Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Sema sertifikacije osoba

November 27, 2020

27. nov. 2020.

1. UVOD

Ova pravila:

 • Opisuju zahteve za sertifikaciju osoba SGS Beograd u okviru definisanih kategorija,
 • Moraju biti pažljivo proučena od strane svih podnosioca prijave i kandidata za početnu sertifikaciju i resertifikaciju;
 • Primenjuju se na sertifikacije osoba i to za sledeće kategorije:
 • Kontrolor proizvodnje proizvoda sa oznakom geografskog porekla,
 • Savetodavac za sertifikaciju proizvoda sa oznakom geografskog porekla

2. PRIJAVA ZA SERTIFIKACIJU

Proces sertifikacije je dobrovoljan. Prijavu mogu podneti pojedinci. Proces sertifikacije ima cilj da obezbedi da je sertifikovana osoba kompetentna:

 • Kontrolor proizvodnje proizvoda sa oznakom geografskog porekla: da obavi internu ili eksternu kontrolu proizvodnje proizvoda sa oznakom geografskog porekla u skladu sa zahtevima i postupcima definisanim u referentnim dokumentima, što uključuje:
  • Poznavanje važećih propisa Republike Srbije koji regulišu oblast proizvoda sa OGP;
  • Poznavanje sistema kontrole i sertifikacije proizvoda sa OGP;
  • Poznavanje sistema sertifikacije grupe i interne provere članova grupe/kooperanata;
  • Sposobnost planiranja i organizacije kontrole;
  • Poznavanje metoda kontrole, komunikacija, izveštavanja i ponašanja kontrolora.
 • Savetodavac za sertifikaciju proizvoda sa oznakom geografskog porekla: da učestvuje u izradi elaborata i kontrolnog plana, organizovanju grupe proizvođača i kontinualnom unapređenju proizvodnje i kontrole, što uključuje
  • Poznavanje važećih propisa Republike Srbije koji regulišu oblast proizvoda sa OGP;
  • Poznavanje sistema kontrole i sertifikacije proizvoda sa OGP;
  • Poznavanje sistema sertifikacije grupe i interne provere članova grupe/kooperanata;
  • Mogućnost učešća, odnosno pružanja podrške u izradi Elaborata i Plana kontrole;
  • Poznavanje alata koji pomažu u identifikaciji problema, analizi uzroka i rešavanju problema, u cilju sprovođenja obuka i kontinualnog poboljšanja sistema.

Tabela 1A

PREDUSLOVI

ZAHTEVI

Kategorija osoba: Kontrolor proizvodnje proizvoda sa oznakom geografskog porekla

Kategorija osoba: Savetodavac za sertifikaciju proizvoda sa oznakom geografskog porekla

Minimalni zahtevi:

Mogućnosti tečnog čitanja i pisanja na srpskom jeziku

Mogućnosti tečnog čitanja i pisanja na srpskom jeziku

Stručna sprema:

Srednje obrazovanje u trajanju od 4 godine, odnosno četvrti stepen stručne spreme (4. SSS)

Visoka stručna sprema (minimum integrisane akademske studije (IAS, 360 ESPB), odnosno osnovne (diplomske) studije u trajanju od 4 do 6 godina

Radno iskustvo

radno iskustvo u oblasti proizvodnje i/ili ocenjivanja usaglašenosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i/ili oblasti savetodavnog rada u poljoprivredi i prehrambenoj industriji (minimum1 godina)

radno iskustvo u oblasti proizvodnje i/ili ocenjivanja usaglašenosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i/ili oblasti savetodavnog rada u poljoprivredi i prehrambenoj industriji (minimum 3 godine)

Specifična obuka*:

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 1

Modul 2

Modul 3

* Predviđene specifične obuke mogu biti obavljene u odobrenim trening centrima. U slučaju da nije završena obuka koja je na listi odobrenih obuka od strane SGS Beograd d.o.o. podnosilac prijave mora da dostavi dodatne informacije u vezi ispunjavanja preduslova na osnovu pohađanja obuka sa ekvivalentnim rezultatom ili alternativnog obrazovanja. Opšti seminari, kampanje podizanja svesti, kongresi i slična predavanja nisu prihvatljiva. Detaljne informacije u vezi sadržaja modula su prikazane u prilogu 1.

2.1 Preispitivanje

Shodno prijavi za sertifikaciju, prijavljenoj osobi SGS Beograd dostavljaju se ova pravila, Pravila ponašanja na ispitu i Upitnik. Prijavljena osoba popunjava Upitnik i dostavlja ga u SGS Beograd zajedno sa predviđenom dokumentacijom koja predstavlja dokaze o ispunjenim preduslovima zahtevanim ovom šemom.

2.2 Ponuda

Po prijemu Upitnika, SGS priprema ponudu koja sadrži troškove sertifikacije, odnosno preispitivanja prijave sa izdavanjem mišljenja, ocenjivanje, godišnji nadzor, resertifikaciju, izdavanje sertifikata i uslove prekidanja postupka.

Uz Ponudu se dostavlja Kodeks prakse, Opšta pravila za sertifikaciju, informacije o procesu sertifikacije osoba i Pravila ponašanja na ispitu.

2.3 Odluka o kandidatu

Prijavljena osoba dostavlja popunjen Upitnik kojim potvrđuje svoju nameru da bude sertifikovan od strane SGS Beograd. Prijavljena osoba mora dostaviti potpisanu Ponudu i Kodeks prakse.

Ova dokumenta po pravilu moraju biti poslata 15 dana pre datuma koji je predviđen za ispit zajedno sa dokazom o izvršenoj uplati predviđenih troškova prijave za sertifikaciju datih u Ponudi.

3. SERTIFIKACIJA I IZDAVANJE MIŠLJENJA

Informacije koje je dostavila prijavljena osoba se analiziraju sa ciljem potvrđivanja usaglašenosti sa minimalnim zahtevima sertifikacije, i to:

 •  Mogućnosti tečnog čitanja i pisanja na srpskom jeziku;
 •  Potrebna stručna sprema;
 •  Potrebno radno iskustvo;
 •  Specifične obuke u oblasti za koju se prijavljuje.

Videti Tabelu 1A – Zahtevi za pristup sertifikaciju (preduslovi).

Prema obaveznoj analizi dostavljenih informacija, izdaje se mišljenje koje može biti:

Pozitivno mišljenje – prijavljena osoba ispunjava sve zahteve za pristup sertifikaciji za koju se prijavljuje i stiče status kandidata.

Kandidat se mora registrovati za pismeni ispit u raspoloživim datumima i platiti troškove polaganja istog. Nakon izdavanja pozitivnog mišljenja, kandidat ima rok od 12 meseci da pristupi polaganju ispita. Ukoliko ovaj period istekne, proces započinje ponovo od prijave za sertifikaciju.

Negativno mišljenje – prijavljena osoba ne ispunjava sve zahteve za pristup sertifikaciji za koju se prijavljuje. U tom slučaju:

 1. prijavljena osoba može, u roku od 6 meseci, da obezbedi dodatne dokaze usaglašenosti sa nedostajućim zahtevima ili
 2. prijavljena osoba ne dostavi dodatne dokaze u predviđenom periodu zbog čega SGS Beograd pristupa obustavljanju postupka sertifikacije, prilikom čega ne postoji mogućnost vraćanja iznosa uplaćenog za podnošenje/preispitivanje zahteva od strane prijavljenog.

Prijavljena osoba će biti obaveštena o ovom mišljenju i odgovarajućim aktivnostima koje može dalje sprovesti.

4. OCENJIVANJE

Ocenjivanje se obavlja sprovođenjem pismenog ispita. Kandidatu su dostupni mesto i datum sprovođenja ispita, koji može biti u odgovarajućoj prostoriji koju odredi SGS Beograd (uz odštampan test na papiru) ili online uz platforme koje koristi SGS Beograd.

Zabranjeno je kopirati ili na drugi način reprodukovati pismeni ispit na bilo kojem medijumu, u delovima ili u celosti bez saglasnosti SGS Beograd, niti se ispitni materijali mogu uzeti na prevaru (kandidati potpisivanjem sporazuma preuzimaju obavezu o neotkrivanju informacija o ispitima odnosno čuvanju poverljivosti ispitnog materijala). Zabranjena je upotreba svake nedozvoljene dokumentacije ili nepredviđene opreme tokom polaganja ispita. Bezbednost i adekvatno administriranje ispita su osigurani merama u okviru internih procedura SGS Beograd doo. U slučaju polaganja online ispita kandidat je odgovaran da obezbedi odgovarajuće uslove okoline za polaganje ispita (adekvatno osvetljen prostor, sa dobrom ventilacijom, ugodnom temperaturom za rad, bez značajne buke, sat) i da obezbedi da 2 metra oko kandidata ne budu prisutne druge osobe što je dužan da demonstrira preko kamere. Tokom ispita dozvoljeno je korišćenje propisa i za kategoriju Kontrolor proizvodnje proizvoda sa oznakom geografskog porekla standarda EN ISO 19011:2018. U slučaju neophodnosti pomeranja ispita, kandidat je dužan da na vreme uputi molbu SGS Beograd sa obrazloženjem za odlaganje ispita. U slučaju da kandidat nije obavestio SGS Beograd o odlaganju ispita iz opravdanih razloga 3 dana pre planiranog termina ispita, rezultat ispita je 0 i kandidatu neće biti vraćeni plaćeni troškovi polaganja ispita. U slučaju kada postoje dokazi da je došlo do povrede bezbednosti sertifikaciono telo preduzima korektivne mere koje odgovaraju uzroku neusaglašene usluge, koje mogu da uključe meru poništavanja ispita i u tom slučaju kandidati su dužni da ponove ispit o trošku SGS Beograd.

Pismeni ispit se sastoji od sledećih grupa pitanja:

 • za kategoriju Kontrolor proizvodnje proizvoda sa oznakom geografskog porekla:
  • Grupa 1 - 5 pitanja opcije tačno/netačno i 10 pitanja sa više ponuđenih odgovora - Poznavanje važećih propisa Republike Srbije koji regulišu oblast proizvoda sa OGP. Poznavanje sistema kontrole i sertifikacije proizvoda sa OGP. Poznavanje sistema sertifikacije grupe i interne provere članova grupe/kooperanata;
  • Grupa 2 – 5 pitanja (pitanja sa više ponuđenih odgovora) – Ponašanje i metodologije provere;
  • Grupa 3 – Analiza i pisani rad – studija slučaja – 3 primera.

   Dužina trajanja ispita je definisana u važećim pravilima za ponašanje na ispitu.

 • za kategoriju Savetodavac za sertifikaciju proizvoda sa oznakom geografskog porekla:
  • Grupa 1 - 5 pitanja opcije tačno/netačno i 10 pitanja sa više ponuđenih odgovora (poznavanje važećih propisa Republike Srbije koji regulišu oblast proizvoda sa OGP. Poznavanje sistema kontrole i sertifikacije proizvoda sa OGP. Poznavanje sistema sertifikacije grupe i interne provere članova grupe/kooperanata);
  • Grupa 2 – 5 pitanja sa više ponuđenih odgovora (Poznavanje alata koji pomažu u identifikaciji problema, analizi uzroka i rešavanju problema, u cilju sprovođenja obuka i kontinualnog poboljšanja sistema. Poznavanje ključnih elemenata i postupaka u izradi Elaborata i Kontrolnog plana. Poznavanje načina organizovanja grupa proizvođača);
  • Grupa 3 – Analiza i pisani rad – studija slučaja – 3 primera.

Dužina trajanja ispita je definisana u važećim pravilima za ponašanje na ispitu.

Pitanja su bazirana na ocenjivanju kako opšteg tako i tehničkog znanja, sa analizom praktičnih primera sa odgovarajućim nalazima i zaključcima. Grupe uključuju različite vrste pitanja: zatvorena pitanja sa više odgovora, tačno/netačno kao i otvorena pitanja. Pitanja su postavljena uz poštovanje gramatičke strukture srpskog jezika i bez korišćenja pitanja u negaciji. Smisao pitanja odgovara ciljevima sertifikacije i relevantnim temama.

Rezultat može biti: Položio ili Nije položio.

Za prolazak je potrebno ostvariti minimum 80% poena od maksimalnog broja. U slučaju ne ostvarivanja minimuma, kandidatu neće biti vraćeni plaćeni troškovi polaganja ispita. Kandidat ima pravo ostvarivanja uvida u pregledane rezultate ispita i, po želji, može polagati bez dodatnih troškova još jednom ispit u periodu od 3 meseca. Po isteku 3 meseca od prvog polaganja ispita, mora započeti novi proces sertifikacije.

SGS Beograd mora saopštiti rezultate i aktivnosti koje mogu biti potom sprovedene svakom kandidatu.

5. IZDAVANJE SERTIFIKATA

Sertifikaciona komisija SGS Beograd razmatra mišljenje ispitivača i rezultate ocenjivanja. Po donošenju odluke o dodeli sertifikacije, izdaje se sertifikat.

Ovaj sertifikat:

 •  Dodeljuje pravo na pozivanje na sertifikovanu kategoriju osobe;
 •  Podrazumeva prihvatanje SGS Kodeksa prakse;
 •  Važi 3 godine.

6. GODIŠNJI NADZOR

Sertifikovana osoba mora jednom godišnje da pošalje izveštaj o aktivnostima u cilju održavanja i unapređenja kompetentnosti u relevantnoj oblasti (npr. pohađanje profesionalnih obuka, kao i seminara, kampanja podizanja svesti, vebinara, kongresa i sličnih predavanja sa relevantnim temama). Doneće se odluka o održavanju sertifikacije ukoliko sertifikovana osoba zadovolji uslov da je izvršeno unapređenje znanja iz relevantne oblasti u ukupnom trajanju od minimum 8 h (seminari, vebinari, obuke i sl.). Kontrolor proizvodnje proizvoda sa oznakom geografskog porekla mora da dostavi i dokaz o učešću u najmanje jednoj internoj ili eksternoj kontroli poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom geografskog porekla.Ukoliko se dese ozbiljni incidenti, ozbiljne povrede zakonskih obaveza, krivično gonjenje i sl., koji uključuju angažovanje sertifikovanih osoba od strane SGS Beograd, tada se može tražiti i dodatne informacija od kandidata/sertifikovane osobe.

7. RESERTIFIKACIJA

Sertifikovane osobe se po pravilu blagovremeno obaveštavaju o skorom isteku sertifikata i krajnjim rokovima za aktivnosti koje su neophodne kako bi se izvršila resertifikacija, kao i o neophodnim koracima koji moraju biti u tom cilju preduzeti (tehničkim i finansijskim).

Ukoliko sertifikovana osoba želi da pristupi postupku resertifikacije, mora dostaviti zahtev u pisanoj formi, poslati neophodnu dokumentaciju i platiti troškove resertifikacije.

Ukoliko sertifikovana osoba ne želi da obnovi sertifikat, mora o tome obavestiti SGS Beograd, nakon čega će postupak resertifikacije biti prekinut.

Za sertifikovane osobe koje pristupe ispitu, isti se izvodi prema tački 4 ovih Pravila, osim u delu koji se odnosi na negativne rezultate ispita (nije položio) kada je krajnji rok za ponovno polaganje ispita 2 meseca od polaganja prethodnog. Po isteku ovog vremena, proces se prekida. 

Preporuka i rezultati će biti saopšteni sertifikovanoj osobi. Komisija za sertifikaciju SGS Beograd preispituje preporuku ispitivača i rezultate ocenjivanja. Po donošenju odluke da sertifikovana osoba može da zadrži ovaj status, odnosno odluke o resertifikaciji, izdaje se sertifikat koji važi nove 3 godine.

U slučaju donošenja odluke da sertifikovana osoba ne može zadržati ovaj status, isti će biti prekinut, a do tog momenta sertifikovana osoba će biti obaveštena o ovoj odluci. Osoba koja gubi status sertifikovane osobe mora poštovati sva Pravila sertifikacije i mora prekinuti sa pozivanjem na sertifikaciju.

8. SUSPENZIJA, OTKAZIVANJE, POVLAČENJE SERTIFIKATA

Po zahtevu sertifikovane osobe, sertifikacija može biti otkazana. Sertifikovana osoba mora dostaviti zahtev u pisanoj formi. Ne postoji mogućnost vraćanja bilo kojih uplaćenih sredstava.
Sertifikat može biti suspendovan ili povučen ukoliko postoje dokazi o neispunjavanju obaveza koja je na sebe preduzeo kandidat u postupku sertifikacije (npr. nedostavljanje izveštaja za potrebe redovnih nadzora, nepoštovanje pravila Kodeksa ponašanja ili nepravilno pozivanje na status sertifikacije i/ili akreditacije). Ukoliko se dese ozbiljni incidenti, ozbiljne povrede zakonskih obaveza, krivično gonjenje i sl., koji uključuju angažovanje sertifikovanih osoba, SGS Beograd može suspendovati ili povući sertifikaciju.

9. POVERLJIVOST

SGS Beograd obezbeđuje poverljivost svih informacija kojima ima pristup u procesu sertifikacije. Ove informacije mogu biti predmet ocenjivanja od strane Akreditacionog tela Srbije u delu koji se odnosi na obim akreditacije tokom postupka akreditacije i u periodu važenja akreditacije.

10. FINANSIJSKE INFORMACIJE

Cenovnik za sva faze procesa sertifikacije će biti na raspolaganju svim potencijalnim kandidatima ili na zahtev drugim zainteresovanim stranama. Uplate troškova moraju biti obavljene u rokovima koji su za to određeni, u suprotnom, SGS Beograd može prekinuti postupak sertifikacije, odnosno povući sertifikat.

11. SPECIJALNI SLUČAJEVI

Za polaznike kojima srpski jezik nije maternji, može biti odobreno produženje vremena trajanja ispita u trajanju od 30 minuta, kao i korišćenje odgovarajućeg rečnika. Za polaznike sa specifičnim motoričkim problemima koji bi ih mogli omesti u brzini odgovora na pitanja, može biti odobreno produženje vremena trajanja ispita u trajanju od 30 minuta, kao i druge mogućnosti kao što je snimanje glasa i sl. Sve navedene situacije moraju biti unapred prijavljene/zahtevane prijavom za sertifikaciju i samim tim opravdanost istih mora biti preispitana i doneta odluka od ovlašćene osobe SGS Beograd.

PRILOG 1 OBUKE U OKVIRU PREDUSLOVA

Modul 1 – SISTEM KONTROLE U OBLASTI ZAŠTITE GEOGRAFSKOG POREKLA

Teorijska obuka – 7,5 efektivnih sati

 • Važeći propisi Republike Srbije koji regulišu oblast poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom geografskog porekla (OGP)
 • Šta su proizvodi sa oznakama geografskog porekla i koje vrste zaštita postoje
 • Definisanje i mapiranje vrednosnog lanca. Definisanje i prepoznavanje zainteresovanih strana i poznavanje ključnih aktera u okviru postupka zaštite, proizvodnje i kontrole proizvoda sa OGP
 • Šta su elaborat (specifikacija, code of conduct) i kontrolni plan, čemu služe i koji su njihovi bitni elementi
 • Upravljanje kvalitetom, kontinuirana kontrola i poboljšanja

Modul 2 - ORGANIZACIJA GRUPE PROIZVOĐAČA U SISTEMU KONTROLE PROIZVODA SA GEIOGRAFSKIM POREKLOM

Teorijska obuka – 7,5 efektivnih sati

 • Grupa proizvođača – formiranje, struktura i organizovanje, kanali komunikacije
 • Samokontrola i interni sistem kontrole grupe proizvođača
 • Analiza rizika u okviru udruženja
 • Komunikacija sa zainteresovanim stranama
 • Dokumentovane informacije (svrha, obim, optimizacija)
 • Sledljivost
 • Tehnike provere
 • Osnove senzorske analize
 • Provera efikasnosti i efektivnosti sistema
 • Analiza uzroka i rešavanje problema
 • Mere i sankcije

Modul 3 – POSTUPAK EKSTERNE KONTROLE, ANALIZA RIZIKA I PROGRAM SERTIFIKACIJE

Teorijska obuka – efektivnih 7,5 sati

 • Definisanje i sagledavanje predmeta i područja sertifikacije
 • Formiranje programa aktivnosti vrednovanja u skladu sa Kontrolnim planom
 • Analiza rizika proizvođača
 • Planiranje i sprovođenje vrednovanja, postupci i metode vrednovanja
 • Lično ponašanje, integritet, korektno prikazivanje, dužna profesionalna pažnja, poverljivost, nezavisnost, pristup zasnovan na dokazima i riziku
 • Obezbeđivanje objektivnih dokaza i upoređivanje sa kriterijumom provere, vođenje beleški i izveštavanje
 • Definisanje neusaglašenosti
 • Generička kompetentnost vođe tima za vrednovanje

Kontaktirajte nas

 • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija