Czego szukasz?

REACH

Rozporządzenie REACH jest przepisem Unii Europejskiej dotyczącym rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i ograniczenia stosowania określonych substancji chemicznych.

Rozporządzenie REACH ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych, nie tylko stosowanych w procesach przemysłowych, ale także tych, które znajdują się w produktach używanych na co dzień, takich jak środki czystości, farby, odzież, meble i urządzenia elektryczne.

Ponieważ rozporządzenie REACH dotyczy nie tylko substancji chemicznych i mieszanin, lecz także obejmuje pewne postanowienia odnoszące się do artykułów, ważne jest, aby producenci i importerzy produktów konsumenckich rozumieli swoją rolę oraz obowiązki związane z REACH. Ograniczenia, zezwolenia i powiadomienia dotyczące substancji są istotnymi czynnikami odnoszącymi się do artykułu wprowadzanego na wspólny rynek europejski. Ponadto branża musi radzić sobie z wyzwaniem, jakim jest przekazywanie informacji dotyczących SVHC w łańcuchu dostaw oraz konsumentom.

Firma SGS oferuje szeroki pakiet usług, aby wspomagać klientów w spełnieniu ich zobowiązań wynikających z rozporządzenia REACH, począwszy od wstępnej rejestracji REACH po usługi doradcze, badania, audyty i weryfikacje wspierające istniejące procesy zapewnienia zgodności.

Rozporządzenie REACH nakłada na branżę obowiązek zarządzania ryzykiem, że substancje chemiczne lub artykuły konsumenckie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego i środowiska. Większość wymagań REACH dotyczy bezpośrednio producentów i importerów, którzy mają obowiązek rejestrowania substancji (czystych, lub sklasyfikowanych jako mieszaniny) poprzez dostarczenie danych o właściwościach poszczególnych składników. Obowiązki, jakie REACH nakłada na producentów i importerów, obejmują również opracowanie oceny bezpieczeństwa substancji chemicznych i wdrożenia środków zarządzania ryzykiem. Rozporządzenie REACH wymaga też, aby producenci i importerzy powiadamiali europejskie urzędy rejestracyjne o wykorzystaniu substancji niebezpiecznych. W takich przypadkach REACH może objąć takie substancje wymogiem uzyskania zezwolenia.

Od kolejnych użytkowników REACH wymaga zapewnienia, że ich klienci (na przykład, inne przedsiębiorstwa przemysłowe lub konsumenci) posiadają wszelkie informacje wymagane do bezpiecznego użytkowania produktów. Dystrybutorzy są zobowiązani do zapewnienia, że wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa substancji dostarczane są razem ze sprzedawanymi preparatami i artykułami, a także że sprzedawane produkty nie zawierają substancji zakazanych.

Ponadto REACH może dotyczyć produktów konsumenckich w zakresie udzielania zezwoleń na zastosowanie substancji zgodnie z Załącznikiem XIV lub ograniczeń zgodnie z Załącznikiem XVII, a także powiadomienia o substancjach stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC) zgodnie z Artykułem 7 lub deklaracji takich substancji zgodnie z Artykułem 33. Producenci i importerzy muszą być świadomi faktu, że standardy REACH podlegają stałym zmianom i uważnie śledzić najnowsze wymagania. 

Poprzez sieć naszych laboratoriów o zasięgu ogólnoświatowym i dzięki wysokim kwalifikacjom naszych specjalistów, firma SGS oferuje kompleksowe usługi zapewniające, że systemy produkcji i dystrybucji wspierają zgodność z rozporządzeniem REACH.

Powiązane usługi

Inne usługi

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska