Kontaktujte nás

Co hledáte?

Online prohlášení o ochraně soukromí

Skupina SGS se zavazuje k odpovědnému nakládání s vašimi osobními údaji a jejich ochraně.

Vytvořili jsme toto prohlášení s cílem poskytnout jasné a srozumitelné informace o našich postupech na ochranu soukromí v případě, že přistupujete na naše webové stránky nebo je používáte (www.sgs.com nebo jejich místní ekvivalenty), abyste mohli učinit rozhodnutí o využití vašich osobních údajů ze strany SGS.

Jestliže prostřednictvím našich webových stránek přistupujete k jiným službám nebo aplikacím, přečtěte si prosím konkrétní podmínky ochrany soukromí, které pro ně mohou platit.

SGS si vyhrazuje právo toto prohlášení čas od času aktualizovat zveřejněním nové verze online. Toto prohlášení bylo naposledy aktualizováno v smět 2018.

Pokud toto prohlášení odkazuje na SGS, vystupuje SGS jako správce vašich údajů, zejména přidružené společnosti SGS, se kterými jste měli nebo budete mít podnikatelský vztah nebo které jinak rozhodují, které z vašich údajů jsou shromažďovány a jak jsou používány, stejně jako samotná společnost SGS SA (Registration number CHE-105.923.438 Švýcarsko). Seznam přidružených společností SGS můžete získat na Office Directory

SGS shromažďuje osobní údaje, které nám přímo poskytujete, když požadujete informace o našich službách; přihlašujete se k odběru našich webových služeb, e-mailové notifikaci a/nebo odběru zpravodajů; dotazujete se prostřednictvím našich různých formulářů a linek zákaznické podpory, jako je naše linka podpory integrity; nebo provádíte transakci či vytváříte objednávku přes naše webové stránky. Tyto údaje mohou zahrnovat:

 • Identifikační a kontaktní údaje, zejména jako je jméno, příjmení, pracovní zařazení, telefon, email, adresa a stát
 • Finanční a transakční údaje, zejména údaje kreditní karty
 • Veškeré informace, které s námi dobrovolně sdílíte, jako je zpětná vazba, názory nebo informace, které nám poskytnete prostřednictvím jakékoli z našich linek zákaznické podpory

SGS také shromažďuje osobní údaje automaticky, v případě, že navštívíte naše webové stránky. Tyto údaje mohou zahrnovat:

 • Informace o zařízení, zejména IP adresa, odkazující webové stránky, webové stránky SGS, které vaše zařízení navštívilo, a čas, kdy vaše zařízení navštívilo naše webové stránky
 • Informace a údaje internetového záznamu shromážděné prostřednictvím našich třetích stran, jako je Google Analytics, které vás přímo neidentifikují
 • Informace shromážděné prostřednictvím cookies (další informace viz Cookie Policy)

Společnost SGS bude využívat vaše osobní údaje k těmto účelům:

 • Pro zlepšení našich webových stránek s cílem zajistit, aby byl obsah prezentován co nejefektivněji jak pro vás, tak pro vaše zařízení
 • Pro zasílání e-mailů a e-mailovou komunikaci s vámi o našich službách a akcích, které by vás mohly zajímat, pokud to odpovídá vašim marketinkgovým preferencím
 • Pro analýzu používání našich webových stránek z Vaší strany a pro reklamní účely
 • Za účelem odpověďi na vaše dotazy a připomínky a poskytování podpory prostřednictvím komunikačních kanálů, jako je zákaznická podpora nebo kontaktní centrum
 • pro zachování bezpečnosti a zabezpečení našich webových stránek a vyhovění našim právním požadavkům a povinnostem
 • Pro provedení nebo dokončení každé transakce nebo objednávky, kterou jste vytvořili prostřednictvím webových stránek SGS
 • Pro vytvoření a nastavení vašeho uživatelského účtu
 • Pro sdílení se společnostmi skupiny SGS, aby vám mohly nabízet své produkty nebo služby
 • pro jakékoli další účely, které vám oznámíme před shromažďováním jakýchkoli osobních údajů

SGS sdílí a předává vaše osobní údaje tak, jak je zde popsáno, a pouze v souladu se všemi postupy a příslušnými požadavky na ochranu soukromí. Příležitostně můžeme pro vlastní podnikatelské účely sdílet s třetími stranami jiné údaje než osobní, anonymizované a statistické.

Toto jsou třetí strany, se kterými můžeme sdílet osobní informace a pro jaké účely:

 1. S jinými společnostmi skupiny SGS a s těmi společnostmi, ve kterých SGS vlastní více než 50 %, pokud je to nutné pro splnění účelu, pro který jste poskytli vaše osobní údaje, a zejména pokud je to nutné pro poskytování služeb, správu účtu, prodej, marketing a podporu. Přijímáme opatření, abychom zajistili, že přidružené společnosti SGS včetně těch se sídlem mimo EHP dodržují při nakládání s osobními údaji naši globální politiku ochrany údajů, toto prohlášení na ochranu soukromí a použitelné místní právo.
 2. Příležitostně zprostředkovatelům třetích stran a subdodavatelům, kteří jménem SGS vykonávají určité funkce, např. vyzvedávání a doručování vzorků, provádění objednávek inspekcí, zasílání e-mailů, odstraňování opakujících se informací ze seznamů klientů, analyzování dat a zpracovávání plateb kreditními kartami, poskytování služeb přímého marketinku a cloudových hostitelských služeb. Tyto strany mají přístup k těmto informacím pouze v míře nezbytné k vykonávání jejich funkcí a nesmí je využívat k jiným účelům než proto, aby nám poskytovaly služby.
 3. Z jakéhokoli důvodu může společnost SGS poskytnout informace, pokud má podle svého výhradního uvážení za to, že je to rozumné např. pro vyhovění zákonům, předpisům nebo žádostím o informace ze strany státních či právních subjektů; v případě fúze, prodeje, restrukturalizace, akvizice, joint venture nebo úkolu zveřejnit informace. Jedná se o poskytnutí informací nezbytných pro identifikaci, kontaktování nebo žalobu na osobu, která porušila naše hodnoty podnikatelských zásad nebo jiné podmínky či z jiného důvodu ochrany skupiny společností SGS.

SGS bude uchovávat vaše osobní údaje po dobu nezbytnou pro naplnění původního účelu, ke kterému byly shromážděny. Vezměte prosím v úvahu, že v určitých případech může být požadována nebo povolena delší lhůta pro uchování údajů dle zákona, nebo aby bylo společnosti SGS umožněno realizovat její podnikatelské zájmy, provádět audity, vyhovět jejím právním povinnostem, vynucovat dohody nebo řešit spory.

Mezi kritéria používaná k určení lhůt pro uchování patří:

 • Jak dlouho jsou potřebné údaje pro to, abychom vám mohli poskytovat naše produkty nebo provozovat naše podnikání?
 • Máte u nás účet? V takovém případě budeme vaše údaje uchovávat, dokud bude váš účet aktivní nebo po dobu potřebnou pro poskytování služeb pro vás
 • Platí pro nás zákonná, smluvní či podobná povinnost uchovávat vaše údaje? Příklady mohou zahrnovat zákony o povinném uchovávání údajů v příslušné jurisdikci, příkazy státu uchovávat údaje relevantní pro vyšetřování nebo údaje, které se musí uchovávat pro smluvní účely nebo pro vedení soudních sporů.

Společnost SGS používá přísné postupy pro uchování a zpracování těchto informací, které jste nám poskytli, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo zničení vašich osobních údajů. Tyto postupy mohou zahrnovat:

 • Fyzickou ochranu jako uzamčené dveře a skříně, kontrolovaný přístup do našich provozů a bezpečné zničení médií obsahujících vaše osobní údaje.
 • Technologickou ochranu jako používání antivirových programů a programů ochrany koncového místa a monitorování našich systémů a datových center pro zajištění, že vyhovují našim politikám zabezpečení
 • Organizační ochranu typu školicích programů a programů informovanosti o zabezpečení a ochraně soukromí, za účelem zajištění toho, že zaměstnanci rozumí významu a prostředkům, kterými musí chránit vaše osobní údaje

Společnost SGS neusiluje o shromažďování citlivých osobních údajů (známé také jako zvláštní kategorie údajů). Pokud údaje shromažďujeme, děláme to vždy v souladu s příslušnými požadavky na ochranu osobních údajů. Pokud se rozhodnete poskytnout nám nevyžádané citlivé osobní údaje, budete individuálně požádáni o souhlas s jejich zpracováním z naší strany prostřednictvím zvláštního formuláře pro výslovný souhlas.

Společnost SGS vědomě neshromažďuje, ani nevyžaduje osobní údaje od osob mladších 16 let. Pokud je vám méně než 16 let, dohodněte se s rodičem/opatrovníkem na získání jejich souhlasu před tím, než poskytnete jakékoli osobní údaje společnosti SGS, protože bez tohoto souhlasu nám nesmíte své osobní údaje poskytnout. Pokud se dozvíme, že jsme shromáždili údaje od osoby mladší než 16 let, vyhrazujeme si právo takové údaje bez předchozího oznámení nebo souhlasu vymazat.

Zavazujeme se zajistit, abyste mohli vykonávat své právo přístupu ke svým údajům a jejich kontroly.

Pokud jste si zaregistrovali účet na www.sgs.com a/nebo jejích místních ekvivalentech, můžete přímo a sami přistupovat ke svému online profilu a jiným osobním údajům a údaje o sobě aktualizovat, měnit, pokud je to právně možné, přidávat nebo mazat tak, že se přihlásíte na příslušné webové stránky nebo službu pomocí přístupových údajů svého účtu.

Jinak budeme v souladu s našimi vnitřními postupy reagovat na následující požadavky, jak je popsáno níže. Veškeré požadavky musí být přijaty prostřednictvím našeho formuláře online privacy request form nebo písemně kontaktováním naší společnosti, jak je popsáno v sekci “contact us”:

 • Přístup k osobním informacím: máte právo požadovat, jaké vaše osobní údaje máme k dispozici s výjimkou práva na ověření totožnosti z naší strany. Pokud požadujete kopii vašich údajů, můžeme vám účtovat poplatek, pokud to není podle příslušného práva zakázáno.
 • Oprava a výmaz: v některých jurisdikcích včetně EU (podle zákonů na ochranu údajů subjektů údajů v EU) máte právo na opravu nebo změnu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo musí být aktualizovány. Můžete mít také právo požadovat výmaz osobních informací, to však nemusí být vždy možné dle zákonných požadavků pro jiné povinnosti na uchování takových údajů. Pokud jsme požádáni o výmaz vašich údajů, můžeme uchovat v minimálním rozsahu informace o vás za účelem prokázání, že jsme naše povinnosti splnili.
 • Podání stížnosti: Veškeré stížnosti na naše plnění postupů popsaných v tomto prohlášení budou řešeny, jak je zde popsáno. V některých jurisdikcích a podle zákonů na ochranu údajů v EU pro stížnosti podané subjekty údajů v EU máte právo podat formální stížnost u úřadu na ochranu údajů.
 • Marketingové preference: V souladu se zákony upravující marketing vám společnost SGS může zasílat pravidelné marketinkové zprávy o našich službách, a to prostřednictvím různých kanálů, jak jsou email, telefon, SMS, poštovní zásilky a sociální sítě třetích stran. Pokud to vyžaduje zákon, před započetím těchto činností obdržíme váš souhlas.

Abychom vám poskytovali nejlepší služby na míru, tyto zprávy mohou být upraveny podle vašich preferencí za využití našeho subscription center. Naše cílené emaily obsahují emailové zprávy, které využívají webové beacons, cookies a podobné technologie, abychom se dozvěděli, zda jste zprávu otevřeli, přečetli nebo vymazali, a které odkazy otvíráte. Když otevřete odkaz v marketingovém emailu od společnosti SGS, použijeme také cookie pro záznam, jaké stránky prohlížíte a jaký obsah stahujete z našich webových stránek, a to i když nejste na našich stránkách zaregistrováni nebo přihlášeni.

Kromě toho můžete využít své právo zamezit přijímání našich marketingových zpráv tak, že zrušíte odběr námi zasílaných zpráv. V takových případech uchováme osobní údaje v minimálním rozsahu, abychom věděli, že jste se odhlásili a zamezili opětovnému kontaktování. Upozorňujeme, že v případě, že odhlásíte přijímání marketingových zpráv, můžete od nás i nadále dostávat administrativní zprávy, jako jsou technické aktualizace našich produktů nebo služeb, potvrzení objednávek, notifikace o aktivitách na vašem účtu a další důležité zprávy.

Máte-li dotazy nebo připomínky k ochraně vašeho soukromí, napište nám prosím: