Какво търсите?

RoHS

Производителите, търговците на стоки на дребно и доставчиците на електрически и електронни продукти трябва да спазват различни разпоредби за ограничение на опасните вещества, отнасящи се за техния пазар.

Какво представлява RoHS (ограничение на опасните вещества)?

Директивата за RoHS2 2011/65 /ЕС ограничава използването на олово и други потенциално опасни вещества, включително кадмий, живак, хром VI, PBBs и PBDEs, съдържащи се в електрически и електронни продукти. Директивата за ограничение на опасните вещества допуска тегловна концентрация за тези вещества до 0,1% или 1000 ppm (с изключение на кадмия, за който тази стойност е до 0,01% или 100 ppm) за хомогенни материали.

Търсите нещо конкретно?

От 4 юни 2015 г., Директива 2011/65 / ЕС е изменена с Директива 2015/863, с допълнение за 4 нови фталати, увеличаващи общия брой на ограничените вещества до 10. Продукти, включени в категории от 1 до 7 и 10 и 11, трябва да се приведат в съответствие до 22 юли 2019, продукти в категории 8 и 9 – до 22 юли 2021 година.

Със своите 28 акредитирани лаборатории за ограничение на опасните вещества по цял свят SGS е вашият идеален партньор за спазване на тези изисквания.

Директивата на ЕС за ограничение на опасните вещества е тясно свързана с Директива 2002/96/EО на Европейския парламент и на Съвета за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), която определя събирането, рециклирането и заложените цели за възстановяване на електрическите стоки.

Подобни разпоредби съществуват в други райони по света, включително Китай, Япония, Южна Корея, САЩ, Норвегия и Турция. Нашите експерти по химични вещества ви помагат да намалите риска от неспазването на международните и национални разпоредби за забранените вещества.

Услугите, предлагани от нашата мрежа за химични вещества, включват:

  • Услуги за тестване и верификация на ограничението на опасните вещества
  • Сертификатна марка на SGS за ограничение на опасните вещества
  • „CE“ маркировка за RoHS
  • Услуга за оценка на съответствието за ограничение на опасните вещества с помощта на BOMcheck.net
  • Верификация за съответствие на RoHS
  • REACH: Тестване на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, и скрининг на високорискови вещества, пораждащи сериозно безпокойство
  • Консултиране по ОЕЕО
  • Екологична проверка
  • Химично тестване

Благодарение на глобалната мрежа от лаборатории и наличието на повече от 1000 специалисти в тази област нашето тестване може да гарантира, че вие разполагате с необходимата информация за отрасъла, за да ви бъде издадена декларация за съответствие за забранените вещества.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България