Какво търсите?

Етичност в SGS

Етичността е заложена в основата на SGS. Доверието, което вдъхваме на нашите клиенти и партньори, е ключът към успеха ни като организация и като отделни индивиди.

Като лидери в нашия бранш, ние се придържаме към най-високите стандарти за професионално поведение. Етичният кодекс на SGS определя основните принципи на професионалната етика за Групата SGS и е израз на ценностите, споделяни в нашата организация, компании и филиали.

Ние сме възприели култура, в която въпросите в сферата на почтеността и професионалната етика могат открито да се повдигат и обсъждат. Служителите и другите заинтересовани страни, действащи от името или представляващи нашата организация, получават напътствия и подкрепа, за да разберат Кодекса и да могат да взимат правилни решения, когато са изправени пред етична дилема.

Поддържането на нашата професионална етика в отношенията ни с клиенти, колеги, доставчици и в общностите, където развиваме дейност, е единственият начин да защитим репутацията ни на пазара. Това е отговорност, която се споделя от всички служители на SGS.

Оливие Меркт

SGS е първата инспектираща компания, която прилага глобална програма за обучение по етичност на своите служители.

Нашата програма за спазване на изискванията на Групата SGS на базата на Етичния кодекс на SGS съществува, за да гарантира, че се прилагат най-високите стандарти за етичност във всички наши корпоративни дейности по целия свят в съответствие с най-добрите международни практики.

Нашата ежегодна програма за обучение по етичност има за цел периодично да опреснява знанията относно принципите на Кодекса и се провежда от всеки супервайзор и мениджър, който отговаря за служители. Води се архив за участието на служителите, за да се гарантира, че всички ежегодно преминават обучението. Провеждат се и специфични обучения по етичност за супервайзори и мениджъри.

Ежегодното обучение по етичност се допълва от интерактивна програма за електронно обучение, която интегрира общите принципи, съдържащи се в Кодекса, в различните дейности на SGS. Програмата е достъпна в интернет на английски, френски, испански, китайски и корейски език и служи и за постоянно обучение, особено при постъпване на работа на нови служители, като част от тяхното въвеждане в работата.

Главният секретар по спазване на изискванията отговаря за прилагането на процедурите, регулиращи етичното поведение на нашите служители и консултанти, както и за провеждането на разследвания на предполагаеми нарушения от страна на служителите. Той също определя стандартите за етичност, които очакваме от нашите бизнес партньори. Сигнали за предполагаеми нарушения на Кодекса могат да се подават устно на горещата ни линия или писмено онлайн, по факс, или по пощата.

Комисията по корпоративно управление и устойчивост е Комисията на Управителния съвет на SGS SA, която има пълен надзор върху въпросите, свързани със спазването на изискванията, по отношение на групата SGS. Тя контролира прилагането на Етичния кодекс в нашата организация и съветва ръководството по всички въпроси от сферата на бизнес етиката. Тя също одобрява политиките за борба с подкупите и корупцията, както и използването на определени доставчици, за които се счита, че представляват високо ниво на риск.

Комисията по корпоративно управление и устойчивост се състои от следните членове:

  • Председател на Управителния съвет: Калвин Грайдър
  • Двама членове на Съвета:
    • Сами Атия
    • Ян Галиен

Главният секретар по спазване на изискванията Оливие Меркт докладва на Комисията за всички свързани със спазването на изискванията въпроси. Главният изпълнителен директор посещава всички събрания на Комисията. Комисията може да поиска присъствието на други директори или служители на Групата, когато е необходимо.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България