Mitä etsit?

Yrityksen kestävän kehityksen raportointia koskevan direktiivin (CSRD) vaatimustenmukaisuus- ja varmistuspalvelut

Varmista yritysten kestävyysraportointia koskevan EU-direktiivin noudattaminen ja kehitä kestävän kehityksen raportointia yhdessä SGS:n kanssa.

Mikä on yritysten kestävyysraportointia koskeva direktiivi (CSRD)?

Yritysten kestävyysraportointia koskeva direktiivi eli CSRD tuli voimaan 5.1.2023, ja sen tarkoituksena on päivittää ja vahvistaa sääntöjä, jotka koskevat niitä yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevia tietoja, jotka organisaation täytyy raportoida. Kestävän kehityksen raportointi koskee nyt kasvavaa joukkoa suuriyrityksiä sekä listattuja, pieniä ja keskikokoisia yrityksiä.

Yritysten kestävyysraportointia koskeva direktiivi:

 • yhdistää taloudelliset tiedot ja ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja hallintotapaa (ESG) koskevat tiedot sekä niiden varmennuksen
 • korvaa muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia koskevan direktiivin (NFRD)
 • parantaa kestävän kehityksen tietojen johdonmukaisuutta ja laatua
 • määrittelee ESG-raportointivaatimukset
 • luo yhteiset puitteet muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnille
 • laajentaa muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia koskevaa direktiiviä siltä osin, kuka raportoi ja mitä raportoidaan
 • varmistaa tiukat, luotettavat ja standardoidut raportit
 • nopeuttaa vastuullista muutosta ja luo läpinäkyvyyttä kaikilla sektoreilla standardoimalla kestävyysmittareiden julkistamisen, raportoinnin ja varmennuksen

Direktiivin vaikutuspiirissä olevien organisaatioden määrän arvioidaan nousevan nykyisestä noin 11 000:sta 50 000:een.

Sellaisten EU:ssa toimivien organisaatioiden ja EU:n ulkopuolisten organisaatioiden, joilla on EU:ssa toimivia tytäryhtiöitä tai arvopapereita EU:n säännellyillä markkinoilla, on väistämättä siirryttävä kestävämpiin käytäntöihin.

Muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia koskevan direktiivin (NFRD) soveltamisalaan kuuluvien organisaatioiden ohella yritysten kestävyysraportointia koskeva direktiivi (CSRD) vaikuttaa kaikkiin EU:ssa toimiviin organisaatioihin, jotka täyttävät seuraavia vaatimukset:

 • nettoliikevaihto vähintään 40 miljoonaa euroa
 • vähintään 20 miljoonan euron varat
 • vähintään 250 työntekijää

Tämä koskee myös kaikkia listattuja yrityksiä, joskaan mikroyrityksiä ei aluksi huomioida. Ensimmäiset yritykset joutuvat soveltamaan uusia sääntöjä tilikautena 2024, jota koskevat raportit julkaistaan 2025.

Tarjoamme yritysten kestävyysraportointia koskevan direktiivin vaatimustenmukaisuus- ja varmennuspalveluja, joiden avulla yrityksesi täyttää direktiivin vaatimukset.

Miten SGS voi auttaa?

Olemme olleet kestävän kehityksen tiennäyttäjä yli 30 vuoden ajan, ja voimme tukea yritystäsi CSRD-matkan kaikissa vaiheissa.

Asiantuntijamme osallistuvat aktiivisesti kansainvälisten standardien, viitekehysten, järjestelmien ja säännösten kehittämiseen, mukaan lukien YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG), YK:n vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet (PRB) ja yritysten kestävyysraportointia koskeva direktiivi (CSRD).

Siksi pystymme tarjoamaan syvällistä CSRD-osaamista, kuten:

 • sidosryhmien tukeminen kartoituksen, priorisoinnin, neuvonnan ja sitoutumisen avulla
 • olennaisten aiheiden arviointi – kaksinkertainen olennaisuus sekä vaikutus- ja talousarvioinnit
 • avustaminen keskeisten suorituskykytietojen kanssa, kuten tiedon kerääminen, konsolidointi sekä julkistamiseen liittyvät mittarit ja tavoitteet

Riippumatta siitä, miten hyvin yrityksesi täyttää yritysten kestävyysraportointia koskevan direktiivin vaatimukset, huomioimme aina aikataulun ja resurssit, joita tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, sekä varmistamme laadukkaimmat tiedot ja raportit. Lue lisää aiheesta Usein Kysytyt Kysymykset -osiosta

Tutustu palveluihimme tai ota meihin yhteyttä lisätietoja varten.

Webinaarin esikatselu: Johdanto yritysten kestävyysraportointia koskevaan direktiiviin

Voit myös rekisteröityä ja katsoa webinaaritallenteemme Johdanto yritysten kestävyysraportointia koskevan direktiiviin perusteisiin, joka esittelee direktiivin, ESRS:n, ja kaksinkertaisen olennaisuuden sekä havainnollistaa, miten niitä sovelletaan organisaatioihin.

Etsitkö jotain erityistä?

Hae alueelta Yrityksen kestävän kehityksen raportointia koskevan direktiivin (CSRD) vaatimustenmukaisuus- ja varmistuspalvelut

Usein kysyttyä yritysten kestävyysraportointia koskevasta direktiivistä

EU on jo pitkään ollut sitä mieltä, että sijoittajilla ja kuluttajilla on oikeus saada tietoa organisaatioiden ESG-vaikutuksia selkeällä ja helposti vertailtavalla tavalla.

ESG-raporteista jätetään usein pois tärkeää tietoa, niissä käytetään sekavaa mittaristoa ja ne keskittyvät eri näkökohtiin, mikä heikentää tietojen luotettavuutta sekä vaikeuttaa organisaatioiden vertailua toisiinsa. Tämä vaikuttaa kestäviin investointeihin, jotka ovat eräs EU:n painopisteistä.

Yritysten kestävyysraportointia koskeva direktiivi perustuu Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, ja on muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia koskevan direktiivin seuraava askel, joka parantaa ja laajentaa yhä useampaan organisaatioon sovellettavia raportointivaatimuksia.

Direktiivin vaikutuspiirissä olevien organisaatioden määrän arvioidaan nousevan nykyisestä noin 11 000:sta 50 000:een.

Sellaisten EU:ssa toimivien organisaatioiden ja EU:n ulkopuolisten organisaatioiden, joilla on EU:ssa toimivia tytäryhtiöitä tai arvopapereita EU:n säännellyillä markkinoilla, on väistämättä siirryttävä kestävämpiin käytäntöihin.

Muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia koskevan direktiivin (NFRD) soveltamisalaan kuuluvien organisaatioiden ohella yritysten kestävyysraportointia koskeva direktiivi (CSRD) vaikuttaa kaikkiin EU:ssa toimiviin organisaatioihin, jotka täyttävät seuraavia vaatimukset:

 • nettoliikevaihto vähintään 40 miljoonaa euroa
 • vähintään 20 miljoonan euron varat
 • vähintään 250 työntekijää

Tämä koskee myös kaikkia listattuja yrityksiä, joskaan mikroyrityksiä ei aluksi huomioida. Ensimmäiset yritykset joutuvat soveltamaan uusia sääntöjä tilikautena 2024, jota koskevat raportit julkaistaan 2025.

Nämä tosiasiat jokainen organisaatio joutuu kohtaamaan:

 • Yritysten kestävyysraportointia koskeva direktiivi poistaa moniselitteisyydet
 • ESG tulee olemaan osa vuosikertomusta
 • Kestävän kehityksen tiedot esitetään taloudellisten tietojen rinnalla
 • ESG-tietoja käsitellään samalla tarkkuudella ja niihin suhtaudutaan samalla varovaisuudella kuin taloustietoihin
 • Kerättävän tiedon määrä kasvaa merkittävästi
 • Integroituun raportointiprosessiin osallistuvien henkilöiden määrä kasvaa huomattavasti
 • Kestävän kehityksen tiedot auditoidaan tiukemmin

Eurooppalainen kestävyysraportointistandardi (ESRS) määrittää vaatimukset, joiden mukaisesti yritykset raportoivat kestävään kehitykseen liittyvistä vaikutuksista, mahdollisuuksista ja riskeistä yritysten kestävyysraportointia koskevan direktiivin edellyttämällä tavalla.

Organisaatioiden on ilmoitettava seuraavat tiedot:

 • Hallintotapa: vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien seurantaan ja hallintaan sovellettavat prosessit, valvontatoimet ja menettelytavat
 • Strategia: millaisessa vuorovaikutuksessa organisaation strategia ja liiketoimintamallit ovat sen olennaisten vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien kanssa, mukaan luettuna niiden käsittelyä koskeva strategia
 • Vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien hallinta: Prosessit vaikutuksien, riskien ja mahdollisuuksien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan erilaisten käytäntöjen ja toimenpiteiden avulla
 • Mittarit ja tavoitteet: miten organisaatio mittaa suorituskykyään, mukaan luettuna asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa edistyminen

Kaksinkertainen olennaisuus

Tämä on kestävyysraportointia koskevan direktiivin vaatimustenmukaisuuden kannalta olennaista ja siinä keskitytään kahteen asiaan:

 1. Organisaation vaikutus ympäristöön ja ihmisiin (ns. sisältä ulospäin)
 2. Kestävyyteen liittyvä kehitys ja tapahtumat, jotka luovat riskejä ja mahdollisuuksia organisaatiolle (ns. ulkoa sisälle päin)

Kestävyysraportointia koskevan direktiivin mukaisesti organisaatioiden on ilmoitettava vaikutuksensa yllä esitettyyn sekä myös tiedot siitä, miten ne voivat vaikuttaa organisaatioon tulevaisuudessa.

Organisaation on tehtävä kaksinkertaisen olennaisuuden arviointi tunnistaakseen ne kestävän kehityksen näkökohdat, jotka ovat olennaisimpia liiketoiminnalle ja organisaation sidosryhmille. Tämä arviointi:

 • määrittää kestävän kehityksen raportoinnin laajuuden
 • mahdollistaa kestävyysraportointia koskevan direktiivin vaatimustenmukaisuuden edellyttämien resurssien tehokkaan jakamisen
 • tarjoaa olennaisia tietoja yrityksen strategian muokkaamiseen

Kaksinkertaisen olennaisuuden näkökulmasta kestävyyteen liittyvä aihe voi olla olennainen organisaatiolle, kun se on merkittävä vaikutukseltaan ja/tai taloudellisesta näkökulmasta. Tästä syystä puhutaan "kaksinkertaisuudesta".

Yritysten kestävyysraportointia koskevassa direktiivissä annetaan suuntaviivoja määrittelyn tueksi, mutta organisaation on itse määritettävä, onko asia olennainen vai ei ja tehty valinta on aina perusteltava. Kestävän kehityksen raportteihin sisällytettävien relevanttien/olennaisten aiheiden arviointi on tärkeä varhaisen vaiheen askel kohti yritysten kestävyysraportointia koskevan direktiivin vaatimustenmukaisuutta. CSRD Double Materiality -palvelumme auttaa yritystäsi.

Arvioinnin tuloksena määritetään, mitkä raportointistandardit, tiedot ja tietopisteet on sisällytettävä organisaation kestävyysraportteihin ja mitkä voidaan todennäköisesti jättää pois.

Kaksinkertaiseen olennaisuuteen perustuva raportti ja strategia parantavat läpinäkyvyyttä ja päätöksentekoa sekä auttavat varmistamaan ajan ja resurssien panostamisen organisaatiolle, sidosryhmille ja yhteiskunnalle tärkeimpiin aiheisiin.

Maailmanlaajuinen yritysten kestävyysraportointia koskevaan direktiiviin perehtynyt asiantuntijaverkostomme pystyy auttamaan jokaisessa vaiheessa.

Taaksepäin suuntautuva ja ennakoiva analyysi

Organisaatioiden on toimitettava sekä retrospektiivisiä että ennakoivia analyysejä. Tämä tarkoittaa kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tiedon jakamista.

Ilmastoon liittyvän tiedon ilmoittamiseen sovelletaan tiukempia sääntöjä

Yritysten kestävyysraportointia koskeva direktiivi edellyttää, että Scope 3 -päästöt, eli epäsuorat hiilipäästöt, joita syntyy koko alkuperäiseen organisaatioon liittyvän toimitusketjun kaikissa organisaatioissa, ilmoitetaan.

Pakolliset auditoinnit

Ensimmäistä kertaa kaikki raportin kestävää kehitystä koskevat tiedot on tarkastettava ennen julkaisua, jotta niiden paikkansapitävyys voidaan varmistaa. CSRD Assurance -palvelumme tukee yritystäsi tässä toiminnassa.

Direktiivissä huomioidaan EU:n nykyiset säädökset ja erityisesti seuraavat:

 • Kestävään rahoitukseen liittyvien tietojen antamista koskeva asetus (SFDR), jossa määritellään rahoitusmarkkinoiden toimijoille asetettavat ESG-ilmoitusvelvollisuudet
 • EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä, joka on ympäristön kannalta kestävän taloudellisen toiminnan luokitteluväline

Tämä kolmikko täydentää toisiaan kestävän kehityksen mukaisten investointien edistämiseksi. Näin pyritään yhdenmukaistamaan vaatimukset, vähentämään monimutkaisuutta ja välttämään raportointivaatimusten päällekkäisyyttä.

Koska yritysten kestävyysraportointia koskeva direktiivi on yksityiskohtaisempi kuin muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia koskeva direktiivi, organisaatioiden on kerättävä valtavia määriä tarkkaa ja todennettavaa tietoa.

Organisaatiot, jotka jo raportoivat muista kuin taloudellisista tiedoista, selviävät opettelemalla uuden menetelmän, mutta ne jotka tuottavat ensimmäisen ESG-raporttinsa kestävyysraportointia koskevan direktiivin mukaisesti, kohtaavat suurempia haasteita.

Yritysten kestävyysraportointia koskeva direktiivi sisällytetään myös kansalliseen lainsäädäntöön kaikkialla EU:ssa. Direktiivin noudattamatta jättäminen voi johtaa seuraamuksiin tai syytteeseen riippuen siitä, miten tiukasti yksittäiset maat panevat direktiivin täytäntöön.

Ladattava materiaali

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi