Mitä etsit?

ISO 45001 -sertifiointi – Työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmät

Osoita sitoutumisesi työterveyteen ja -turvallisuuteen ja vähennä organisaation riskejä SGS:n ISO 45001 -auditoinnin avulla.

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä (OHSMS) muodostaa organisaation riskienhallintastrategian olennaisen osan. ISO 45001 on maailmanlaajuisesti tunnustettu työterveys- ja työturvallisuusstandardi. Siinä määritellään työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmän vaatimukset ja annetaan ohjeita sen käyttöön.

Standardi koskee kaikkia organisaatioita, jotka haluavat luoda, ottaa käyttöön ja ylläpitää työterveyden ja työturvallisuuden hallintajärjestelmää parantaakseen työterveyttä ja työturvallisuutta, poistaakseen vaaroja ja minimoidakseen riskejä, mukaan lukien järjestelmän puutteita.

ISO 45001 -standardin avulla organisaatio voi integroida työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmäänsä muitakin terveys- ja turvallisuusnäkökohtia, kuten työntekijöiden hyvinvoinnin. Organisaatiot voivat myös hyödyntää työterveyden ja -turvallisuuden mahdollisuuksia ja puuttua niihin liittyviin hallintajärjestelmän poikkeamiin.

Mitkä ovat ISO 9001 -sertifioinnin edut?

Onnistuneen auditoinnin jälkeen saat ISO 45001 -sertifioinnin, jonka avulla voit:

  • osoittaa sitoutumisesi työterveyteen ja -turvallisuuteen
  • suojata työntekijöitäsi ja muita valvonnassasi olevia
  • saavuttaa työterveyden ja -turvallisuuden tavoitteesi ja täyttää sidosryhmien odotukset
  • poistaa vaaroja ja vähentää riskejä, mukaan lukien järjestelmän puutteet
  • hyödyntää työterveys- ja turvallisuusmahdollisuuksia
  • täyttää lakisääteiset ja muut vaatimukset
  • parantaa jatkuvasti työterveyttä ja -turvallisuutta
  • korjata työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmän poikkeamia
  • Tuemme useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG) (katso alla)

Standardi voi olla yhdenmukainen myös muiden hallintajärjestelmästandardien, kuten ISO 9001:n (laadunhallinta) ja ISO 14001:n (ympäristönhallinta) kanssa.

Yhteensopivuus YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa

ISO 45001 edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 3, 5, 8, 9, 10, 11 ja 16.

Miten SGS voi auttaa?

Maailman johtavana testaus-, tarkastus- ja sertifiointiyrityksenä, jolla on vuosikymmenten kokemus työterveydestä ja turvallisuudesta, voimme auttaa sinua suoriutumaan ISO 45001 -auditoinnista hyväksytysti. Auditointi voi sisältää puutteiden arvioinnin ja vertailuanalyysin. Määritämme osaamisesi tason ja autamme sinua saavuttamaan jatkuvan parantamisen.

Tarjoamme myös ISO 45001 -koulutusta, jonka avulla henkilöstösi saa tarvittavat tiedot ja taidot organisaatiosi ISO 45001 -vaatimustenmukaisuuden tukemiseksi.

Ota meihin yhteyttä ja aloita ISO 45001 -sertifiointiprosessi.

Usein kysyttyä

Standardi keskittyy vahvasti organisaation toimintaympäristöön. Siinä edellytetään, että organisaatiossa pohditaan, mitä sidosryhmät odottavat työterveyden ja työturvallisuuden hallinnalta. Organisaation on määritettävä, mitkä sidosryhmät ovat olennaisia sen työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmälle ja mitä vaatimuksia heillä on.

Standardin ISO 45001:n tarkoitus on auttaa organisaatiota ymmärtämään syvällisesti sekä siihen (myönteisesti tai kielteisesti) vaikuttavia avaintekijöitä, että keinojaan hallita henkilöstöönsä kohdistuvia työterveys- ja työturvallisuusvastuita.

Avaintekijöitä ovat ne tekijät, jotka vaikuttavat organisaation kykyyn saavuttaa haluamansa tulokset. Näihin kuuluvat työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmälle asetetut tavoitteet, kuten työterveys- ja työturvallisuuspolitiikkaan liittyvien sitoumusten täyttäminen.

Ylimmän johdon on osoitettava sitoutumisensa työterveyden ja työturvallisuuden hallintajärjestelmään osallistumalla suoraan työterveys- ja työturvallisuusjohtamiseen ja ottamalla aiheeseen liittyvä suoriutuminen huomioon strategisessa suunnittelussaan.

Ylimmän johdon on myös tehtävä osansa hallintajärjestelmän tehokkuuden eteen ohjaamalla ja tukemalla työntekijöitä aktiivisesti ja olemalla vuorovaikutuksessa heidän kanssaan sekä edistämällä ja johtamalla organisaation työterveys- ja työturvallisuuskulttuuria.

ISO 45001 määrittelee ylimmän johdon vastuut ja velvollisuudet sen varmistamiseksi, että lopullista vastuuta ei voi siirtää organisaation työterveys- ja työturvallisuuspäälliköille tai muille vastuuhenkilöille.

ISO 45001 edellyttää, että ylin johto kannustaa työntekijöiden ja heidän edustajiensa konsultointiin ja osallistamiseen, sillä nämä ovat ratkaisevan tärkeitä työterveyden ja -turvallisuuden hallinnan kannalta.

Työntekijöiden konsultoiminen tarkoittaa kaksisuuntaista viestintää – vuoropuhelua ja ajatusten vaihtamista. Työntekijöille ja heidän edustajilleen on annettava tarvittava tieto ajallaan ennen kuin organisaatiossa voidaan tehdä päätöksiä.

Työterveyden ja työturvallisuuden hallintajärjestelmä on riippuvainen työntekijöiden osallistamisesta, minkä ansiosta he voivat antaa oman panoksensa työterveyden ja -turvallisuuden kehittämiseen ja kommentoida ehdotettuja muutoksia.

Organisaation on kannustettava henkilöstöä kaikilla tasoilla raportoimaan havaitsemistaan vaaratilanteista, jotta niitä voidaan ehkäistä ennalta ja ryhtyä korjaustoimenpiteisiin. Työntekijöiden on voitava raportoida ja ehdottaa kehityskohteita joutumatta pelkäämään erottamista, kurinpidollisia toimenpiteitä tai vastaavia kostotoimia.

Organisaation toimintaympäristöön keskittyminen ja vaatimus käyttää riskienarviointiin perustuvaa lähestymistapaa työterveyden ja työturvallisuuden hallintajärjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyvät toisiinsa läheisesti.

Organisaation on tunnistettava ja käsiteltävä riskit ja mahdollisuudet sen varmistamiseksi, että työterveyden ja työturvallisuuden hallintajärjestelmä pystyy saavuttamaan halutut tulokset.

Niihin sisältyvät organisaation toimintaympäristöön liittyvät, tai siitä johtuvat, riskit ja mahdollisuudet. Organisaatiossa on suunniteltava toimenpiteet, joiden avulla nämä riskit ja mahdollisuudet käsitellään, implementoitava nämä toimenpiteet OHSMS-prosesseihinsa ja arvioitava niiden tehokkuus.

Standardissa ISO 45001 edellytetään, että organisaatio määrittelee ja valvoo ulkoistamiaan työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmään vaikuttavia prosesseja.

Kun ulkoistetut tuotteet ja/tai palvelut ovat organisaation hallinnassa, toimittajien ja urakoitsijoiden aiheuttamia riskejä on hallittava tehokkaasti.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi