Czego szukasz?

Zrównoważony rozwój: słownik „pojęć zrównoważonych”

Sustainability14 Sep 2023
Warto znać pojęcia dotyczące zrównoważonego rozwoju.
Dużymi krokami zbliżamy się do dnia, od kiedy firmy będą zobligowane do zbierania danych i raportowania w ramach zrównoważonego rozwoju i nowych wymagań. Stanie się to już w przyszłym roku, dlatego to już ostatni dzwonek na zapoznanie się z podstawową i niezmiernie istotną terminologią w tym zakresie.

Poniżej przedstawiam pierwszą część z cyklu słownikowego niezbędnika:

  • Zrównoważony rozwój – to taki sposób zarządzania planetą, dzięki któremu można zagwarantować dobrobyt, lepsze warunki życia, spójność społeczną oraz poprawę jakości środowiska naturalnego. Jesienią 2015 r., państwa członkowskie ONZ przyjęły Agendę 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, która zawiera 17 celów do realizacji w ramach polityki w tym obszarze (ang. The rozwój – Development Goals).

  • CSR - Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility), to metoda zarządzania biznesowego uwzględniająca interesy społeczne, środowiskowe, a także między innymi swoich pracowników Strategia opierająca się na CSR pomaga identyfikować ryzyka na tych płaszczyznach, angażować lokalną społeczność, a tym samym zwiększać wiarygodność i efektywność działalności firmy.
  • ESG - skrót (ang. Environmental. Social and Goverment), oznaczający trzy obszary: środowisko, społeczeństwo (obszar socjalny) i ład korporacyjny, w ramach których dokonywane są m.in. oceny pozafinansowe przedsiębiorstw. Wymogi w obszarze ESG odnoszą się do sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju i pozwalają na porównanie wyników analiz tych czynników w różnych organizacjach.
  • NFRD - dyrektywa 2014/95/UE (ang. Nonfinancial Disclosure Reporting Directive) pojawiła się jako nowelizacja Dyrektywy 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, dotyczących ujawniania informacji niefinansowych. Raportowanie to zostało włączone jako cześć obowiązkowa do sprawozdawczości z działalności firm. Wymóg ujawniania według tej dyrektywy wszedł w życie 22 października 2014 r., obecnie jeszcze obowiązuje i nie wymaga korzystania z żadnych standardów do raportowania informacji.
  • CSRD – (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) - Dyrektywa 2022/2464 w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Została przyjęta przez Komisję Europejską 14 grudnia 2022 r. Dokument (więcej - tutaj: Dyrektywa CSRD weszła w życie! Co to oznacza w praktyce dla raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju? | SGS Poland) zastąpi obecnie obowiązującą (NFRD). Na mocy CSRD wszystkie duże spółki, bez względu na to, czy są notowane na giełdzie, czy nie, oraz małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku regulowanym, będą zobligowane do sporządzania raportów niefinansowych w ramach zrównoważonego rozwoju. Raporty będą częścią składową raportowania spółki i będą musiały zostać poddane audytowi przez niezależną jednostkę auditującą.
  • Taksonomia - akt prawny - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. To system klasyfikacji działalności gospodarczej pod względem wpływu na zrównoważony rozwój i środowisko. Jest częścią raportu zrównoważonego rozwoju i jest uwzględniona w wymaganiach ESRS.
  • ESRS - europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ang. European Sustainability Reporting Standards), zgodnie z którymi będą sporządzane raporty niefinansowe. Raportowanie będzie dotyczyć zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i MŚP jako firm współpracujących (np. poprzez informowanie o swoim śladzie węglowym). Dnia 31 lipca 2023 r. Komisja Europejska wydała rozporządzenie delegowane, wprowadzające pierwszy zestaw standardów, a ujawniane dane firm według tych wymogów będą podlegać zewnętrznej weryfikacji. (Informacje na temat wszystkich ESRS dostępne są na stronie: First Set of draft ESRS - EFRAG).
  • Greenwashing- nieprawdziwe kreowanie wizerunku firmy sugerujące, że wytwarzane przez nich produkty są ekologiczne i bezpieczne dla środowiska.

Kolejny zestaw niezbędnych definicji związanych z ważnym tematem, jakim jest zrównoważony rozwój już wkrótce na naszej stronie.

A jeśli już teraz potrzebujesz wsparcia w ramach przygotowania do raportowania lub weryfikacji raportu ESG, szkoleń, certyfikacji czy weryfikacji śladu węglowego, to zachęcamy do kontaktu z SGS Polska.

 

Katarzyna Matyjasik, specjalistka ds. ESG i zrównoważonego rozwoju w SGS Polska

 

O SGS

Jesteśmy SGS – światowym liderem w dziedzinie badań, inspekcji i certyfikacji, uznawanym za wzorzec w zakresie zrównoważonego rozwoju, jakości i rzetelności. W sieci ponad 2650 oddziałów i laboratoriów zatrudniamy przeszło 98 000 pracowników, którzy poprzez wspólną pracę umożliwiają lepszy, bezpieczniejszy i bardziej połączony świat.

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

,

, 01-248,

Warszawa,

Polska