Contact

Waar bent u naar op zoek?

Rapport 'ZZS in afvalstoffen' beschikbaar gesteld

July 29, 2018
ZZS in afvalstoffen

Rijkswaterstaat heeft begin juli het rapport ‘ZZS in afvalstoffen’ gepubliceerd. Het door SGS opgestelde rapport beschrijft welke zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in welke afvalstoffen kunnen worden aangetroffen.

Voor alle sectorplannen van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3), is inzichtelijk gemaakt of in afvalstoffen ZZS kunnen worden gevonden boven de concentratie van 0,1% g/g of zelfs lager. Het rapport dient als hulpmiddel bij de verplichting uit LAP3 voor onder meer afvalverwerkers, vergunningsverleners en bevoegde gezagen om bij de verwerking rekening te houden met de aanwezigheid van ZZS in afvalstoffen. Men kan beoordelen en beschrijven of verwerking verantwoord is en hoe dit gewaarborgd wordt, zodat onaanvaardbare risico’s voor mens en milieu worden voorkomen.

Het rapport ‘ZZS in afvalstoffen’ is beschikbaar gesteld op de website van LAP3.

Zorgvuldige omgang ZZS noodzakelijk


ZZS zijn gevaarlijke stoffen. Ze zijn kankerverwekkend, giftig voor de voortplanting of hebben andere gevaarlijke eigenschappen. ZZS worden in veel producten gebruikt en komen dus ook in veel afvalstoffen voor. Als uit afval nieuwe producten worden gemaakt, moet blootstelling aan deze gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Overheidsbeleid: nastreven van een circulaire economie


In het kader van een circulaire economie streeft de overheid naar maximaal en zo hoogwaardig mogelijke recycling van afvalstoffen. Vernietiging en verwijdering van materialen dient daarom zoveel mogelijk te worden beperkt. Anderzijds verlangen Europese verordeningen dat vernietiging of verwijdering van bepaalde ZZS plaatsvindt.

Neem contact op voor meer informatie


Het rapport is tot stand gekomen door samenwerking tussen SGS Antwerpen en SGS INTRON. Voor meer informatie neem contact op met Ulbert Hofstra via ulbert.hofstra@sgs.com of 088 - 214 51 00.
  • SGS Nederland B.V.

Malledijk 18,

, 3208 LA,

Spijkenisse, Nederland