Какво търсите?

Информационен лист за безопасност, класифициране и етикетиране

Информационните листове за безопасност са основният инструмент за предавана информация, свързана с химичните вещества, през веригата на доставка след въвеждане на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химични вещества (REACH). Те трябва да включват най-новите критерии за класифициране на вещества като опасни и за етикетиране на елементи, което се изисква от Европейската комисия в съответствие с Регламент 1272/2008 / ЕО (CLP) относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.

Съдържанието и управлението на информационните листове за безопасност (SDS) трябва напълно да отговарят на европейското законодателство, ако производителите, вносителите и производителите на препарати желаят да продължат да произвеждат и предлагат своите продукти на европейския пазар.

Защо да изберете SGS?

В SGS нашите услуги по информационните листове за безопасност предлагат мониторинг на всички промени, свързани с информационния лист за безопасност, и ние сме готови да ви помогнем да ги спазите при прилагане на и в съответствие с REACH и CLP, независимо от всички предизвикателства. Нашите специалисти са натрупали над 15-годишен уникален опит и знания в областта на SDS, подкрепен от специализирани софтуерни системи и комплексни база данни. Те на свой ред са подкрепени от най-актуалното изследване на пазара, получено чрез работните групи на Европейската комисия, отрасловите обединения и националните органи на властта.

Научете повече по какъв начин SGS може да ви помогне да постигнете пълно съответствие в областта на информационните листове за безопасност, класифицирането и етикетирането.

Управлението на информационните листове за безопасност от SGS се извършва в съответствие с регламентите REACH и CLP.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services