Какво търсите?

Преработка на ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 насърчава повишеното външно фокусиране върху системата за управление на качеството като част от нейния рисково-базиран подход – работете със SGS, за да преминете към новото издание.

ISO 9001:2015 определя новата версия на стандарта като неразделна част от усилията на организацията за постигане на устойчиво развитие и го популяризира като инструмент за подобряване на общата производителност.

Our Services

Woman Looking out of Window of Car

IATF 16949:2016 – Система за управление на качеството в автомобилната сфера

ISO 14001:2015 Системи за управление на околната среда

Construction Worker Wearing Safety Harness

ISO 45001: Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР)

ISO 50001 - системи за управление на енергия - обучение за информираност

ISO 9001:2015 – Системи за управление на качеството – Въвеждащ курс

ISO 9001:2015 – системи за управление на качеството – обучение за вътрешен одитор

ISO 9001:2015 – системи за управление на качеството – основно обучение

ISO 9001:2015 – Системи за управление на качеството– Обучения за одитор/Водещ одитор

ISO10002 - Управление на качеството - Сертификация на удовлетворение на потребителите

OHSAS 18001 - системи за управление на здравето и безопасността при работа

Qualicert - Сертификация за качество на услугата

SA 8000 - Сертификация - Социална отговорност

ServiCert - Сертификация за услуга

Обучение по информираност за Lean

Одити на процесите по VDA 6.3

Решения за одит на ДПП във фармацията

Сертификация за добри дистрибуторски практики (ДДП) за фармацевтичния отрасъл

Сертифициране по Excipact

Engineer Examining Machine Part on a Production Line

Сертифициране по ISO 9001 – системи за управление на качеството

Търсите нещо конкретно?

Той насърчава по-голяма вътрешна и външна насоченост на заинтересованите страни като част от приемането на рисково-базиран подход за управление на качеството и подчертава важността на приемането на система за управление на качеството като стратегическо решение за дадена организация.
 
Ние предлагаме пакет от решения, за да ви помогнем при прехода от текущото сертифициране по ISO 9001:2008, за да отговорите на изискванията по ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015 – основните изменения

Освен преименуването и промяната на позицията на някои дейности на системите за управление на качеството, са въведени и други важни нови изисквания.

Организационен контекст

Сега вземането под внимание на организационния контекст трябва да бъде част от процеса на проектиране и внедряване на системите за управление на качеството.

Рискове и възможности

Изключително важна част от планирането и внедряването на системите за управление на качеството представлява новото изискване за идентифициране на рисковете и възможностите, които могат потенциално да повлияят на функционирането и ефективността на системите за управление на качеството, както и съответните „пропорционални“ действия за справяне с тях.

Лидерство

Сега висшето ръководство трябва да демонстрира по-сериозно пряко участие в системите за управление на качеството на организацията с акцент върху „лидерството“, а не само върху управлението на системите за управление на качеството.

Документирана информация

Термините „документирана процедура“ и „запис“, използвани при ISO 9001:2008, са заменени навсякъде в ISO 9001:2015 с термина „документирана информация“. Това е информация, която се изисква да се контролира и поддържа от дадена организация. Всяка организация определя нивото и типа документация, необходима за контролиране на нейните системи за управление на качеството.

Други изисквания за системи за управление на качеството

Съществуват и други изменения на изискванията за системи за управление на качеството, в това число:

  • предложени конкретни изисквания за организации във връзка с изпълнението на процесен подход при планиране, внедряване и развитие на системи за управление на качеството;
  • идентифициране на компетенциите, необходими за персонала, извършващ работата, които оказват влияние на неговото качествено представяне;
  • идентифициране и поддържане на знанията, необходими за гарантиране на факта, че организацията може да постигне съответствие на продуктите и услугите;
  • рисково-базиран подход, за да се установи видът и степента на контрол, подходящи за всички видове външни доставчици.

Структура и терминология

ISO 9001:2015 приема структурата на клаузата, посочена в Приложение SL, която сега представлява необходимата рамка за всички нови и преработени ISO стандарти. Заявеното намерение за това има за цел да гарантира, че окончателната версия на ISO 9001 е приведена в съответствие с другите стандарти за системи за управление. 

Като се използва структурата на Приложение SL, изискванията на системите за управление на качеството се представят по по-последователен, рационален начин, а не се предлага просто модел за елементите на системите за управление на качеството на организацията.

Важно е да се отбележи, че за онези организации, които вече разполагат със системи за управление на качеството, съвместими с ISO 9001, няма да има изискване за промяна на съществуващата процедура и структура на документацията на системите за управление на качеството, или терминологията, която използват, за отразяване на посоченото в ISO 9001:2015.

Преход към ISO 9001:2008

Организациите, които вече са сертифицирани по ISO 9001:2008, ще разполагат с три години от официалното публикуване на ISO 9001:2015, за да преминат към новата версия на този стандарт. Според настоящия график на публикуване този период на преход ще приключи през септември 2018 г.

Как може да помогне SGS?

Предлагаме курсове за обучение, за да ви помогнем да разберете изискванията на ISO 9001:2015, както и мисленето, основано на риска. Ние сме първата професионална организация за обучение и развитие, която предлага еднодневни курсове като CPD, одобрени от IRCA.

Нашите експерти могат да извършват анализ на пропуските в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015 и да направят прехода плавен и прозрачен. Това ще предостави на вашата организация структурирана помощ, за да се подчертае степента, до която съществуващите системи и механизми за контрол покриват изискванията на ISO 9001:2015, или за да се определи план за действие за неговото прилагане при необходимост.

Ние ще предложим одит и сертифициране съгласно изискванията на ISO 9001:2015.

Свържете се с вашия местен офис на SGS днес и започнете преминаването към ISO 9001.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България