологични тестове за медико-билогичните науки

Микробиологично тестване: Козметика

Монголия - Програма за оценка на съответствието

Мониторинг на производствения план

Надзор при товарене / разтоварване (КТ/КР) - LS/US

Най-добри практики в аквакултурата

Напречно сечение с помощта на SEM и TEM

Начална производствена проверка (НПП) - IPC

Нигерия - Оценка на съответствието на продукт (PCA) (SONCAP)

Облекло с висока видимост

Обучение

Обучение за Новостите в Регулациите

Обучение по Акт за Подобряване Безопасността на Потребителските Продукти (АПБПП)

Одит по ETI (ИТЕ)

Одит по специфични критерии на клиента

Одити за социална отговорност

Одити по IETP

Одити по SMETA

Одити по WRAP

Одити по изискванията за безопасност на ASEAN (2003)

Одити по изискванията за безопасност на COLIPA ((1995 г.)

Одити по сигурността

Определяне на характеристиките на продукта

Оптимитизиране и валидиране на разработката на методи

Оценка на възрастовата категория

Оценка на токсичния риск (TRA)

Предварителна регистрация

Приложение за управление на данни

Проверка на магазин за продажба на дребно

Проверка на суровини

Проверка по време на производство (ПРОВРЕП) - DUPRO

Програма на Алианса за отговорни предприятия (АОП)

Продавайте продуктите си в цял свят чрез одити за ДПП в козметиката

Производствен контрол

Профилиране в областта на примесите с помощта на SIMS и SRP

Работен семинар за контрол на опасните вещества

Реверсивна технология

Регистрационно досие

Регистрация на модули

Саудитска Арабия - SASO сертификат за съответствие

Сертификат за съответствие на RoHS (CoC)

Сертификатна марка на SGS за ограничение на опасните вещества (RoHS)

Сертификация за добри дистрибуторски практики (ДДП) за фармацевтичния отрасъл

Сертификация на Безопасността на електрическите продукти

Сертификация на Играчките в Бразилия

Сертификация на практики по отговорно рециклиране (R2)

Сертификация от Съвета за управление на риболоваl (MSC)

Engineer Examining Machine Part on a Production Line

Сертифициране по ISO 9001 – системи за управление на качеството

Сертифициране съгласно изискванията на JPMA

Симулация на околни условия и анализ

Социални одити

Спазване на Закона за етикетиране на опасни художествени материали (LHAMA)

Съюз на доставчици на комплексно обслужване към ASEAN (SAFSA)

Таен клиент

тестване за безопасност в Китай - GB 18401

Тестване за радиоактивност на хранителните продукти

Тестване на RoHS

Тестване на вещества, идентифицирани като особено опасни (SVHC)

Тестване на ЛОС

Тестване на материали

Тестване на надеждността

Тестване на показатели

Тестове за запалимост

Тестове на транспортни опаковки

Тестове при контакт с храни

Тестове с натоварване

Уганда - Програма за предекспортна проверка на съответствието (PVoC)

Управление на качеството и безопасността

Управление на СПГО

Услуги по екологичен одит

Услуги по одобрение на E-маркировка

Услуги по оценка по време на експлоатация в САЩ

Услуги при аварийни ситуации

Услуги при аварийни ситуации - извествяване

Услуги при аварийни ситуации - класификация, маркировка, пакетиране

Услуги, свързани с тестването на контейнери

Физическа помощ

Физични и механични тестове

Функционално и спортно облекло

Химично тестване

Цветоустойчивост и свиване

Търсите нещо конкретно?

За производителите и вносителите на потребителски продукти е важно да разберат своята роля и своите отговорности в рамките на REACH, тъй като REACH се прилага не само за химични вещества и смеси, но също така включва определени разпоредби, които се прилагат за някои изделия. Ограничаването на веществата, получаването на разрешение и уведомяването са важни фактори за даден продукт, който ще бъде пуснат на общия европейски пазар. Отрасълът трябва да се справи и с предизвикателствата при предоставяне на информация за вещества, идентифицирани като особено опасни (SVHC), в рамките на веригата на доставки и за потребителите.

SGS предлага пълен пакет от услуги, който да помогне на нашите клиенти да изпълнят задълженията си по REACH - от първоначалната регистрация по REACH до услуги като консултиране, изпитване, одитиране и верификация с цел систематично съотвествие на изискванията.

Според REACH отговорността за управлението на рисковете, свързани с въздействието на химичните вещества или изделията за широко потребление върху общественото здраве и околната среда, трябва да се поеме от предприятията. Повечето изисквания на REACH се отнасят директно за производителите и вносителите, които трябва да регистрират веществата (в чист вид, или тези, класифицирани като смеси), като подадат информация за свойствата на тези химични вещества. Според REACH те са задължени също така да извършват оценки на безопасността на химичните вещества и да предприемат мерки за управление на риска. REACH изисква производителите и вносителите да уведомяват европейските регулаторни органи за употребата на опасни вещества. Тогава REACH може да разреши употребата на тези вещества.

REACH изисква потребителите надолу по веригата да гарантират, че техните клиенти (например други индустриални предприятия и потребители) разполагат с необходимата информация, за да могат да използват техните продукти безопасно. Дистрибуторите са задължени да гарантират, че цялата информация, отнасяща се до безопасността на съответните вещества, се предоставя с веществата и продуктите, които продават, както и че няма забранени вещества в продуктите, които продават.

Освен това, рамката на REACH може да повлияе на изделията за широко потребление по отношение на разрешението за вещества съгласно Приложение XIV или на ограничението съгласно Приложение XVII, както и по отношение на уведомяването за вещества, пораждащи много сериозно безпокойство (SVHC), съгласно член 7 или декларацията съгласно член 33. Производителите и вносителите трябва да са наясно с факта, че стандартите на REACH са обект на постоянни промени и те трябва редовно да следят отблизо най-новите изисквания. 

Чрез световната си мрежа от лаборатории и добре обучени специалисти SGS предлага пълна гама от услуги, за да гарантира, че Вашите производствени и дистрибуторски системи отговарят на разпоредбите на REACH.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България