Czego szukasz?

Badania NDT – certyfikacja personelu – odnowienie uprawnień i recertyfikacja

16 Mar 2022
Odnowienie uprawnien NDT

Jak długo ważny jest certyfikat badań nieniszczących (NDT)? Na pierwszy rzut oka to proste pytanie. Jednakże w jednym wypadku wystarczy odnowienie uprawnień, a w innym konieczna będzie recertyfikacja NDT. W artykule opisujemy, kiedy i jak należy odnowić posiadany certyfikat NDT.

UWAGA: SGS Polska nie świadczy już usług z zakresu certyfikacji personelu NDT.

Jak długo jest ważna certyfikacja personelu NDT?

Certyfikacja personelu NDT to pierwsze uzyskanie kompetencji w danej metodzie.

Uprawnienia na daną metodę badawczą w określonym stopniu otrzymuje się na 5 lat. Po 5 latach od uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu kwalifikacyjnego musimy ubiegać się o odnowienie certyfikatu.

Badania NDT – odnowienie uprawnień

Odnowienie to procedura przedłużenia ważności certyfikatu bez egzaminu. Można tego dokonać w dowolnym czasie do 5 lat od zdania egzaminu:

 • początkowego,
 • uzupełniającego,
 • recertyfikacyjnego.

Ważność certyfikatu po jego odnowieniu również wynosi 5 lat. Po 5 latach od odnowienia uprawnień należy przystąpić do recertyfikacji.

Dokumenty koniecznie do odnowienia certyfikatu powinny być złożone do 6 miesięcy przed zakończeniem ważności certyfikatu, ale maksymalnie 12 miesięcy po upływie jego ważności (jeśli jest to uzasadnione).

Jakie warunki należy spełnić, by odnowić certyfikat NDT?

Warunki uzyskania odnowienia certyfikatu zależą od jednostki certyfikującej, w której uzyskało się certyfikację. Czasami wystarczy jedynie złożenie wniosku. Niektóre jednostki certyfikujące proszą o przekazanie przykładowych raportów z wykonywanych badań. Jednak ze względu na ochronę danych osobowych, jednostki te obecnie odchodzą od raportów na rzecz opisów wykonywanych czynności.

Odnowienie nie musi być realizowane w tej samej jednostce certyfikującej, w której uzyskano certyfikację.

Co to jest recertyfikacja NDT?

Recertyfikacja NDT to procedura przedłużenia ważności certyfikatu przez pozytywnie zdany egzamin lub w inny sposób satysfakcjonujący jednostkę certyfikującą, spełniający kryteria recertyfikacji.

Recertyfikacja nie musi być przeprowadzana w tej samej jednostce, w której otrzymałeś/aś certyfikat personelu NDT.

Jakie warunki należy spełnić podczas recertyfikacja NDT

Warunki uzyskania recertyfikacji według normy PN-EN ISO 9712 są następujące:

Stopień 1 i 2:

 • Udokumentowanie ciągłości pracy bez istotnych przerw w metodzie oraz sektorze, w którym wnioskuje się o recertyfikację;
 • Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu praktycznego, który wykazuje ciągłość kompetencji do prowadzenia działań w zakresie określonym w certyfikacie;

Stopień 3:

 • Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu, który obejmuje:
  • 20 pytań na temat stosowania metody badania w określonych sektorach,
  • 5 pytań z zakresu wymagań systemu certyfikacji;
 • Spełnienie wymagań systemu uzyskiwania punktów wg Załącznika C do PN-EN ISO 9712. Należy uzyskać min. 70 punktó;w przez 5 lat za działalność taką jak np. publikacja prac badawczych w zakresie NDT, przewodniczenie komitetom normalizacyjnym, działalność badawcza w zakresie NDT, itp.

Badania NDT - kiedy certyfikat NDT traci ważność?

Certyfikat może utracić swoją ważność w następujących przypadkach:

 • nieprzestrzegania kodeksu etycznego,
 • potwierdzonego postępowania niezgodnie z procedurami certyfikacji,
 • utraty zdolności widzenia – negatywny wynik corocznej kontroli wzroku,
 • w momencie wystąpienia istotnej przerwy* w realizacji danej metody badawczej,
 • wskutek nieuzyskania recertyfikacji w wymaganym czasie.

*istotna przerwajest to nieobecność lub zmiana działalności, która uniemożliwia osobie certyfikowanej pełnienie obowiązków odpowiednich do stopnia w danej metodzie i sektorze określonym zakresem certyfikacji. W przypadku gdy okres ciągłej przerwy przekracza jeden rok albo co najmniej dwie przerwy przekroczą łącznie dwa lata, wówczas do tego czasu nie wlicza się przerw w pracy takich jak urlopy, szkolenia, zwolnienia lekarskie trwające krócej niż 30 dni.

Aby utrzymywać ważność certyfikatu należy:

 • wykonać co roku kontrolę potwierdzającą zdolność widzenia,
 • regularnie przeprowadzać badania oraz dokonać oceny wyników badań NDT i nie wpaść w okres istotnej przerwy.

Utrzymanie certyfikatu NDT. Przykład

Przyjmijmy, że certyfikację na metodę badań wizualnych VT w stopniu 1+2 uzyskałeś./aś w maju 2010 roku.

Od tego momentu należy co roku wykonać badania kontrolne potwierdzające zdolność widzenia oraz utrzymać ciągłość pracy w danej metodzie badawczej.

Wraz z początkiem 2015 roku należy pamiętać o zbliżającej się dacie ważności certyfikatu – maj 2015 r. W takim przypadku należy sprawdzić, jakie są wymagania jednostki certyfikującej dotyczące odnowienia kwalifikacji w danej metodzie badań NDT i uzyskać odnowienie przed majem 2015 roku.

Wraz z początkiem 2020 roku należy zapisać się na kurs recertyfikujący tak, aby otrzymać recertyfikację przed majem 2020 roku.

Następne odnowienie będzie nas czekało w 2025 roku, a kolejna recertyfikacja w 2030 roku.

Skontaktuj się z nami

 • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska