Какво търсите?

Отпадъци и продукти

За да Ви помогнем да се справите с отпадъците и да подобрите екологичните препоръки на Вашите продукти, SGS предлага гама от теренни услуги и услуги по вземане на проби, за да Ви помогнем да спазите всички необходими разпоредби.

Ако дейността Ви е свързана с решаването на проблеми с отпадъчни продукти, които биха могли да се класифицират като опасни, ние предлагаме гама от услуги за осигуряване на ефективно справяне с отпадъците и спазване на регулаторните изисквания. Нашите услуги за отпадъци и продукти включват вземане на проби от отпадъци и следене на слягането на депото, за да Ви предоставим надеждна и сигурна информация за Вашите продукти и процеси. Като световен лидер в лабораторния анализ, ние предоставяме всестранни услуги по вземане на проби от отпадъци и мониторинг, за да предпазим Вашия бизнес и околната среда.

Our Services

ISO 14001:2015 Системи за управление на околната среда

ISO 14001:2015 – системи за управление на околната среда – обучение за одитор/водещ одитор

ISO 14064 - Проследяване и верификация парникови газове

ISO 14067 - Въглероден отпечатък

Балиране на опасни отпадъчни продукти

Биогенни CO2 емисии

Верификация на водния отпечатък

Въглероден отпечатък по PAS 2050

Геотехнически параметри

Доброволни инициативи и други програми

Европейска схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (EСТЕ)

Екологичен прединвестиционнен одит

ЕСТЕ верификация за авиационния сектор

Идентифициране на азбест

Измерване и мониторинг на миризми

Измерване на падане на прах

Изпитвания чрез излужване за строителни материали

Изследвания безопасност

Изследвания за управление на депата

Изследвания изпускани емисии

Изследвания на замърсени почви

Изследвания на питейна и технологична вода

Изследвания на повърхностни води

Изследвания на промишлени и отпадни води

Изследвания пречистване на отпадни води

Инспекция на резервоари

Качество въздух затворени помещения

Качество на атмосферния въздух

Лабораторни анализи

Мениджмънт разкопки

Микробиология, бактериология и екотоксикология изследвания

Мониторинг газ почва

Мониторинг за пропадане на депа

мониторинг на вибрации

Мониторинг на електромагнитни полета

Мониторинг на летливи токсини във въздуха чрез моментно вземане на проби

Мониторинг на шум

Оценка на влиянието върху околната и социална среда

Преработване на отпадъци

Програма за намаляване на въглеродните емисии в Обединеното кралство (UK CRC)

Семплиране на почва и утаечни слоеве

Сертификация по Регламент ЕС/333/2011 – Край на отпадъка за метален скрап

Сондажни услуги в областта на околната среда

Тестове промокаемост

Тестове с изпомпване и проследяване

Управление на азбест

Управление на екологични данни

Управление на отпадъци

Услуги по пречистване на води

Услуги, свързани с екологични разрешителни и съвместимост

Хидрогеоложки изследвания и изследвания на подпочвени води

Търсите нещо конкретно?

Избегнете скъпи глоби и щети за репутацията Ви чрез третиране на Вашите отпадъци по прозрачен и безопасен за околната среда начин. Обадете се на нашите акредитирани екипи, за да се Възползвате от Нашите услуги за отпадъци и продукти днес.


Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България