Какво търсите?

Верификация на водния отпечатък

Водният отпечатък на една организация или количеството вода, която тя използва пряко или косвено, наред с влиянието върху тази вода, е нарастваща загриженост на носителите на интереси, потребителите и много международни организации. Новият стандарт ISO14046 за водния отпечатък се разработва в отговор на тази загриженост. Вие можете да демонстрирате вашата ангажираност към тази новаторска програма за управление на водите чрез верификация на водния отпечатък по ISO14046 и обучение за водния отпечатък от SGS.

Преди ISO14046 не е имало международни стандарти, свързани с използването на водата. Организациите прилагаха различни техники за получаване на данни, свързани с разхода на вода, за нуждите на екологични отчети или опаковки и документации на продукти. ISO14046 включва консистентни средства за измерване на разхода на вода, в допълнение към системите за управление и използването на най-добрите промишлени практики и процеси.

Верификацията по ISO14046 от SGS включва изчерпателен анализ на вашия разход на вода и вашата система за управление на водата. Ние верифицираме, че вашата организация отговаря на изискванията на ISO14046. Когато си партнирате със SGS за верификация на вашия воден отпечатък, мие се възползвате от предимствата на глобалната репутация SGS като водещ лидер при провеждане на одити и сертификации по широка гама от международни стандарти. Одиторите на SGS имат задълбочени познания по тези стандарти. Те могат да ви предоставят информация за вашата употреба на вода и да направят препоръки за начините, по които вашата организация да отговори на изискванията на ISO14046.

Верификацията на водния отпечатък по ISO14046, извършена от SGS, ви дава конкурентно предимство чрез предоставяне на доказателство за вашето възприемане на новия стандарт. Свържете се със SGS, за да научите повече за разработването на стандарта ISO14046 и за процедурата по верификация.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги