Contact

Waar bent u naar op zoek?

VCA 2017/6.0

June 07, 2019
World Map Showing Connections 1600px

Informatie voor VCA-certificaathouders

Eerder informeerden we u over de overgang naar de nieuwe VCA-norm VCA 2017/6.0. Op deze nieuwe VCA-norm zijn een aantal specifieke eisen van toepassing die niet in de norm zelf zijn opgenomen. Om te voorkomen dat deze eisen aan uw aandacht ontsnappen, lichten wij u deze graag toe. Zoals in een eerdere bericht is aangegeven, is per 1 januari 2019 de IAF MD22:2018 van toepassing op de nieuwe VCA-norm VCA 2017/6.0. De IAF MD22 is een aanvulling op de accreditatieregels (ISO/IEC 17021-1) en specifiek geschreven voor beheerssystemen met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk. 

Wat betekent dit voor u?

INFORMATIEPLICHT

De gecertificeerde klant dient de certificeringsinstantie direct te informeren over het ontstaan van een ernstig incident of overtreding van de regelgeving die de betrokkenheid van de bevoegde regelgevende instantie vereist.

 • U dient overtredingen en ernstige incidenten direct aan SGS Nederland B.V. te melden. Als certificerende instantie kan SGS naar aanleiding hiervan besluiten om een nader onderzoek in te stellen, zodat vastgesteld kan worden of het beheersysteem eventueel tekortschiet.
 • De certificaathouder is verplicht de certificerende instantie (SGS Nederland B.V.) te informeren wanneer er sprake is van:
  • Een ernstig incident (arbeidsongeval) met betrekking tot veilig en gezond werken; en/ of
  • Een vastgestelde overtreding inzake relevante wet- en regelgeving met betrekking tot veilig en gezond werken.
 • Incidenten kunt u per e-mail melden bij nl.certificatie@sgs.com

WETTELIJKE NALEVING ALS ONDERDEEL VAN HET CERTIFICERINGSPROCES

 • Van organisaties die conformiteit met een Arbomanagementnorm (in dit geval VCA) claimen, wordt door belanghebbenden en belangstellenden verwacht dat relevante wettelijke normen op het gebied van veiligheid en gezondheid worden nageleefd.
 • Het aantoonbaar in kaart brengen en naleven van deze wetgeving is daarmee een impliciete vereiste voor het verkrijgen en behouden van certificatie tegen de VCA 2017/6.0. Dit zal tijdens audits getoetst worden.
 • Waar volledige wettelijke naleving niet aantoonbaar is, moet de organisatie een implementatieplan kunnen overleggen. Op het implementatieplan moet een concrete datum staan waarop alsnog wel volledig aan de eisen wordt voldaan. Aan dit implementatieplan dient een schriftelijke afspraak met de wettelijke toezichthouder ten grondslag te liggenen en, waar van toepassing, dient rekening gehouden te worden met specifieke regels van het land waar de activiteiten plaatsvinden.

WAT BETEKENT DIT CONCREET

 • In het bedrijfsbeleid (beleidsverklaring) dient opgenomen te zijn dat de organisatie naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu nastreeft.
 • De organisatie dient een inventaris te hebben van relevante wet- en regelgevingen (in relatie tot de scope van de activiteiten).
 • De organisatie dient zelf een beoordeling uit te voeren om aan te tonen dat voldaan wordt aan de relevante wet- en regelgeving in de landen waar activiteiten worden uitgevoerd.

SAMENGEVAT

 • Op de VCA 2017/6.0 zijn, afgezien van de vereisten in de norm zelf een aantal accreditatieregels van toepassing. Naast de ISO/IEC 17021-1 is dit specifiek voor Arbomanagement de IAF MD22:2018.

 • De belangrijkste aspecten die direct van toepassing zijn voor certificaathouders betreffen de plicht om incidenten te melden en om aantoonbaar wettelijke eisen met betrekking tot veiligheid en gezondheid te inventariseren en na te leven.

 • Als ten aanzien van deze aspecten tijdens audits afwijkingen worden geconstateerd, zullen hiervoor afwijkingen worden gerapporteerd die, net als bij expliciete eisen vanuit de norm zelf, de verstrekking dan wel continuering van het certificaat kunnen tegenhouden.

 • Incidenten kunt u per e-mail melden bij nl.certificatie@sgs.com

MEER INFORMATIE

 • Download de IAF-MD22 hier voor aanvullende informatie.
 • Specifieke aspecten uit deze norm zijn op basis van SSVV-besluiten en al dan niet van toepassing verklaard voor de VCA 2017/6.0. De besluitenlijst met betrekking tot het VCA-schema kunt u vinden op de SSVV-website van SSVV.
 • SGS Nederland B.V.

Malledijk 18,

, 3208 LA,

Spijkenisse, Nederland