Какво търсите?

Етиопия - Сертификат за съответствие на продукт (ECAE)

Изнасяйте продукти за Етиопия и демонстрирайте съответствие с международните стандарти чрез оценката за съответствие на продукта на SGS.

SGS отговаря на изискванията на етиопското Министерство на търговията за компания, извършваща инспекции като трета страна, за всички продукти, които попадат в списъка на Задължителните етиопски стандарти. Ние осигуряваме оценки за съответствие на продукта (PCA) за всички контролирани стоки, изнасяни за страната, с които да се гарантира, че те отговарят на съответните етиопски стандарти.

Продуктите, регулирани по тази програма:

  • Храни и хранителни продукти
  • Химически продукти
  • Текстил, кожа, пластмаса и гума
  • Машинни елементи
  • Електрически и електронни уреди

Износителите трябва да изпратят следните документи, за да докажат съответствие с съответните етиопски стандарти:

  • Искане за сертифициране
  • Проформа фактура, крайна фактура
  • Доклади от изпитванията от лаборатория, акредитирана по ISO 17025
  • Маркировка на продукта/шаблони на етикети

Всяка пратка на включени стоки подлежи на физическа проверка преди експедиране в страната на произход от одобрена фирма, извършваща проверки като трета страна. В зависимост от естеството на продукта ще се изисква лабораторно тестване или документална проверка, за да се демонстрира съответствие с съответните етиопски стандарти.

Издаването на Сертификат за инспекция (CoI) е доказателство за съответствие на пратката. Ако дейности за верификация като изпитване или проверка показват несъответствия с критериите за верификация, се изготвя Доклад за несъответствие (NCR). Износителите ще бъдат съответно информирани и ще разполагат с достатъчно време, за да предприемат необходимите корекции.

Контролираните стоки, внесени без Сертификат за инспекция, издаден от упълномощен орган за инспекции като трета страна, ще подлежат на систематична локална проверка, вземане на проби и изпитване от Министерството на търговията при пристигането на стоките. Освобождаването няма да бъде разрешено, докато няма налични задоволителни резултати от изпитванията.

Благодарение на дългогодишния си опит в управлението на програми за оценка на съответствието по целия свят, SGS предлага на износителите ефективни и цялостни решения, които да гарантират, че пратките отговарят на изискванията на Етиопия. Свържете се с вашия местен офис на SGS за повече информация.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services