Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

REACH

REACH je propis Evropske unije o registraciji, proceni, odobrenju i ograničenju hemikalija.

Primenjuje se na sve hemikalije - ne samo one koje se koriste u industrijskim procesima već i one koje se nalaze u proizvodima koje koristimo u našim svakodnevnim životima, kao što su proizvodi za čišćenje i boje ili u artiklima kao što su odeća, nameštaj i električni aparati.

Our Services

Alatka za upravljanje podacima

Alžir - Sertifikat o usaglašenosti za izvoz

Analiza dizajna proizvoda

Analiza konstrukcije

Analiza kontroverznih materija

Analiza kvara i štete

Analiza sastava proizvoda

Analiza tankog sloja

Analiza tragova - SIMS, ToFSIMS i ICPMS

Analiza ulja i masti

Bezbednosne provere

Bluesign

BRC globalni standard za pakovanje i ambalažne materijale

CE znak

cGMP analitička hemija - izveštaj kontrole kvaliteta

CPSIA konsalting i ocenjivanje preko treće strane

CPSIA obuka

Društvene provere

Egipat - Usluge procene usaglašenosti

Ekotoksikološke studije

EMC znak

Energetska efikasnost

Energetska provera

ETI pregled

Etiopija - Sertifikat o usaglašenosti proizvoda (ECAE)

Finalna nasumična kontrola - FRI

Fizički i mehanički testovi

Gabon – SGS mandat

Garments without Guilt

HALT i HASS

Hitna komunikacija

Identifikacija materije

ISO 14067 - Ugljenični otisak

ISO 22716 - obuka za tumačenje i proveru dobre proizvođačke prakse (GMP) u kozmetičkoj industriji

ISO 22716 – Obuka o dobroj proizvođačkoj praksi (GMP) u kozmetičkoj industriji

Engineer Examining Machine Part on a Production Line

ISO 9001 – sertifikacija – sistemi menadžmenta kvalitetom

Ispitivanja zapaljivosti

Ispitivanje bezbednosti za Kinu - GB 18401

Ispitivanje EMC

Ispitivanje kontakta sa hranom

Ispitivanje materijala

Ispitivanje osobina proizvoda

Ispitivanje pouzdanosti

Ispitivanje radioaktivnosti hrane

Isptivanja transportne ambalaže

Istraga sirovih materijala

Izvorni savez ASEAN-a za potpune usluge (SAFSA)

Kalifornijski predlog 65

Karakterizacija proizvoda

Katar - PVoC program

Kenija - PVoC program

Kontrola proizvodnje

Kontrola tokom proizvodnje DUPRO

Kuvajt - KUCAS sertifikacija

Kvalitet studija o živim sistemima lokalnih i međunarodnih multicentara

LHAMA usaglašenost za označavanje opasnih umetničkih materijala

Merenje i verifikacija uštede energije (M i V)

Mikrobiološka ispitivanja

mikrobiološka zaraza, testovi provere kozmetičkih proizvoda, kozmetička direktiva 76/768

Mikrobiološko testiranje za Odeljenje za usluge u oblasti prirodnih nauka

Mikrobiološko testiranje: Kozmetički proizvodi

Modul obaveštavanja

Mongolija - Program za procenu usaglašenosti

Nadzor plana proizvodnje

Nadzor utovara i istovara (LSUS)

Najbolje prakse ribogojstva

Neposredna pomoć

Nigerija - Procena usaglašenosti proizvoda (SONCAP)

Obala Slonovače – Verifikacija usaglašenosti (VOC)

Obrnuti inženjering

Obuka

Optimizacija i validacija razvoja metode

Pas 2050 – Ugljenični otisak

Plan CB

Postojanost boja i skupljanje

Predregistracija

Procena određivanja starosti

Profilisanje dopanata SIMS i SRP

Proračun i analiza

Provera inicijalne proizvodnje - IPC

Provera kriterijuma prilagođenih korisnicima

Provera maloprodajnih objekata

Provera prema zahtevima za bezbednost udruženja COLIPA (1995)

Proveravanje dobre proizvođačke prakse (GMP) u kozmetičkoj industriji

Provere društvene odgovornosti

Provere prema zahtevima za bezbednost udruženja ASEAN (2003)

RBA program

RoHS ispitivanje

RoHS sertifikacioni znak od SGS-a

RoHS sertifikat o usaglašenosti (CoC)

RoHS za maloprodaju

Sastav vlakana materijala

Saudijska Arabija - SASO sertifikat o usaglašenosti

SEM i TEM poprečno presecanje

Sertifikacija dobre distributivne prakse (GDP) za farmaceutsku industriju

Sertifikacija za standard „Responsible Recycling“ (R2)

Sertifikacija za Veće za pomorsko upravljanje (MSC)

Sertifikat o otpornosti na eksploziju

SIEF i nezavisni zastupnik

Simulacija i analiza životne sredine

Služba za hitan odziv - CLP

Služba za hitan odziv - Obaveštenje

Služba za odobrenje oznake E

Služba za procenjivanje na terenu u SAD

Služba za testiranje ambalaže

SMETA provere

Studije stabilnosti

SVHC ispitivanje

Tajna kupovina

TAPA FSR – Zahtevi za bezbednost tereta

Testiranje supstanci koje se mogu ekstrahovati ili ispirati

Uganda - Verifikacija usaglašenosti pre izvoza

Ugljenični otisak

Upravljanje kvalitetom i bezbednošću

Usluge izveštavanja za IECEE HS

Usluge provere životne sredine

Validacija sistema za vodu

Veoma uočljiva odeća

Verifikacija oznaka

VOC testiranje

WEEE konsultacije

WRAP provere

Tražite nešto konkretno

Pošto REACH nije primenjiv samo na hemijske materije i mešavine, već uključuje i određene odredbe primenjive na materijale, važno je da proizvođači i uvoznici potrošačkih proizvoda razumeju svoju ulogu i odgovornosti u okviru REACH-a. Ograničenje, ovlašćenje i obaveštavanje za materije su važni faktori za materijal koji će biti isporučen na tržište Evrope. Takođe, industrija mora da se pozabavi sa izazovima koje predstavlja obaveštavanje o materijalima visokog rizika u okviru lanca snabdevanja i prema potrošačima.

SGS nudi sveobuhvatan paket usluga za pomoć svojim klijentima kako bi se pridržavali svojih obaveza po regulativi REACH, od početne registracije do usluga konsaltinga, ispitivanja, provere i verifikacije kao podršku usaglašavanju.

REACH stavlja odgovornost na industriju za upravljanje rizicima koje mogu predstavljati hemikalije, ili potrošački predmeti, po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Većina REACH zahteva se odnosi direktno na proizvođače i uvoznike, koji moraju registrovati materije (bilo čiste ili one klasifikovane kao mešavine) dajući podatke o osobinama hemikalija koje se nalaze u njihovom sastavu. Takođe su po REACH-u obavezni da daju procene o hemijskoj bezbednosti i primenjuju mere upravljanja rizikom. REACH zahteva od proizvođača i uvoznika da obaveste evropske regulatorne organe o upotrebi opasnih supstanci. Ako se supstance registruju u REACH one postaju ovlašćene.

REACH zahteva od korisnika u daljim fazama prerade da obezbede da njihovi klijenti (na primer, ostala industrijska preduzeća i potrošači) dobiju informacije koje su im potrebne da bi mogli da bezbedno koriste svoje proizvode. Distributeri su obavezni da obezbede da se sve relevantne informacije o bezbednosti materija dobijaju uz preparate i artikle koje prodaju i da nema zabranjenih supstanci u proizvodima koje prodaju.

Sem toga, REACH okvir može da utiče na potrošačke proizvode kad je reč o odobrenju materije u skladu sa Aneksom XIV ili ograničenje u skladu sa Aneksom XVII, kao i obaveštavanje o veoma rizičnim materijama (SVHC) u skladu sa članom 7 ili deklaraciji u skladu sa članom 33. Proizvođači i uvoznici moraju biti svesni činjenice da su REACH standardi predmet stalnih izmena i moraju pomno da prate najnovije zahteve. 

Kroz našu globalnu mrežu laboratorija i visoko obučenih stručnjaka, SGS nudi na jednom mestu višestruke usluge, kako bi se obezbedilo da vaši proizvodni i distribucioni sistemi podržavaju vašu usklađenost sa REACH zakonodavstvom.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija