Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Revizija ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 ohrabruje povećan spoljni fokus na menadžment kvalitetom koji predstavlja deo pristupa zasnovanog na rizicima – sarađujte sa SGS-om da biste prešli na novu verziju.

ISO 9001:2015 pozicionira novu verziju standarda kao integralnog dela napora organizacije prema održivom razvoju i promoviše je kao alatku za poboljšanje sveukupnog učinka.

Tražite nešto konkretno

On ohrabruje veći fokus internih i eksternih zainteresovanih strana kao deo usvajanja pristupa zasnovanog na rizicima menadžmentu kvaliteta i naglašava značaj usvajanja sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) kao strateške odluke organizacije.
 
Mi nudimo paket rešenja koja će vam pomoći u tranziciji sa trenutne sertifikacije prema standardu ISO 9001:2008 da bi ispunili zahteve revizije ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015 – glavne izmene

Pored preimenovanja i promene mesta nekih aktivnosti QMS, uvedeni su i drugi potrebni novi zahtevi.

Organizacioni kontekst

Razmatranje organizacionog konteksta sada mora biti element procesa projektovanja i primene QMS-a.

Rizici i mogućnosti

Bitan deo planiranja i primene QMS-a je sada novi zahtev za identifikaciju rizika i mogućnosti koji mogu potencijalno da utiču na rad i učinak QMS-a, kao i na odgovarajuće ‘srazmerne’ radnje i da odgovore na njih.

liderstvo;

Sada najviše rukovodstvo mora da pokaže veće direktno angažovanje u QMS-u organizacije, sa fokusom na ‘liderstvo’ umesto samo na menadžment QMS-om.

Dokumentovane informacije

Termini ‘dokumentovana procedura ’ i ‘zapis’ koji su se koristili u ISO 9001:2008 su zamenjeni u ISO 9001:2015 terminom ‘dokumentovane informacije’. To je definisano kao informacije koje organizacija mora da kontroliše i vodi. Na svakoj je organizaciji da odredi nivo i tip dokumentacije koja je potrebna za kontrolu sopstvenog QMS-a.

Ostali zahtevi QMS-a

Postoje i druge izmene zahteva QMS-a, uključujući sledeće:

  • predloženi specifični zahtevi za organizacije u odnosu na pristup izvršenju procesa prilikom planiranja, primene i razvoja QMS-a;
  • identifikacija potrebne kompetentnosti za osoblje koje obavlja posao koji utiče na učinak kvaliteta;
  • identifikacija i zadržavanje znanja potrebnog da bi se osiguralo da organizacija može da postigne usklađenost proizvoda i usluga;
  • pristup zasnovan na rizicima za utvrđivanje vrste i obima kontrola koje su pogodne za sve vrste spoljnih snabdevača.

Struktura i terminologija

ISO 9001:2015 usvaja strukturu standarda navedenu u Prilogu SL, koja je sada obavezan okvir za sve nove i revidirane ISO standarde. Namera koja stoji iza toga je da se osigura da konačna verzija standarda ISO 9001 bude usklađena sa drugim standardima sistema menadžmenta. 

Korišćenjem strukture Priloga SL, namera je da se predstave zahtevi QMS-a na dosledniji, racionalniji način umesto prostog nuđenja šablona za elemente WMS-a organizacije.

Važno je napomenuti da za organizacije koje već imaju QMS usklađen sa ISO 9001 neće biti zahteva za promenom postojećih QMS procedura i strukture dokumenata, niti terminologije koju koriste, da bi održavale što je navedeno u ISO 9001:2015.

Prelazak sa ISO 9001:2008

Organizacije koje su već sertifikovane u skladu sa standardom ISO 9001:2008 će imati rok od tri godine od formalnog objavljivanja ISO 9001:2015 da pređu na novu verziju ovog standarda. Na osnovu trenutnog rasporeda objavljivanja, ovaj period prelaska će se završiti septembra 2018. godine.

Kako SGS može da pomogne?

Mi nudimo kurseve obuke koji će vam pomoći da razumete zahteve standarda ISO 9001:2015 i svest o rizicima. Mi smo prva profesionalna organizacija za učenje i razvoj koja nudi jednodnevne kurseve za CPD (kurs za kontinuirani profesionalni razvoj) odobrene od strane IRCA.

Naši eksperti mogu da izvrše analizu postojanja neusaglašenosti prema zahtevima ISO 9001:2015 kako bi tranzicija bila lakša i transparentnija. Ova vežba će vašoj organizaciji obezbediti strukturnu pomoć za isticanje obima do kojeg postojeći sistemi i kontrole pokrivaju zahteve standarda ISO 9001:2015 ili da identifikuju akcioni plan primene, gde je to potrebno.

Ponudićemo proveru i sertifikaciju prema zahtevima ISO 9001:2015.

Još danas kontaktirajte vašu lokalnu SGS kancelariju i započnite ISO 9001 proces tranzicije.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija