Czego szukasz?

Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) – zrównoważone wyroby dla zrównoważonego budownictwa

26 Aug 2019
World Map Showing Connections 1600px

Rozporządzenie CPR proponuje wdrażanie deklaracji środowiskowych produktów, które mają służyć przeprowadzeniu oceny zrównoważonego wykorzystania zasobów i wpływu wyrobów oraz obiektów budowlanych na środowisko. W związku z tym wyroby budowlane dystrybuowane na rynku Unii Europejskiej posiadają obowiązkową Deklaracją Właściwości Użytkowych (DoP) oraz dobrowolną Deklarację Środowiskową Produktu (EPD).

Wspólny rynek dla wyrobów budowlanych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę Rady 89/106/EWG jest w skrócie zwane CPR (od angielskich słów Construction Product Regulation). Weszło ono w życie we wszystkich krajach Unii Europejskiej 1 lipca 2013 roku. Od tej daty wszyscy producenci, importerzy, dystrybutorzy wyrobów budowlanych, jak i ich upoważnieni przedstawiciele, przy wprowadzaniu lub udostępnianiu wyrobów budowlanych na rynku UE, objętych normami zharmonizowanymi, są zobowiązani stosować wymagania Rozporządzenia CPR.

Bezpieczeństwo obiektów budowlanych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej

Rozporządzenie CPR (Construction Product Regulation) wprowadza obowiązek zapewnienia w poszczególnych krajach, aby obiekty budowlane naziemne i podziemne na ich terytorium były projektowane i wykonywane w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu ludzi, zwierząt domowych i mienia, uwzględniając przy tym, w interesie dobra ogólnego, inne zasadnicze wymogi dla wyrobów budowlanych. Aby spełnić te wymagania stosowane w obiektach wyroby budowlane powinny pozwalać na wznoszenie obiektów, które (…) spełniają zasadnicze wymogi, to jest:
1. Higienę, zdrowie i środowisko;
2. Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów;
3. Ochronę przed hałasem;
4. Oszczędność energii i izolacyjność cieplną;
5. Nośność i stateczność;
6. Bezpieczeństwo pożarowe;
7. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

DoP i EDP a zrównoważone budownictwo

Zgodnie z Rozporządzeniem CPR obiekty budowlane powinny być projektowane, konstruowane i budowane z uwzględnieniem między innymi zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, z uwzględnieniem możliwości zastosowania materiałów z recyklingu, a także materiałów poddających się recyklingowi. Surowce oraz materiały wtórne powinny być korzystne z punktu widzenia środowiskowego. Rozporządzenie CPR proponuje wdrażanie deklaracji środowiskowych produktów, które mają służyć przeprowadzeniu oceny zrównoważonego wykorzystania zasobów i wpływu wyrobów oraz obiektów budowlanych na środowisko. W związku z tym wyroby budowlane dystrybuowane na rynku Unii Europejskiej posiadają obowiązkową Deklarację Właściwości Użytkowych (DoP) oraz dobrowolną Deklarację Środowiskową Produktu (EPD).

Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD) dla wyrobów budowlanych

Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD - Environmental Product Declaration), jest dokumentem szczegółowo opisującym oddziaływanie produktu na środowisko podczas jego całego cyklu życia (LCA).

Deklaracja EPD nie jest typowym certyfikatem, ale świadectwem oceny oddziaływania produktu na środowisko na poszczególnych etapach jego wytwarzania i cyklu życia: od pozyskania materiałów, przez etap produkcji, transport, montaż, użytkowanie, aż do utylizacji i recyklingu. Określa ona ilościowo wydobycie surowców, energochłonność procesu produkcji, zużycie wody i wytwarzanie odpadów.

Deklaracja EPD pozwala na porównanie profilu środowiskowego i dokonania oceny oraz selekcji wyrobów pod względem zweryfikowanej efektywności ekologicznej danego produktu czy usługi.
Dzięki deklaracji EPD można ocenić produkty wykorzystywane w budownictwie, w tym m.in. tonę standardowego cementu stosowanego do produkcji betonu w budownictwie mieszkaniowym, styropian czy wełnę mineralną, silikaty czy bloczki z gazobetonu oraz inne wyroby budowlane.

Korzyści z Deklaracji EDP

Przedsiębiorca posiadający Deklaracje EPD na swoje wyroby informuje rynek, że jego firma zobowiązała się do ograniczenia wpływu procesów produkcyjnych na środowisko.

Produkty z deklaracją EPD są wykorzystywane podczas budowy obiektów, dla których uzyskiwane są certyfikaty zrównoważonego budownictwa (systemy DGNB, LEED, BREEAM i inne).

Deklaracja ta nie tylko zwiększa szanse budynku na uzyskanie certyfikatu BREEAM lub LEED, ale także pozwala klientom na podejmowanie świadomych decyzji konsumenckich, prowadzących do redukcji wpływu budynku na środowisko. 

Wymagania dla EPD

Deklaracje środowiskowe typu III EPD są tworzone w oparciu o wymagania norm: ISO 14025 Etykiety i deklaracje środowiskowe typu III oraz EN 15804 Zrównoważoność obiektów budowlanych - Deklaracje środowiskowe wyrobu - Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych.

Deklaracje EPD są opracowywane po przeprowadzeniu oceny cyklu życia (LCA) zgodnie z obowiązującymi zasadami kategorii produktów (PCR). PCRS zarządzane są przez operatorów programu EPD w celu zapewnienia zgodności EPD z normą ISO 14025.

Deklaracje EPD podlegają weryfikacji przez niezależną stronę trzecią, która posiada w tym zakresie wymagane kompetencje i wiedzę. Niezależnie zweryfikowane deklaracje dostarczają informacji dotyczących ochrony środowiska, zgodnie z wytycznymi, tj.: obiektywizmem, porównywalnością i wiarygodnością.

Podmioty wydające i weryfikujące deklaracje III typu zrzeszone są w Międzynarodowej organizacji ECO-Platform.

CO SGS MOŻE ZAOFEROWAĆ W TYM ZAKRESIE?

Więcej informacji na temat certyfikacji wyrobów budowlanych oraz usług SGS Polska w tym zakresie znajda Państwo TUTAJ.

Zapraszamy do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat oferty.

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska