Contact

What are you looking for?

SGS na Slovensku

Bez ohľadu na to, kde sa na svete nachádzate a v akom odvetví pôsobíte, môžete sa spoľahnúť, že vám naše medzinárodné tímy odborníkov poskytnú špecializované podnikateľské riešenie, aby bola vaša činnosť rýchlejšia, jednoduchšia a efektívnejšia.

Cieľom našej spolupráce je ponúkať nezávislé služby, ktoré vám pomôžu znížiť riziká, optimalizovať procesy a vyvíjať činnosť udržateľnejším spôsobom.

Dcérska spoločnosť SGS Slovakia spol. s r.o. vznikla v roku 1993 ako nástupnická organizácia SGS CZECHOSLOVAKIA, a.s. pre Slovensko so sídlom v Košiciach a pobočkou v Bratislave a pôsobí v oblastiach kontroly, overovania, skúšania produktov a certifikácie manažérskych systémov a poskytuje tieto služby.

 • certifikácie manažérskych systémov
 • školenia
 • kontrola kvality tovaru (akreditovaný odber vzoriek, analýza vzoriek v akreditovaných laboratóriách na Slovensku i v zahraničí, informatívna kontrola kvality v mieste nakládky, skladovania, vykládky)
 • kontrola množstva (dozor pri vážení, určenie hmotnosti ponorom plavidla, počítaním)
 • asistencia pri nakládke, prekládke a vykládke tovaru (autá, železničné vagóny, plavidlá, kontajnery, cisterny)
 • kontrola stavu zásob (kontrola kvality a kvantity komodít z rôznych oblastí hospodárstva, dlhodobý monitoring stavu zásob, pravidelné kontroly stavu zásob podľa požiadaviek klienta)
 • kontrola etikiet (label checks)

SGS Slovakia spol. s r. o. je akreditovaná v Slovenskej národnej akreditačnej službe – SNAS, v oblasti vykonávania inšpekcií podľa normy ISO 17020 a certifikácie systémov manažérstva kvality, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti potravín a HACCP podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 50001, ISO 3834, ISO 45001 a EMAS. SGS Slovakia má registrovaných audítorov pre vykonávanie certifikácie bezpečnosti potravín podľa noriem IFS Food a BRC Food.

Spoločnosť SGS Slovakia spol. s r.o. v súčasnej dobe zamestnáva viac ako 30 zamestnancov a spolupracuje s ďalšími skúsenými odborníkmi tak, aby poskytla vysoko odborné služby v oblasti systémov manažérstva kvality, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pre špecifické systémy manažérstva v oblasti automobilového, potravinárskeho, leteckého priemyslu a iných odvetví. Naša spoločnosť taktiež disponuje audítormi pre oblasti lesníctva, zdravotníctva, informačných technológií a ďalších sektorov a doteraz certifikovala viac ako 1600 spoločností z rôznych odvetví hospodárstva.

Profil našej skupiny

Spoločnosť SGS je svetovou jednotkou v oblasti inšpekcie, verifikácie, testovaní a certifikácie. Sme uznávaní ako spoločnosť, ktorá stanovuje štandard kvality a integrity v celosvetovom meradle. Máme vyše 97 000 zamestnancov a prevádzkujeme sieť viac ako 2 600 kancelárií a laboratórií po celom svete.

Naše základné služby môžeme rozdeliť do štyroch kategórií:

 • Inšpekcia: naša komplexná ponuka služieb svetovej kvality v oblasti inšpekcie a verifikácie, ako je kontrola stavu a hmotnosti obchodných zásielok pri prekládke, vám pomôže kontrolovať množstvo a kvalitu a splniť všetky príslušné požiadavky zákonných predpisov v rôznych regiónoch a na rôznych trhoch;
 • Testovanie: naša globálna sieť skúšobných zariadení, v ktorých pracujú kvalifikovaní a skúsení zamestnanci, vám umožňuje znížiť riziká, skrátiť čas vstupu na trh a otestovať kvalitu, bezpečnosť a prevedenie vašich výrobkov podľa príslušných zdravotných, bezpečnostných a regulačných noriem;
 • Certifikácie: prostredníctvom certifikácie vám umožňujeme preukázať, že vaše výrobky, procesy, systémy alebo služby vyhovujú národným alebo medzinárodným normám a predpisom či normám definovaným zákazníkom;
 • Verifikácia: zabezpečujeme, aby výrobky a služby vyhovovali globálnym normám a miestnym predpisom. Kombináciou globálneho záberu s miestnymi znalosťami takmer v každom odbore, unikátnymi skúsenosťami a odbornosťou pokrýva naša spoločnosť celý dodávateľský reťazec od surovín po konečnú spotrebu.

Neustále sa snažíme predvídať očakávania zákazníkov i celej spoločnosti, aby sme poskytovali tie najlepšie služby na trhu, kedykoľvek sú potrebné. Ako jednotka v poskytovaní špecializovaných podnikateľských riešení zlepšujúcich kvalitu, bezpečnosť a produktivitu a obmedzujúcich riziká pomáhame zákazníkom v orientácii vo svete neustále rastúceho množstva predpisov. Naše nezávislé služby prinášajú významnú pridanú hodnotu pre činnosť našich zákazníkov a zabezpečujú udržateľnosť podnikania.

Okrem toho, že poskytujeme služby na podporu trvalo udržateľného rozvoja, naše hodnoty taktiež preukazujú záväzok v oblasti firemnej udržateľnosti. Udržateľnosť chápeme ako riadenie dlhodobého ziskového podnikania pri zohľadnení všetkých pozitívnych a negatívnych ekologických, sociálnych a ekonomických vplyvov, ktorými pôsobíme na spoločnosť. V sekcii Udržateľnosť nájdete podrobnejšie informácie o našich koncepciách a o programe v oblasti udržateľnosti.

Naším cieľom je stať sa najviac konkurencieschopnou a najproduktívnejšou servisnou organizáciou na svete. Naše kľúčové kompetencie v oblasti inšpekcie, verifikácie, testovania a certifikácie sa neustále zlepšujú tak, aby boli najlepšie vo svojej triede. Tieto kompetencie sú základom našej činnosti. Zvolené trhy budú vybrané na základe našej schopnosti zabezpečiť tu najväčšiu konkurencieschopnosť a trvalo poskytovať našim zákazníkom výnimočnú službu po celom svete.

História skupiny SGS

Spoločnosť SGS bola založená v roku 1878 a na základe inovatívnych inšpekčných služieb v poľnohospodárstve spôsobila transformáciu obchodu s obilím v Európe. Spoločnosť bola v roku 1919 registrovaná v Ženeve ako Société Générale de Surveillance. Akcie boli prvýkrát uvedené na švajčiarskej burze (SWX) v roku 1985. Od roku 2001 máme iba jeden typ akcií, a to registrované akcie na meno.

Od počiatkov vzniku v roku 1878, kedy sme pôsobili ako kontrolór zásielok obilia, sme postupne vyrástli do jednotky v odbore. Dokázali sme to prostredníctvom nepretržitého zdokonaľovania a inovácií a na základe poskytovania podpory prevádzkam našich zákazníkov s cieľom obmedziť riziká a zvýšiť produktivitu.

Obráťte sa na miestnu pobočku SGS prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky +421 55 7836 111, aby ste zistili ako môžeme pomôcť Vašej spoločnosti. Prípadne navštívte našu globálnu webovú stránku a dozviete sa viac o širokom rozsahu služieb, ktoré ponúka Skupina SGS.

 • SGS Slovakia spol. s r.o.

Kysucká 14,

040 11,

Kosice,

Slovakia