Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Sema sertifikacije SGS CBE2401

November 18, 2020

18. nov. 2020.

Šema sertifikacije SGS CBE24.01 

1. UVOD

Ova pravila:

· Opisuju zahteve za sertifikaciju osoba SGS Beograd,
· Moraju biti pažljivo proučena od strane svih podnosioca prijave i kandidata za početnu sertifikaciju i resertifikaciju;
· Primenjuju se na sertifikacije osoba i to za:

Interne proveravače, za sledeće kategorije osoba:

 • Interni proveravač za sistem menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001:2015;
 • Interni proveravač za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine prema 14001:2015;
 • Interni proveravač za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema ISO 45001:2018;

SIX SIGMA nosioce:

 • Nosilac Lean Six Sigma White Belt (LSSWB),

  SIX SIGMA nosioce shodno zahtevima standarda ISO 13053-1:2011, za sledeće kategorije osoba:

 • Nosilac Lean Six Sigma Yellow Belt (LSSYB),
 • Nosilac Six Sigma Green Belt (SSGB),
 • Nosilac Lean Six Sigma Green Belt (LSSGB),
 • Nosilac Six Sigma Black Belt (SSBB).

2. PRIJAVA ZA SERTIFIKACIJU

Proces sertifikacije je dobrovoljan. Prijavu mogu podneti pojedinci. Proces sertifikacije ima cilj da obezbedi da je sertifikovana osoba kompetentna da obavi internu proveru prema određenim zahtevima, odnosno da je osposobljena za uspešnu identifikaciju i determinizaciju poslovnih procesa sa mogućnostima unapređenja korišćenjem menadžerskih metodologija Six Sigma i Lean alata i metoda.

2.1 Preispitivanje

Shodno prijavi za sertifikaciju, prijavljenoj osobi SGS Beograd dostavlja ova pravila i Upitnik.
Prijavljena osoba popunjava Upitnik i dostavlja ga u SGS Beograd zajedno sa predviđenom dokumentacijom koja predstavlja dokaze o ispunjenim preduslovima zahtevanim ovom šemom.

2.2 Ponuda

Po prijemu Upitnika, SGS priprema ponudu koja sadrži troškove sertifikacije, odnosno preispitivanja prijave sa izdavanjem mišljenja, ocenjivanje, godišnji nadzor, resertifikaciju, izdavanje sertifikata i uslove prekidanja postupka.

Uz Ponudu se dostavlja Kodeks prakse, Opšta pravila za sertifikaciju i Proces sertifikacije osoba.

2.3 Odluka o kandidatu

Prijavljena osoba dostavlja popunjen Upitnik kojim potvrđuje svoju nameru da bude sertifikovan od strane SGS Beograd. Prijavljena osoba mora dostaviti potpisanu Ponudu i Kodeks prakse.

Ova dokumenta po pravilu moraju biti poslata 15 dana pre datuma koji je predviđen za pisani ispit zajedno sa dokazom o izvršenoj uplati predviđenih troškova prijave za sertifikaciju datih u Ponudi.

3. SERTIFIKACIJA I IZDAVANJE MIŠLJENJA

Dokumenta koja je dostavila prijavljena osoba se analiziraju sa ciljem potvrđivanja usaglašenosti sa minimalnim zahtevima sertifikacije, i to:

 • Akademska kvalifikacija;
 • Mogućnosti tečnog čitanja i pisanja na srpskom jeziku, odnosno za SIX SIGMA segment, engleskog jezika;
 • Specifična obuka u oblasti za koju se prijavljuje;
 • Profesionalno iskustvo u oblasti za koju se prijavljuje;
 • Iskustvo u proverama u oblasti za koju se prijavljuje (za interne proveravače).

Za slučaj neispunjavanja propisanih akademskih kvalifikacija, uz ispunjavanje ostalih zahteva, moguće je razmotriti prihvatanje izuzetaka, uz jasno opravdanje.

Videti Tabelu 1A – Zahtevi za pristup sertifikaciju (preduslovi).

Prema obaveznoj analizi dostavljenih informacija, izdaje se mišljenje koje može biti:

Pozitivno mišljenje – prijavljena osoba ispunjava sve zahteve za pristup sertifikaciji za koju se prijavljuje i stiče status kandidata.

Kandidat se mora registrovati za ispit u raspoloživim datumima i platiti troškove polaganja istog. Nakon izdavanja pozitivnog mišljenja, kandidat ima 12 meseci da pristupi polaganju ispita. Ukoliko ovaj period istekne, proces započinje ponovo od prijave za sertifikaciju.

Negativno mišljenje – prijavljena osoba ne ispunjava sve zahteve za pristup sertifikaciji za koju se prijavljuje. U tom slučaju:

 1. prijavljena osoba može, u roku od 6 meseci, da obezbedi dodatne dokaze usaglašenosti sa nedostajućim zahtevima ili
 2. prijavljena osoba ne dostavi dodatne dokaze u predviđenom periodu zbog čega SGS Beograd pristupa obustavljanju postupka sertifikacije, prilikom čega ne postoji mogućnost vraćanja iznosa uplaćenog za podnošenje zahteva od strane prijavljenog.

Prijavljena osoba će biti obaveštena o ovom mišljenju i odgovarajućim aktivnostima koje može dalje sprovesti.

4. OCENJIVANJE

Ocenjivanje se obavlja sprovođenjem pisanog ispita. Kandidatu su dostupni mesto i datum sprovođenja ispita.

Ispit se ne može kopirati niti na drugi način reprodukovati na bilo kojem medijumu, ni u delovima ni u celosti bez saglasnosti SGS Beograd, niti se ispitni materijali mogu uzeti na prevaru (kandidati potpisivanjem sporazuma preuzimaju obavezu o neotkrivanju informacija o ispitima odnosno čuvanju poverljivosti ispitnog materijala). Zabranjena je upotreba svake nedozvoljene dokumentacije ili nepredviđene opreme koja se može doneti na mesto ispita.

Ispit za interne proveravače se sastoji od 4 grupe pitanja: Grupa 1 – Zahtevi relevantnog standarda za sertifikaciju, Grupa 2 - Ponašanje, Grupa 3 – Metodologije provere i Grupa 4 – Analiza i pisani rad – Case study. Sastoji se od pitanja koja zahtevaju odgovor Tačno/Netačno (grupa 1), pitanja sa više odgovora (grupa 2 i 3) i analiza i pisani rad – Case study (grupa 4).

Ispit SIX SIGMA se sastoji od dve grupe pitanja: Grupa 1 - Opšta pitanja za sve nosioce (opcije tačno/netačno) i Grupa 2 - Pitanja sa više odgovora specifična za odgovarajuće oblasti pojedinačnih nosioca.

Rezultat može biti: Položio ili Nije položio.

Za prolazak je potrebno ostvariti minimum 70 poena od mogućih 100, uz obavezu ostvarivanja minimalnog uspeha od 70% poena u svakoj grupi pitanja. U slučaju neostvarivanja minimuma, kandidatu neće biti vraćeni plaćeni troškovi polaganja ispita. Kandidat ima pravo ostvarivanja uvida u pregledane rezultate ispita i, po želji, može polagati bez dodatnih troškova još jednom ispit u periodu od godinu dana. Po isteku godinu dana od polaganja prvi put ispita, proces sertifikacije mora započeti novi proces sertifikacije.

SGS Beograd mora saopštiti rezultate kandidatu i aktivnosti koje mogu biti potom sprovedene svakom kandidatu.

5. IZDAVANJE SERTIFIKATA

Sertifikaciona komisija SGS Beograd razmatra mišljenje ispitivača i rezultate ocenjivanja. Po donošenju odluke o dodeli sertifikacije, izdaje se SGS Beograd sertifikat.

Ovaj sertifikat:

 • Dodeljuje pravo na korišćenje znaka sertifikacije osoba (prema oblasti sertifikacije i pravilima korišćenja znaka sertifikacije);
 • Podrazumeva prihvatanje SGS Kodeksa prakse;
 • Važi 5 godina.

6. GODIŠNJI NADZOR

Sertifikovana osoba mora jednom godišnje da pošalje izveštaj o aktivnostima u prethodnoj godini.

Za interne proveravače, izveštajem prijavljuje obavljene provere (minimum učešće u jednoj proveri godišnje), kao i osvrt na načine unapređenja znanja u relevantnoj oblasti sertifikacije (npr. pohađanje profesionalnih obuka, kao i seminara, kampanja podizanja svesti, vebinara, kongresa i sličnih predavanja sa relevantnim temama). Doneće se odluka o održavanju sertifikacije ukoliko sertifikovana osoba zadovolji uslov od minimum jedne godišnje interne provere u ukupnom trajanju od 3 dana (priprema, realizacija i izveštavanje sa provere) i unapređenjem znanja iz relevantne oblasti u ukupnom trajanju od minimum 8 h (seminari, vebinari, obuke)

Za SIX SIGMA nosioce, ovaj izveštaj će sadržati osvrt na učešće u aktivnostima unapređenja poslovnih procesa u organizaciji (za sve nosioce), kao i učešća u sprovedenim projektima (samo za nosioce SSGB, LSSGB i SSBB). Doneće se odluka o održavanju sertifikacije ukoliko sertifikovana osobazadovoljava jedan od sledećih uslova:

– učešće u minimum jednom projektu koji za cilj ima unapređenje poslovnih procesa;

– unapređenje znanja iz oblasti iz relevantne oblasti 8h (seminari, vebinari, obuke).

7. RESERTIFIKACIJA

Sertifikovane osobe će biti blagovremeno obaveštene o skorom isteku sertifikata i krajnjim rokovima za aktivnosti koje su neophodne kako bi se izvršila resertifikacija (po pravilu 1 do 6 meseci do isteka), kao i o neophodnim koracima koji moraju biti u tom cilju preduzeti (tehničkim i finansijskim).

Ukoliko sertifikovana osoba želi da pristupi postupku resertifikacije, mora dostaviti zahtev u pisanoj formi, poslati neophodnu dokumentaciju i platiti troškove resertifikacije.

VIDETI TABELU 1 B – Zahtevi za resertifikaciju

Ukoliko sertifikovana osoba ne želi da obnovi sertifikat, mora o tome obavestiti SGS Beograd, nakon čega će postupak resertifikacije biti prekinut.

Resertifikacija se bazira na tehničkoj analizi sledećeg:

 • Aktivnostima sprovedenim u toku prethodne sertifikacije (u poslednjih 5 godina)
 • Dokazima o tehničkim i naučnim unapređenjima znanja u relevantnoj oblasti sertifikacije (npr. profesionalne obuke, videti Tabelu 1 B)

Prema sprovedenoj analizi, mogu biti izdate sledeće preporuke:

Pozitivna preporuka – sertifikovana osoba ispunjava zahteve da pristupi ispitu za resertifikaciju. Sertifikovana osoba se mora prijaviti za ispit prema raspoloživim terminima i platiti troškove polaganja istog.

Negativna preporuka – sertifikovana osoba ne ispunjava zahteve za zadržavanje sertifikacije. SGS Beograd će prekinuti proces, a sertifikovana osoba ne može dobiti nazad novac za plaćene troškove.

Za sertifikovane osobe koje pristupe ispitu, isti se izvodi prema tački 4 ovih Pravila, osim u delu koji se odnosi na negativne rezultate ispita (nije položio) kada je krajnji rok za ponovno polaganje ispita 4 meseca od polaganja prethodnog. Po isteku ovog vremena, proces se prekida. 

Preporuka i rezultati će biti saopšteni sertifikovanoj osobi. Komisija za sertifikaciju SGS Beograd preispituje preporuku ispitivača i rezultate ocenjivanja. Po donošenju odluke da sertifikovana osoba može da zadrži ovaj status, odnosno odluke o resertifikaciji, izdaje se sertifikat koji važi novih 5 godina.

U slučaju donošenja odluke da sertifikovana osoba ne može zadržati ovaj status, isti će biti prekinut, a do tog momenta sertifikovana osoba će biti obaveštena o ovoj odluci. Osoba koja gubi status sertifikovane osobe mora poštovati sva Pravila sertifikacije i mora prekinuti sa pozivanjem na sertifikaciju.

8. SUSPENZIJA, OTKAZIVANJE, POVLAČENJE SERTIFIKATA

Po zahtevu sertifikovane osobe, sertifikacija može biti otkazana. Sertifikovana osoba mora dostaviti zahtev u pisanoj formi. Ne postoji mogućnost vraćanja bilo kojih uplaćenih sredstava.
Sertifikat može biti suspendovan ili povučen ukoliko postoje dokazi o neispunjavanju obaveza koja je na sebe preduzeo kandidat u postupku sertifikacije (npr. nedostavljanje izveštaja za potrebe redovnih nadzora, nepoštovanje pravila Kodeksa ponašanja ili nepravilna upotreba sertifikacionog znaka ili simbola akreditacije).

9. POVERLJIVOST

SGS Beograd obezbeđuje poverljivost svih informacija kojima ima pristup u procesu sertifikacije. Ove informacije mogu biti predmet ocenjivanja od strane ATS-a u delu koji se odnosi na obim akreditacije.

10. FINANSIJSKE INFORMACIJE

Cenovnik za sva faze procesa sertifikacije će biti na raspolaganju svim potencijalnim kandidatima. Uplate od strane prijavljenih osoba/ kandidata moraju biti obavljene u rokovima koji su za to određeni, u suprotnom, SGS Beograd može prekinuti postupak sertifikacije.

11. SPECIJALNI SLUČAJEVI

Za polaznike kojima srpski jezik nije maternji, biće odobreno produženje vremena pohađanja ispita u trajanju od 30 minuta, kao i korišćenje odgovarajućeg rečnika. Za polaznike sa specifičnim motoričkim problemima koji bi ih mogli omesti u brzini odgovora na pitanja, biće odobreno produženje vremena pohađanja ispita u trajanju od 30 minuta, kao i druge mogućnosti kao što je korišćenje računara ili snimanje glasa. Sve navedene situacije moraju biti unapred prijavljene/ zahtevane prijavom za sertifikaciju i samim tim opravdanost istih mora biti preispitana i doneta odluka od ovlašćene osobe SGS Beograd.

TABELA 1 A - Zahtevi za pristup sertifikaciju (preduslovi)

(Interni proveravači – Interni proveravač za sistem menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001:2015; Interni proveravač za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine prema 14001:2015; Interni proveravač za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema ISO 45001:2018)

Minimalni zahtevi :

Obrazovanje i Akademska kvalifikacija


Interni proveravači:

Minimum srednja stručna sprema (IV stepen)

Mogućnosti tečnog čitanja i pisanja na srpskom jeziku

SIX SIGMA:

Nosioci SSWB, LSSYB, SSGB i LSSGB:

Minimum srednja stručna sprema (IV stepen)

Nosioci BB:

Minimum visoka stručna sprema (VII stepen) –

Dobro znanje engleskog jezika

 

Specifična obuka

* za traženi obim sertifikacije



Interni proveravači:

Uspešno završena obuka za zahteve relevantnog standarda i
Metode i tehnike provera - minimum 16h.
ILI
Obuka za zahteve relevantnog standarda (minimum 8h) i sprovedene provere –

minimum 40h.

SIX SIGMA:

Nosioci SSWB:

White Belt training (1 dan)

Nosioci LSSYB:

Yellow Belt training (1 dan) +

Lean Basis Training (2 dana)

Nosioci SSGB:

Green Belt training (6 dana)

Nosioci LSSGB:

WB training (1 dan)

LYB training (3 dana)

Green Belt training (6 dana+ 3 dana i 2h)

uz položen test i odbranjen projekat

Nosioci BB:

Nosioci GB +

Black Belt Training (7 dana) +

uz položen test i odbranjen projekat

 

Iskustvo u oblasti tražene oblasti sertifikacije**

Interni proveravači:

1 godina radnog iskustva za predmetnu oblast na poslovima koje su u vezi sa relevantnim standardom (ne prihvata se period obavljanja pripravničkog staža, odnosno rada pod nadzorom mentora)

SIX SIGMA:

Nosioci SSGB, LSSGB i SSBB

Obavljeni Six Sigma projekat (prihvata se i projekat koji je urađen u okviru neophodne obuke)

 

Iskustvo u proverama prema relevantnom standardu u ukupnom trajanju** od minimum 3 dana

Interni proveravači:

Učešće u proveri u ulozi internog proveravača ili u proveri preko treće strane, prema relevantnom standardu, u barem 3 provere u ukupnom trajanju od minimum 3 dana za svaku od provera

 

Specifični zahtevi

SIX SIGMA:

Posedovanje Lap-topa uz instaliran Minitab software

* Predviđene specifične obuke mogu biti obavljene u odobrenim trening centrima. U slučaju da nije završena obuka koja je na listi odobrenih obuka od strane SGS Beograd d.o.o. podnosilac prijave mora da dostavi dodatne informacije u vezi ispunjavanja preduslova na osnovu pohađanja obuka sa ekvivalentnim rezultatom ili alternativnog obrazovanja. Opšti seminari, kampanje podizanja svesti, kongresi i slična predavanja nisu prihvatljiva.
** Ukupno trajanje – uključuje pregled dokumentacije, pripremu plana provere, izvođenje provere i pripremu izveštaja o proveri, s tim da provera na licu mesta predstavlja minimum trećinu ukupnog vremena. Za Six sigma nosioce broj dana uključuje face to face obuke, kao i e-learning i Project coaching time.

TABELA 1 B - Zahtevi za resertifikaciju

(Interni proveravači - Interni proveravač za sistem menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001:2015; Interni proveravač za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine prema 14001:2015; Interni proveravač za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema ISO 45001:2018)

Minimalni zahtevi

Specifična obuka

* za traženi obim sertifikacije

Ukupno 30h pohađanja obuke koja doprinosi održavanju i unapređenju veština i znanja

 

Iskustvo u proverama prema relevantnom standardu

Učešće u proverama u svojstvu internog proveravača prema relevantnom standardu, sa ukupnim trajanjemu barem 3 provere u ukupnom trajanju od minimum 3 dana za svaku od provera

 

Iskustvo u oblasti tražene oblasti sertifikacije

SIX SIGMA:

Dokazi o učešću u aktivnostima unapređenja poslovnih procesa u organizaciji (za sve nosioce), kao i učešća u sprovedenim projektima (samo za nosioce SSGB, LSSGB i SSBB) za period od prethodne sertifikacije.

 

Veštine / drugi zahtevi

Usaglašenost za opštim pravilima sertifikacije, Kodeksom prakse, Pravilima za korišćenje znaka sertifikacije.
Odgovor na zahteve za informacijama upućene od strane SGS Beograd sertifikovanim osobama (ukoliko je primenjivo).

Odgovor na informacije dobijene u prigovorima na rad sertifikovane osobe (ako je primenjivo).

Rok važenja - 5 godina

* Predviđene specifične obuke mogu biti obavljene u odobrenim trening centrima. Opšti seminari, kampanje podizanja svesti, vebinari, kongresi i slična predavanja predstavljaju takođe prihvatljiv dokaz. 

** Ukupno trajanje – uključuje pregled dokumentacije, pripremu plana provere, izvođenje provere i pripremu izveštaja o proveri, s tim da provera na licu mesta predstavlja minimum trećinu ukupnog vremena. Za Six sigma nosioce broj dana uključuje face to face obuke, kao i e-learning i Project coaching time.

- Kraj šeme sertifikacije -

Kontaktirajte nas

 • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija