Какво търсите?

Осигуряване на екологична устойчивост – често задавани въпроси (ЧЗВ)

Инвеститорите, клиентите и обществото очакват от организациите да изградят устойчивост към изменението на климата и да намалят отрицателното си въздействие върху околната среда и хората.

Подобрената стратегия за ОСУ и оповестяването на информация, които съответстват на целта на вашата организация, ви позволяват да отговорите на тези очаквания и да се адаптирате към промените и предизвикателствата, като същевременно се възползвате от възможностите. Още по-важно е, че способността ви да оценявате и доказвате положителния си принос може да повиши компетенциите, които водят до по-устойчиво бъдеще.

Независимо от нивото ви на зрялост по ОСУ, нашите персонализирани услуги за ОСУ включват:

  • Обучение по ОСУ
  • Проверка на състоянието на ОСУ
  • Анализ на пропуските в ОСУ
  • Проверка и осигуряване на КПЕ за ОСУ
  • Оповестявания на ОСУ и потвърждаване на докладите за устойчивост
  • Сертифициране съгласно изискванията на ОСУ

Нашата проверка на състоянието на ОСУ е предназначена за ефективно измерване на резултатите от дейността ви в областта на ОСУ. Тя ви дава обективна представа за състоянието на управлението на ОСУ и рисковете, за да ви помогне да продължите ефективно напред.

Предлагаме и електронно обучение по ОСУ, подходящо за всички служители, които са нови по темата. То предоставя информационна основа, която им позволява да разберат своята роля и ролята на организацията си в подкрепа на ОСУ.

Екологичните показатели на организацията са тясно свързани с управлението на околната среда.

ISO 14001 предоставя рамка за система за управление на околната среда (СУОС), която помага на организациите да подобрят екологичните си показатели, да изпълнят свързаните с тях задължения за съответствие и да постигнат екологичните си цели.

Сертифицирането по този стандарт е неразделна част от намаляването на вашето въздействио върху околната среда. ISO 14001 се прилага за всички организации и екологичните аспекти на техните дейности, продукти и услуги, които могат да контролират или повлияят от гледна точка на жизнения цикъл.

Стандартът определя изискванията на СУОС, които подобряват екологичните показатели на вашата организация. Можете да се научите систематично да управлявате отговорностите към околната среда, които допринасят за устойчивостта.

Фирмите, които пренебрегват внедряването на социално отговорно поведение в своите стратегии, системи и практики, има вероятност да изостанат от своите конкуренти.

Оценката на изпълнението на ISO 26000 (социална отговорност) е подходяща за всички организации. Тя действа като инструмент, който определя нивото на ефективност на вашата организация в момента на оценката. Тя ще ви помогне да работите по социално отговорен начин, какъвто обществото все повече изисква.

Разработете, поддържайте и прилагайте социално приемливи практики на работното си място с помощта на SA8000 – водещия стандарт за социално сертифициране.

Този стандарт на Международната организация за социална отговорност (SAI) се е превърнал в обща рамка, която ви помага да демонстрирате отдаденост на справедливото отношение към работниците. Създаден през 1989 г. от SAI, филиал на Съвета по икономически приоритети, SA8000 е най-приетият в световен мащаб независим стандарт за работното място на всяка организация.

Вашата организация, място на провеждане или събитие оказват въздействие върху околната среда и икономиката на няколко нива, включително потребление на вода, производство на твърди отпадъци, потребление на енергия, въздействие върху биоразнообразието, заетост и избор на доставчици.

Сертифицирането и обучението по ISO 20121 (системи за управление на устойчивостта на събитията) може да помогне на вашата организация да постави и постигне реалистични цели, както и да приложи политики и процедури за постигане на най-добрите практики.

Сертификатът за управление на горите на Съвета за стопанисване на горите (FSC™) гарантира на купувачите, че дървеният материал произхожда от гора, която е оценена и сертифицирана като управлявана в съответствие с правилните социални, икономически и екологични стандарти.

Сертифицирането на управлението на горите е независима оценка, която гарантира, че вашите практики за управление на горите отговарят на международно признатите стандарти на FSC™.

Сертифицирането на веригата за контрол на продукцията с горски произход (COC) ви позволява да докажете, че дървесината, с която търгувате или която използвате, идва от добре управлявани гори или други контролирани източници.

Сертифицирането и обучението по ISO 14046 (воден отпечатък) може да ви помогне да оцените текущото си състояние, включително продукти, процеси и организации, въз основа на оценка на жизнения цикъл.

Повече от всякога финансовите институции и спонсорите на проекти са подложени на натиск заради възприеманата липса на прозрачност и управление на риска по отношение на социалната и екологичната отговорност.

С приемането на екваториалните принципи финансовата индустрия разполага със социални и екологични критерии за управление на финансови проекти. Оценката по екваториалните принципи включва доброволна рамка за управление на кредитния риск и насоки за оценка на социалния и екологичния риск за проектите, които финансирате.

Свържете се с нас

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България