Какво търсите?

Въздух, прах, шум, миризми и вибрации

Ние от SGS предлагаме гама от услуги по вземане на проби на място и изпитване, за да предоставим доказателства, че сте поели ангажимент за свеждане до минимум на Вашето въздействие върху околната среда.

Ние можем да осигурим съответствие с всички нормативни документи, имащи отношение към Вашия бранш, за справяне с емисиите в атмосферата, праха, шума, миризмите и вибрациите. Нашите услуги включват изследване на въздуха, праха и частиците, мониторинг на шума, миризмата и измерване на вибрациите, както и оценка на електромагнитното поле.

Нашите услуги

ISO 14001:2015 Системи за управление на околната среда

ISO 14001:2015 – системи за управление на околната среда – обучение за одитор/водещ одитор

ISO 14064 - Проследяване и верификация парникови газове

ISO 14067 - Въглероден отпечатък

Балиране на опасни отпадъчни продукти

Биогенни CO2 емисии

Верификация на водния отпечатък

Въглероден отпечатък по PAS 2050

Геотехнически параметри

Доброволни инициативи и други програми

Европейска схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (EСТЕ)

Екологичен прединвестиционнен одит

ЕСТЕ верификация за авиационния сектор

Идентифициране на азбест

Измерване и мониторинг на миризми

Измерване на падане на прах

Изпитвания чрез излужване за строителни материали

Изследвания безопасност

Изследвания за управление на депата

Изследвания изпускани емисии

Изследвания на замърсени почви

Изследвания на питейна и технологична вода

Изследвания на повърхностни води

Изследвания на промишлени и отпадни води

Изследвания пречистване на отпадни води

Инспекция на резервоари

Качество въздух затворени помещения

Качество на атмосферния въздух

Лабораторни анализи

Мениджмънт разкопки

Микробиология, бактериология и екотоксикология изследвания

Мониторинг газ почва

Мониторинг за пропадане на депа

мониторинг на вибрации

Мониторинг на електромагнитни полета

Мониторинг на летливи токсини във въздуха чрез моментно вземане на проби

Мониторинг на шум

Оценка на влиянието върху околната и социална среда

Преработване на отпадъци

Програма за намаляване на въглеродните емисии в Обединеното кралство (UK CRC)

Семплиране на почва и утаечни слоеве

Сертификация по Регламент ЕС/333/2011 – Край на отпадъка за метален скрап

Сондажни услуги в областта на околната среда

Тестове промокаемост

Тестове с изпомпване и проследяване

Управление на азбест

Управление на екологични данни

Управление на отпадъци

Услуги по пречистване на води

Услуги, свързани с екологични разрешителни и съвместимост

Хидрогеоложки изследвания и изследвания на подпочвени води

Търсите нещо конкретно?

Обърнете се към нашите доверени и акредитирани екипи за повече информация още днес.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България