Какво търсите?

Програма на Алианса за отговорни предприятия (АОП)

Нашата услуга, призната от АОП, ви предлага солидна рамка за мониторинг на съответствието и представянето на вашите доставчици спрямо Кодекса на поведение на АОП.

Информация за АОП

АОП, по-рано известен като ГКЕИ, е основан през 2004 г., за да популяризира общ кодекс на поведение за индустрията на електрониката и информационните и комуникационни технологии (ИКТ). В момента в него членуват над 110 компании в сферата на електрониката, търговията на дребно, автомобилостроенето и играчките, и техните доставчици от цял свят. Текущият протокол за одит на АОП, версия 6,0.0, бе ратифициран през 2017 г. и влезе в сила на 1 февруари 2018 г.

Кодексът на поведение на АОП описва стандартите, които се изискват, за да се гарантира, че:

 • Работните условия във веригата на доставка на електронната индустрия са безопасни
 • Служителите се третират с уважение и достойнство 
 • Производствените процеси са отговорни към околната среда

Кодексът на поведение осигурява ясни и измерими ползи за фабриките във веригите на доставка, в това число увеличена продуктивност и качество, а също понижено текучество на работна ръка, трудови злополуки и заболявания. Той също позволява на компаниите да демонстрират социалната си отговорност към обществото при участие в търгове за международни поръчки или локално разширяване с добавяне на нови дейности. Кодексът на поведение е широко приет като стандарт за социална отговорност в сферите на електрониката и ИКТ.

Принципи на Кодекса на поведение на АОП

Кодексът на поведение на АОП се състои от пет раздела с 43 ключови принципа:

 • Труд
  • Свободно избрана трудова заетост
  • Млади работници/служители
  • Работно време
  • Надници и социални обезщетения
  • Хуманно отношение
  • Липса на дискриминация 
  • Свобода на сдружаване
 • Здраве и безопасност
  • Професионална безопасност
  • Подготвеност при аварийни ситуации
  • Трудова злополука и болест
  • Индустриална хигиена
  • Работа с физически изисквания
  • Опазване на машините
  • Хигиена, храна и жилища 
  • Комуникация във връзка със здравето и безопасността
 • Екологични аспекти
  • Екологични разрешителни и доклади
  • Превенция на замърсяването и намаляване консумацията на ресурси
  • Опасни вещества
  • Твърди отпадъци
  • Въздушни емисии
  • Ограничения, свързани с материалите
  • Управление на водите
  • Потребление на енергия и емисии на парникови газове
 • Етика
  • Бизнес интегритет
  • Липса на неправомерно предимство
  • Разкриване на информация
  • Интелектуална собственост
  • Честен бизнес, реклама и конкуренция
  • Защита на идентичността и неотмъщение
  • Отговорно снабдяване с минерали 
  • Поверителност 
 • Система за управление
  • Ангажираност на компанията
  • Отговорност и отчетност на ръководството
  • Законови и клиентски изисквания
  • Оценка и управление на риска
  • Цели за подобряване
  • Обучение
  • Комуникация
  • Обратна информация, участие и жалби на служителите
  • Одити и оценки
  • Процес по корективни действия
  • Документация и архиви 
  • Отговорност на доставчиците

Защо да изберете SGS?

SGS е една от малкото одиторски фирми, които са признати от АОП и са оторизирани да използват инструментариума за одит на АОП с квалифицирани одитори от АОП. Успешен одит от SGS, който следва Програмата за одит, утвърдена от АОП, води до издаване на официален одиторски доклад на АОП. Това на свой ред ви помага да засилите ангажираността си към кодекса на поведение по цялата ви верига на доставка.

Открийте как услугите за одити на АОП от SGS могат да помогнат на вас и вашите доставчици да поддържате съответствие с кодекса.

SGS е една от малкото одиторски фирми, квалифицирани от Алианса за отговорни предприятия (АОП), които предлагат одиторски услуги, признати от АОП.
SGS е една от малкото одиторски фирми, квалифицирани от Алианса за отговорни предприятия (АОП), които предлагат одиторски услуги, признати от АОП.
SGS е една от малкото одиторски фирми, квалифицирани от Алианса за отговорни предприятия (АОП), които предлагат одиторски услуги, признати от АОП.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services