Какво търсите?

Услуги за промяна на климата

За да отговорите на задължителното и доброволно отчитане на емисии парникови газове (ПГ), SGS Ви предлага широка гама от услуги за промяна на климата. Обадете ни се днес, за да разберете повече.

Нашите услуги могат да Ви помогнат, независимо дали отговаряте на критериите на Програмата за търговия с емисии на ЕС (ETS), имате проект по Механизма за чисто развитие (CDM) или просто искате да се отчетете пред една от увеличаващите се доброволни или държавни инициативи. Нашата програма за промяна на климата ще Ви помогне да облекчите търговията си с емисии парникови газове. Насърчаването на процедурите за стандартизация ще Ви позволи да участвате в международни програми.

Our Services

ISO 14001:2015 Системи за управление на околната среда

ISO 14001:2015 – системи за управление на околната среда – обучение за одитор/водещ одитор

ISO 14064 - Проследяване и верификация парникови газове

ISO 14067 - Въглероден отпечатък

Балиране на опасни отпадъчни продукти

Биогенни CO2 емисии

Верификация на водния отпечатък

Въглероден отпечатък по PAS 2050

Геотехнически параметри

Доброволни инициативи и други програми

Европейска схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (EСТЕ)

Екологичен прединвестиционнен одит

ЕСТЕ верификация за авиационния сектор

Идентифициране на азбест

Измерване и мониторинг на миризми

Измерване на падане на прах

Изпитвания чрез излужване за строителни материали

Изследвания безопасност

Изследвания за управление на депата

Изследвания изпускани емисии

Изследвания на замърсени почви

Изследвания на питейна и технологична вода

Изследвания на повърхностни води

Изследвания на промишлени и отпадни води

Изследвания пречистване на отпадни води

Инспекция на резервоари

Качество въздух затворени помещения

Качество на атмосферния въздух

Лабораторни анализи

Мениджмънт разкопки

Микробиология, бактериология и екотоксикология изследвания

Мониторинг газ почва

Мониторинг за пропадане на депа

мониторинг на вибрации

Мониторинг на електромагнитни полета

Мониторинг на летливи токсини във въздуха чрез моментно вземане на проби

Мониторинг на шум

Оценка на влиянието върху околната и социална среда

Преработване на отпадъци

Програма за намаляване на въглеродните емисии в Обединеното кралство (UK CRC)

Семплиране на почва и утаечни слоеве

Сертификация по Регламент ЕС/333/2011 – Край на отпадъка за метален скрап

Сондажни услуги в областта на околната среда

Тестове промокаемост

Тестове с изпомпване и проследяване

Управление на азбест

Управление на екологични данни

Управление на отпадъци

Услуги по пречистване на води

Услуги, свързани с екологични разрешителни и съвместимост

Хидрогеоложки изследвания и изследвания на подпочвени води

Търсите нещо конкретно?

Нашите услуги за промяна на климата включват:

  • Измерване на размера на въглеродния отпечатък, потвърждаване и бъдещ мониторинг
  • Въглеродна класификация
  • Потвърждаване на въглероден неутралитет
  • Потвърждение на проект по Механизма за чисто развитие
  • EU ETS
  • Верификация на годишните доклади съгласно ЕСТЕПГ за авиационния сектор
  • Програма за намаляване на въглеродните емисии в Обединеното кралство
  • Доброволни инициативи и други програми

Ние сме поели ангажимент за пълно, последователно и точно отчитане на емисиите парникови газове и тяхното намаляване. Ние потвърждаваме проектите, за да се гарантира, че те са в съответствие с критериите за съответствие. Нашата проверка на емисиите определя съответствието с програмата на мрежата CAPS (Central Admixture Pharmacy Services, Inc.) и служи за доброволно отчитане. Ние също така потвърждаваме намаляването на емисиите.

С над 1100 офиса в 140 страни, ние със сигурност ще сме в близост до Вашия проект. Обадете ни се днес, за да разберете повече относно услугите за промяна на климата, които ще бъдат подходящи за Вашата промишленост и ще представят конкурентоспособност на Вашите дейности.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България