Какво търсите?

Околна среда, здраве и безопасност

Защита на работниците и околната среда с нашия международен екип от експерти по околна среда, здраве и безопасност (ОСЗБ).

Успешните бизнеси приемат сериозно защитата на околната среда, здравето и безопасността на работниците, както и спазването на нормативните изисквания. Ако не сведете до минимум въздействието на дейността на Вашия бизнес, това ще доведе до остра критика от страна на служителите, регулаторните органи и клиентите. Все по-често заинтересованите страни също искат доказателства, за да докажете, че следвате най-добрите практики.

Търсите нещо конкретно?

Вашият бизнес несъмнено ще има политики и процедури за здраве и безопасност и за защита на околната среда. Достатъчни ли са? Убедени ли сте, че отговарят на местните, националните и международните разпоредби? И как го доказвате?

Положете повече грижи с услугите за околна среда, здраве и безопасност на SGS

В SGS предлагаме изчерпателни решения, за да помогнем на Вашия бизнес да внедри най-добрите практики във всички области на политиката и процедурата за ОСЗБ и да демонстрира съответствие с тях. Като водеща световна компания за проверки, сертифициране, изпитване и верификация можем да Ви помогнем да смекчите широка гама от рискове. С нашите глобални мрежи познаваме законодателството, което има значение на местно и международно ниво и предлагаме широка гама от решения за вземане на проби, изпитване, мониторинг и одитиране.

Нашите специалисти ще Ви помогнат във всеки аспект от Вашите отговорности в областта на околната среда, здравето и безопасността:

  • Въздух: Специализирано вземане на проби и изпитване, както за вътрешни, така и за външни приложения
  • Почва: Екологични сондажи, вземане на проби от почва и седименти, както и широка гама от решения за изпитване на почва, утайки и седименти
  • Вода: Вземане на проби и изпитване на широка гама от видове води, като подпочвени води, повърхностни води, питейна вода, отпадни води, технологични води, морска вода
  • Отпадъци: Оценка, изпитване, мониторинг, намаляване и управление на Вашите потоци от отпадъци
  • Устойчивост: Услуги за оптимизиране на резултатите от екологични, социални и управленски решения на Вашия бизнес
  • Хигиенни решения: Широка гама от решения за вземане на проби, изпитване и оценка на риска за наблюдение на рисковете за здравето на работното място, като наличие на азбест, качество на въздуха в помещенията, шум, вибрации и др.
  • Решения за одитиране: Съдействаме при изготвянето на специфични политики за здраве и безопасност при работа и одит на Вашите операции спрямо техните критерии за съответствие

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България