Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

ISO 45001: Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHS)

ISO 45001 sertifikacija – smanjite organizacioni rizik i promovišite zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu (OHS) sarađujući sa SGS-om kako biste se sertifikovali ili prešli na novi standard.

Sistem zaštite zdravlja i bezbednosti na radu (OHS) predstavlja osnovni deo strategije organizacije za upravljanje rizikom. Primena OHS omogućava organizaciji da:

  • zaštiti svoju radnu snagu i druge koji su pod njenom kontrolom;
  • poštuje pravne zahteve;
  • potpomaže stalna poboljšavanja.

ISO 45001 je novi međunarodni standard za OHS. Iako je sličan sa OHSAS 18001, novi ISO 45001 standard usvaja okvir najvišeg nivoa Aneksa SL za sve nove i revidirane ISO standarde sistema upravljanja.

ISO 45001 može biti usklađen sa drugim standardima sistema upravljanja, kao što su ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. ISO 45001 je objavljen u martu 2018. godine.

U nastavku se nalaze ključni zahtevi i razlike standarda OHSAS 18001.

ISO 45001 standard – ključne oblasti i kontekst organizacije

ISO 45001 stavlja jak naglasak na kontekst organizacije. On od organizacije zahteva da razmotri šta zainteresovane strane očekuju od nje u smislu upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Organizacija mora da utvrdi koje zainteresovane strane su relevantne za njen OHSMS, kao i koji su relevantni zahtevi tih zainteresovanih strana.

Svrha standarda ISO 45001 je da obezbedi organizaciji visok nivo razumevanja važnih problema koji mogu da utiču na nju pozitivno ili negativno i kako ona upravlja svojim odgovornostima po pitanju zaštite zdravlja i bezbednosti na radu prema svojim zaposlenima.

Problemi sa kojima se bavi su oni koji utiču na sposobnost organizacije da postigne svoje namenjene ciljeve. Oni obuhvataju ciljeve koje je zadala za svoj OHS, kao što su ispunjavanje svojih obaveza prema OHS smernicama.

OHS liderstvo

Najviši menadžment sada mora da pokaže svoje učešće i angažovanje po pitanju OHS kroz direktno učešće, uzimajući u obzir OHS učinak tokom strateškog planiranja.

Najviši menadžment mora i da doprinese efikasnosti OHS igranjem aktivne uloge u usmeravanju, podršci i komunikaciji sa zaposlenima, kao i u promovisanju i predvođenju organizacione OHS kulture.

Ovaj novi standard jasno definiše zahteve za odgovornosti u vezi sa upravljanjem zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Svrha toga je osigurati da krajnja odgovornost ne može biti preneta na menadžere za zaštitu zdravlja i bezbednosti ili druge menadžere unutar organizacije.

Učešće i konsultovanje

Standard zahteva od najvišeg menadžmenta organizacije da ohrabri konsultovanje sa zaposlenima i njihovim predstavnicima, kao i njihovo učešće, jer oni predstavljaju ključne faktore u OHS upravljanju.

Konsultovanje pozdrazumeva dvosmernu komunikaciju (dijalog i razmenu) i obuhvata blagovremeno obezbeđivanje informacija koje su potrebne zaposlenima i njihovim predstavnicima pre nego što organizacija može da donese odluku.

OHS sistem upravljanja zavisi od učešća zaposlenih, što zaposlenima omogućava da doprinose odlučivanju donoseći učinak po pitanju OHS i dajući povratne informacije o predloženim promenama.

Organizacija mora da ohrabruje zaposlene na svim nivoima da prijavljuju opasne situacije, kako bi mogle biti uspostavljene preventivne mere i preduzete korektivne mere. Zaposleni moraju biti i u stanju da prijavljuju i predlažu oblasti za poboljšanje bez straha od otkaza, ili druge disciplinske.

OHS pristup zasnovan na rizicima

Prilikom razvoja i primene OHS, zahtev za usvajanje pristupa zasnovanog na rizicima je blisko usklađen sa fokusom na organizacioni kontekst. Organizacija mora da identifikuje rizike i prilike na koje je potrebno odgovoriti kako bi se osiguralo da OHS može da postigne svoje namenjene ciljeve.

Ti rizici i prilike obuhvataju one koje su relevantne za njen organizacioni kontekst ili ih on određuje. Organizacija mora da planira radnje koje predstavljaju odgovor na te rizike i prilike, da ih primeni u svoje OHS procese i proceni njihovu efikasnost.

Podugovaranje

Standard zahteva od organizacije da osigura da podugovoreni procesi koji utiču na OHS budu definisani i kontrolisani. Kada su podugovoreni proizvodi i/ili pružene usluge pod kontrolom organizacije, potrebno je efikasno upravljati dobavljačem i podugovaračem.

Dokumentovane informacije

Termin „dokumentovane informacije“ se koristi umesto „dokumenata“ i „zapisa“, koji su bili prisutni u OHSAS 18001. Dokazi iz obrađenih informacija koji se ne čuvaju u formalnom sistemu za dokumentovanje, kao što su elektronske informacije koje se nalaze na telefonima i tabletima, su sada prihvaćeni.

Prelazak sa OHSAS 18001 na ISO 45001

Ako vaša organizacija trenutno poseduje akreditovanu OHSAS 18001 sertifikaciju, imate tri godine od formalnog objavljivanja novog standarda (objavljen u martu 2018. godine) za prelazak na novi ISO 45001 standard.

Ažuriranja

Kopija ISO 45001:2018 standarda je sada dostupna i moguće ju je kupiti u ISO prodavnici.

Kako SGS može da pomogne?

Možemo da obezbedimo obuke koji će vam pomoći da razumete zahteve standarda ISO 45001, Anneksa SL, da izgradite svest o rizicima i da osnažite liderstvo. Na zahtev, možemo da obezbedimo analizu postojanja neusaglašenosti koja može da se koristi za isticanje promena koje će biti potrebne za prelazak sa OHSAS 18001 na ISO 45001 sertifikaciju.

Kontaktirajte nas da biste saznali više o prelasku na ISO 45001.

Povezane usluge

Druge usluge

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija