เราคือบริษัทผู้นำด้านการทดสอบ
การตรวจสอบและการรับรองระบบของโลก

คุณค่าของเราต่อสังคมคือการทำให้โลกดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น
ถนนโค้งกับอาคาร

แผนกนวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อธุรกิจ • ศูนย์ข่าวสาร

Checklist 7 หัวข้อ ก่อนการขอมาตรฐาน ISO 14064-1 การวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร

ในบทความนี้จะนำไปสู่ 7 คำถามสำคัญก่อนการขอมาตรฐาน ISO 14064-1 การวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร ซึ่งมาตรฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจก ISO14064 มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติการที่ดี ในการควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนาเสนอความเป็นสากลซึ่งสอดคล้องกับเทคนิคเกี่ยวกับปริมาณและรายงานด้านก๊าซเรือนกระจก และก่อให้เกิดความโปร่งใสในการดาเนินการการซื้อขายคาร์บอน

บริการของเรา

ร่วมงานกับเรา

ค้นหาตําแหน่งงานว่างปัจจุบัน ลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือน และสมัครตําแหน่งงาน

ต้องการค้นหาเฉพาะเจาะจงกว่านี้หรือไม่