Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

opsti uslovi za usluge sertifikacije

December 23, 2021

23. dec. 2021.

1. OPŠTE ODREDBE

1.1 Osim ako je drugačije dogovoreno u pisanom obliku, ovi Opšti uslovi uređuju sve ponude ili usluge i sve ugovorne odnose koji proisteknu iz njih između SGS SA, povezanih duštava SGS SA ili bilo kog od njihovih agenata (pojedinačno, „SGS“) i lica koje podnese zahtev za sertifikaciju usluga („Klijent“).

1.2 Ovi Opšti uslovi i, u zavisnosti od slučaja, Ponuda, Zahtev, Kodeks prakse, Uslovi korišćenja licenciranog znaka sertifikacije SGS-a, predstavljaju celokupan sporazum („Ugovor“) između Klijenta i SGS-a s obzirom na predmet Ugovora. Osim ako je drugačije predviđeno, nijedna izmena Ugovora ne važi ako nije sačinjena u pisanom obliku i potpisana od strane ili u ime Klijenta i SGS-a.

1.3 Po izdavanju sertifikata Klijentu, SGS će da izvršava Usluge uz primenu razumne pažnje i stručnosti i u skladu sa Kodeksom prakse odgovarajućeg Sertifikacionog tela koji je na snazi u tom trenutku. Sertifikaciono telo će nakon početka pružanja Usluga dostaviti Klijentu primerak ovog Kodeksa prakse, kao i svih njegovih izmena i dopuna koje povremeno mogu da budu izdate.

2. DEFINICIJE

„Akreditaciono telo“ označava organizaciju (državnu ili privatnu) koja ima ovlašćenje da imenuje Sertifikaciona tela; „Zahtev“ označava zahtev Klijenta za izvršavanje Usluga; „Sertifikat“ označava Sertifikat koji izdaje nadležno Sertifikaciono telo; „Sertifikaciono telo“ označava bilo koju kompaniju SGS-a koja ima ovlašćenje za izdavanje Sertifikata; „Kodeks prakse“ označava kodeks prakse koji izda Sertifikaciono telo u skladu sa odgovarajućom šemom sertifikacije; „Ponuda“ označava opis usluga koje će SGS da pruži Klijentu. „Izveštaj“ označava izveštaj koji SGS izdaje Klijentu i u kojem se navodi da li će biti data ili ne preporuka za izdavanje Sertifikata. „Uslovi korišćenja licenciranog znaka sertifikacije SGS-a“ označava uslove korišćenja licenciranog znaka sertifikacije SGS-a.

3. USLUGE

3.1 Ovi Opšti uslovi pokrivaju sledeće usluge („Usluge“): a) usluge sertifikacije sistema: menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, bezbednošću, zdravljem, kao i sertifikaciju drugh sistema upravljanja u skladu sa međunarodnim ili nacionalnim standardima; b) usluge setifikacije usaglašenosti proizvoda u skladu sa EC direktivama ili nacionalnim zakonodavstvom, kao i usluge sertifikacije proizvoda u skladu sa neobaveznim normativnim dokumentima, specifikacijama ili tehničkim propisima; c) usluge sertifikacije usluga u skladu sa neobaveznim normativnim dokumentima, specifikacijama ili tehničkim propisima; d) usluge sertifikacije procesa; e) usluge sertifikacije osoba.

3.2 Nakon završetka programa ocenjivanja, SGS će sačiniti i dostaviti Klijentu Izveštaj. Nijedna preporuka navedena u Izveštaju nije obavezujuća za Sertifikaciono telo, a odluku o izdavanju sertifikata Sertifikaciono telo donosi isključivo po svom izboru.

3.3 Klijent potvrđuje da SGS, po osnovu zaključenja Ugovora ili po osnovu pružanja Usluga, ne zamenjuje Klijenta ili bilo koje treće lice i ne oslobađa ih njihovih obaveza, kao ni da na bilo koji drugi način ne preuzima, ne umanjuje, ne ukida niti se obavezuje da izvrši bilo koju obavezu Klijenta prema bilo kom trećem licu ili obavezu trećeg lica prema Klijentu.

3.4 Sertifikacija, suspenzija, povlačenje ili poništavanje Sertikata vrše se u skladu sa važećim Kodeksom prakse.

3.5 SGS može da poveri izvršavanje Usluga u celini ili delimično agentu ili podizvođaču i Klijent odobrava SGS-u da agentu ili podizvođaču otkrije sve informacije koje su za to neophodne.

4. OBAVEZE KLIJENTA

4.1 Klijent će se postarati da su svi uzorci proizvoda, pristup, pomoć, informacije, evidencije, dokumentacija i sredstva dostupni SGS-u, na zahtev SGS-a, uključujući pomoć propisno kvalifikovanog, obučenog i ovlašćenog osoblja Klijenta. Pored toga, Klijent će obezbediti SGS-u besplatno odgovarajući prostor za održavanje sastanaka.

4.2 Ukoliko je to dozvoljeno po zakonu, Klijent potvrđuje da nije naveden da zaključi ovaj Ugovor uz dobijanje ili oslanjanje na bilo kakvo jemstvo, izjavu, navode, garanciju, obećanje, dogovor, preuzetu obavezu, obeštećenje ili obavezivanje bilo koje vrste, osim onih koji su izričito navedeni u ovim Opštim uslovima i, u meri u kojoj jesu izričito navedeni, odriče se bezuslovno i neopozivo svih potraživanja, prava ili pravnih lekova koje bi inače mogao imati u vezi s navedenim. Uslovi ili odredbe sadržani u standardnim dokumentima Klijenta koji nisu usklađeni sa ovim Opštim uslovima ili kojima se unose izmene ili dodaci u ove Opšte uslove, ne važe, osim ako ih SGS izričito prihvati pisanim putem.

4.3 Klijent će preduzeti sve neophodne mere za eliminisanje ili otklanjanje prepreka ili smetnji pri izvršavanju Usluga.

4.4 Kako bi omogućio SGS-u da postupa u skladu sa važećim zakonskim propisima o zdravlju i bezbednosti, Klijent će dostaviti SGS-u sve dostupne informacije o poznatim ili potencijalnim opasnostima na koje osoblje SGS-a može naići tokom svojih poseta. SGS će preduzeti sve razumne mere kako bi osigurao usklađenost svog osoblja tokom boravka u prostorijama Klijenta sa svim pravilima o zdravlju i bezbednosti Klijenta, pod uslovom da Klijent upozna SGS sa navedenim pravilima.

4.5 Pri sertifikaciji usaglašenosti proizvoda sa EC direktivama, Klijent ima obavezu da se pridržava svih odredbi odgovarajuće Direktive. Između ostalog, Klijent može da istakne EC znak usaglašenosti samo ako su ispunjeni svi zahtevi odgovarajuće Direktive.

4.6 Klijent može da umnožava ili objavljuje izvode iz izveštaja SGS samo ako se naziv SGS ne pojavljuje na bilo koji način ili ako Klijent pribavi prethodno pismeno odobrenje od SGS-a. SGS zadržava svoje pravo na ulaganje pritužbe u slučaju otkrivanja podataka kojim se krši ova tačka ili otkrivanja koje SGS isključivo po svom nahođenju smatra za zloupotrebu. Klijent ne sme da objavljuje pojedinosti o načinu na koji SGS obavlja, sprovodi ili vrši svoje poslove.

4.7 Klijent će neodložno da obavesti SGS o svim izmenama u svojim prostorijama koje mogu uticati na sistem upravljanja, usluge, proizvode, procese ili stručnost Klijenta. Svako kršenje ove obaveze obaveštavanja može dovesti do povlačenja Sertifikata. Pored toga, Klijent se obavezuje da obavesti SGS o svakoj većoj neusaglašenosti utvrđenoj tokom internih provera koje sprovedu Klijent, njegovi partneri ili državni organi.

5. CENE I PLAĆANJE

5.1 Cene naznačene u ponudi za Klijenta pokrivaju sve etape koje vode do završetka programa ocenjivanja ili operacija i podnošenja izveštaja i periodičnih nadzora koje će SGS vršiti radi održavanja sertifikata. S obzirom na to da su cene bazirane na cenovniku koja se primenjuje u vreme podnošenja Ponude, SGS zadržava pravo na povećanje cena tokom perioda registracije. SGS takođe može da poveća svoje cene ukoliko Klijent izmeni svoja uputstva ili se utvrdi da ona nisu u skladu sa početnim podacima dostavljenim SGS-u pre nego što je on dostavio odgovarajuću ponudu sa cenom. Klijenti će biti obavešteni od svakom povećanju cena.

5.2 Za poslove koji nisu uključeni u Ponudu i za posao koji je potrebno obaviti zbog otkrivenih neusaglašenosti naplaćuju se dodatne naknade. One će uključiti, između ostalog, troškove nastale usled: a) ponavaljanja, u celini ili delimično, programa ocenjivanja ili operacija zbog neispunjenja procedura i pravila registracije; b) dodatnog rada zbog suspenzije, povlačenja i/ili obnavljanja Sertifikata; c) ponovljenog ocenjivanja, zbog izmena u sistemu upravljanja ili proizvodima, procesima ili uslugama; ili d) odazivanja na sudski poziv zbog dokumenata ili svedočenja u vezi sa poslom koji je obavio SGS.

5.3 Bez uticaja na tačku 5.2, dodatne naknade plaćaju se prema cenovniku SGS-a koji je povremeno na snazi za hitne naloge, otkazivanje ili pomeranje roka za izvršavanje usluga ili delimičnog ili potpunog ponavljanja programa ocenjivanja ili poslova koji se traže kao što je navede o u Kodeksu prakse.

5.4 Primerak važećeg cenovnika SGS-a može se dobiti od SGS-a na zahtev.

5.5 Osim ako je navedeno drugačije, sve cene naznačene u ponudi ne uključuju putne troškove, smeštaj i ishranu (koji se naplaćuju od Klijenta u skladu sa Politikom putnih troškova SGS-a). Sve cene i dodatne naknade su naznačene bez poreza na dodatu vrednost, poreza na promet ili sličnih poreza koji se naplaćuju u odgovarajućoj zemlji.

5.6 Nakon podnošenja Izveštaja Klijentu, SGS će izdati Klijentu fakturu. Fakture za dodatni ili dalji posao biće izdate nakon završetka odgovarajućeg zadatka. Osim ako je ugovoreno avansno plaćanje, sve fakture dospevaju za plaćanje u roku od trideset (30) dana od datuma svake fakture („Datum dospeća“), bez obzira na to da li se sistem ili proizvodi Klijenta kvalifikuju za sertifikaciju; u slučaju neplaćanja, obračunava se kamata po mesečnoj stopi od 1,5% (ili drugoj stopi koja može biti utvrđena u fakturi) od Datuma dospeća do i zaključno sa datumom stvarnog prijema uplate.

5.7 Uslov za korišćenje bilo kog Izveštaja ili Sertifikata ili informacija sadržanih u njima od strane Klijenta je blagovremeno plaćanje svih cena i naknada. Pored pravnih lekova navedenih u Kodeksu prakse, SGS zadržava pravo da prekine ili obustavi sve poslove i/ili suspenduje ili povuče bilo koji Sertifikat za Klijenta koji ne izvrši plaćanje po fakturi na vreme.

5.8 Klijent nema pravo da zadrži ili odloži plaćanje bilo kojih iznosa dospelih u korist SGS-a zbog bilo kog spora, protivpotraživanja ili prebijanja koje ima prema SGS-u.

5.9 SGS može da odluči da uloži tužbu radi nalate neplaćenih naknada kod bilo kog mesno nadležnog suda.

5.10 Klijent se obavezuje da plati sve troškove naplate koje podnese SGS, uključujući razumne advokatske honorare i povezane troškove.

6. ARHIVIRANJE

6.1 SGS će da čuva u svojoj arhivi tokom perioda koji zahteva Akreditaciono telo ili zakon u zemlji Sertifikacionog tela sve materijale koji se odnose na program ocenjivanja i program nadzora u vezi sa odgovarajućim Sertifikatom.

6.2 Na kraju perioda arhiviranja, SGS će da prenese, zadrži ili raspolaže materijalima po svom izboru, osim ako od Klijenta dobije drugačija uputstva. Naknade za izvršavanje ovih uputstava biće fakturisane Klijentu.

7. IZVEŠTAJ, VLASNIŠTVO NAD SERTIFIKATOM I INTELEKTUALNA SVOJINA

Svi dokumenti, uključujući, između ostalog, bilo koji Izveštaj ili Sertifikat koji dostavi SGS, kao i autorska prava sadržana u njima, jesu i ostaju svojina SGS-a i Klijent ne može na bilo koji način da menja ili neistinito prikazuje sadržinu ovih dokumenata. Klijent ima pravo na izradu kopija isključivo za svoje interne potrebe. Duplikati Sertifikata su dostupni na zahtev za potrebe eksterne komunikacije.

8. KOMUNIKACIJA

Klijent može da ističe svoju sertifikaciju u skladu sa uslovima navedenim u propisima koji uređuju korišćenje znaka sertifikacije. Korišćenje korporativnog naziva SGS-a ili bilo kojih drugih registrovanih robnih marki za reklamiranje nije dozvoljeno bez prethodne pismene saglasnosti SGS-a.

9. POVERLJIVOST

9.1 U ovim Opštim uslovima, izraz „Poverljive informacije“ označava usmene ili pismene vlasničke informacije koje jedna ugovorna strana može da dobije od druge ugovorne strane prema Ugovoru ili dostavljene informacije koje se odnose na poslovanje druge ugovorne strane, međutim, ove Poverljive informacije ne obuhvataju informacije (1) koje su poznate ili naknadno postanu poznate široj javnosti; (2) koje su strani primaocu bile dostupne bez obaveze čuvanja poverljivosti pre trenutka kada ih je otkrila strana davalac; (3) koje ugovornoj strani otkrije nezavisno treće lice koje ima pravo na ovo otkrivanje.

9.2 Osim ako se to traži po zakonu ili od strane pravosudnog, državog ili drugog regulatornog organa, nijedna od ugovornih strana, kao ni njihovi agenti ili podizvođači, ne mogu da koriste Poverljive informacije, osim za potrebe Ugovora, ili da otkrivaju Poverljive informacije druge ugovorne strane bilo kom licu ili pravnom licu bez prethodnog pismenog odobrenja druge strane, osim ako je to izričito predviđeno u ovim Opštim uslovima.

10. TRAJANJE I RASKID

10.1 Osim ako je dogovoreno drugačije, Ugovor traje (shodno pravima na raskid navedenim u ovim Opštim uslovima) tokom perioda navedenog u Ponudi („Početni rok“). Nakon isteka Početnog roka, Ugovor se automatski obnavlja, osim ako i sve dok jedna ugovorna strana pismeno ne obavesti drugu o raskidu Ugovora najmanje tri meseca pre isteka Početnog roka ili dostavljanjem obaveštenja tri meseca unapred u bilo koje vreme nakon Početnog roka.

10.2 SGS ima pravo, u bilo koje vreme pre izdavanja Sertifikata, da raskine Ugovor ukoliko Klijent materijalno prekrši svoje obaveze i, po prijemu obaveštenja o ovom kršenju, Klijent ne otkloni ovo kršenje u roku od 30 dana na način prihvatljiv za SGS.

10.3 Svaka od ugovornih strana imaju pravo na trenutni raskid pružanja usluga u slučaju stupanja u aranžman sa poveriocima, stečaja, nesolventnosti, imenovanja stečajnog upravnika ili prestanka delatnosti druge ugovorne strane.

10.4 Osim ako je drugačije dogovoreno u pisanom obliku, prava i obaveze ugovornih strana definisane u tačkama 8, 9, 12, 13 i 14 primenjuju se bez obzira na završetak Usluga ili raskid Ugovora. 10.5 Ukoliko Klijent prenese svoje aktivnosti drugoj organizaciji, za prenos Sertifikata je potrebna prethodna pismena saglasnost Sertifikacionog tela. U slučaju davanja ove saglasnosti, korišćenje Sertifikata od strane ove nove ogranizacije uređuje se Ugovorom.

11. VIŠA SILA

Ukoliko je SGS sprečen da obavi ili izvrši bilo koju uslugu prema Ugovoru zbog bilo kog razloga koji je van kontrole SGS-a, uključujući, između ostalog, prirodne katastrofe, rat, teroristički akt ili industrijske sporove; nedobijanje dozvola, licenci ili registracija; bolest, smrt ili otkaz osoblja ili nepostupanje Klijenta u skladu sa bilo kojom od njegovih obaveza prema Ugovoru, Klijent će da plati SGS-u: a) iznos svih stvarno podnetih ili nastalih troškova koji nisu dali rezultat; b) srazmeran deo dogovorenih naknada koje odgovaraju srazmeriom delu (ako postoji) stvarno izvršenih usluga; pri čemu će SGS biti oslobođen svake odgovornosti za delimično ili potpuno neizvršavanje zahtevanih Usluga.

12. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI I OBEŠTEĆENJE

12.1 SGS se obavezuje da Usluge izvršava sa odgovarajućom pažnjom i stručnošću, a odgovornost prihvata samo u slučajevima dokazane nepažnje.

12.2 Nijedna odredba ovih Opštih uslova ne isključuje i ne ograničava odgovornost SGS-a prema Klijentu za smrt ili telesnu povredu ili prevaru ili drugi događaj koji je posledica nepažnje SGS-a, za koji bi bilo nezakonito da isključi ili ograniči svoju odgovornost.

12.3 Shodno tački 12.2, ukupna odgovornost SGS-a prema Klijentu u pogledu bilo kog potraživanja zbog gubitka, štete ili izdatka bilo koje vrste i po bilo kom osnovu biće ograničena u vezi sa bilo kojim događajem ili serijom povezanih događaja na iznos koji je jednak iznosu naknada plaćenih SGS-u prema Ugovoru (isključujući porez na dodatu vrednost na naknade).

12.4 Shodno tački 12.2, SGS neće imati odgovornost prema Klijentu za potraživanja zbog gubitka, štete ili izdataka, osim u slučaju pokretanja arbitražnog postupka u roku od jedne godine od datuma izvršavanja usluge od strane SGS-a koja predstavlja povod za tužbu ili u slučaju navodnog neizvršavanja usluge u roku od jedne godine od datuma kada je ova usluga trebalo da bude završena.

12.5 Shodno tački 12.2, SGS neće imati odgovornost prema Klijentu ili bilo kojem trećem licu: a) za bilo koji gubitak, štetu ili izdatak koji proisteknu iz (i) nepostupanja Klijenta u skladu sa bilo kojom od svojih obaveza iz ovih Opštih uslova, (ii) preduzetih ili nepreduzetih radnji na osnovu Izveštaja ili Sertifikata; i (iii) bilo kojih netačnih rezultata, Izveštaja ili Sertifikata koji proizilaze iz nejasnih, pogrešnih, nepotpunih, obmanjujućih ili neistinitih informacija koje su dostavljene SGS-u; b) za izmaklu dobit, gubitak proizvodnje, gubitak posla ili troškove podnete zbog prekida poslovanja, gubitak prihoda, gubitak poslovne prilike, gubitak ugovora, gubitak očekivanedobiti, gubitak upotrebe, gubitak gudvila ili štetu nanetu reputaciji, gubitak očekivane uštede, za troškove ili izdatke podnete u vezi sa opozivom prizvoda, za troškove ili izdatke podnete zbog ublažavanja gubitka, i gubitak ili štetu koji proisteknu iz potraživanja bilo kog trećeg lica (uključujući, između ostalog, potraživanja po osnovu odgovornosti za proizvod) koje može da podnese Klijent; i c) za bilo koji indirektni ili posledični gubitak ili štetu bilo koje vrste (bilo da spada ili ne u vrste gubitka ili štete navedene u gornjoj tački b)).

12.6 Osim u slučajevima dokazane nepažnje ili prevare od strane SGS-a, Klijent je takođe saglasan da ne smatra odgovornim i da obešteti SGS i sve njegove službenike, zaposlene, agente ili podizvođače u pogledu svih potraživanja (stvarnih ili potencijalnih) od strane bilo kog trećeg lica zbog gubitka, štete ili izdataka bilo koje vrste, uključujući sve sudske i povezane troškove, bez obzira na način na koji nastanu potraživanja (i) koja se odnose na izvršavanje, navodno izvršavanje ili neizvršavanje Usluga, ili (ii) koja proisteknu iz, ili u vezi sa proizvodom, procesom ili uslugom Klijenta koji su predmet sertifikacije (uključujući, između ostalog, potraživanja po osnovu odgovornosti za proizvod). 12.7 Svaka od ugovornih strana je dužna da izvrši odgovarajuće osiguranje koje pokriva njenu odgovornost prema Ugovoru.

13. OSTALE ODREDBE

13.1 Ukoliko se ustanovi da su jedna ili više odredbi ovih Opštih uslova nezakonite ili nesprovodljive u bilo kom pogledu, to ni na koji način neće uticati ili umanjiti punovažnost, zakonitost i sprovodljivost preostalih odredbi.

13.2 Osim ako je izričito drugačije predviđeno ovim Opštim uslovima, Klijent ne može da ustupi ili prenese bilo koje od svojih prava prrema ovim Opštim uslovima bez prethodne pismene saglasnosti SGS-a.

13.3 Nijedna od ugovornih strana ne može da ustupi Ugovor bez prethodne pismene saglasnosti druge ugovorne strane, pri čemu ova saglasnost ne može biti neosnovano uskraćena. Ustupanje ne oslobađa ustupioca odgovornosti ili obaveza prema Ugovoru.

13.4 Na ove Opšte uslove ili Ugovor ne primenjuje za Zakon o ugovorima (Prava trećih lica).

13.5 Ugovorna strana koja dostavlja obaveštenje prema ovim Opštim uslovima mora to da učini pisanim putem, pri čemu se ovo obaveštenje uručuje lično, ili šalje prvoklasnom poštom sa unapred plaćenom poštarinom ili faksom na adresu druge ugovorne strane navedenu u Zahtevu. Smatra se da je druga ugovorna strana dobila obaveštenje: a) ako se uručuje lično, na datum uručenja; b) ako se šalje prvoklasnom poštom, tri dana nakon datuma slanja poštom; c) ako se šalje faksom, u vreme navedeno u poruci o potvrdi vremena prosleđivanja faksa ugovorne strane pošiljaoca.

13.6 Ugovorne strane potvrđuju da SGS pruža Usluge Klijentu kao nezavisan ugovarač i da se Ugovorom ne uspostavlja partnerstvo, zastupnički, radni ili fiducijarni odnos između SGS-a i Klijenta.

13.7 Ukoliko SGS ne zahteva od Klijenta da izvrši bilo koju od svojih obaveza prema ovim Opštim uslovima ili Ugovoru, to neće predstavljati odricanje od prava SGS-a da zahteva izvršavanje ove, ili neke druge obaveze.

14. SPOROVI

Osim ako je izričito dogovoreno drugačije, svi sporovi koji proisteknu iz ovih Opštih uslova ili Ugovora ili u vezi s njima biće uređeni zakonima Engleske i pravosnažno rešeni prema Arbitražnim pravilima Međunarodne privredne komore od strane jednog ili više arbitara u skladu sa navedenim pravilima. Mesto arbitraže je Pariz (Francuska) a postupak će se voditi na engleskom jeziku.

Napomena: originalni dokument je dostupan na linku https://www.sgs.com/-/media/global/documents/technical-documents/legal-documents/sgs-general-conditions-for-certification-services-en.pdf?la=en

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija