Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Integritet u kompaniji SGS

Integritet predstavlja suštinu kompanije SGS. Poverenje koje ulivamo našim korisnicima i zainteresovanim stranama ključni je faktor našeg uspeha kao organizacije i kao pojedinaca.

Kao lider u svojoj delatnosti, nastojimo da zadovoljimo najviši standard profesionalnog ponašanja. Pravilnik o integritetu kompanije SGS definiše glavne principe profesionalnog integriteta SGS Grupe i predstavlja izraz vrednosti koje delimo širom naše organizacije, naših kompanija i filijala.

Posvećeni smo kulturi u kojoj se pitanja integriteta i profesionalne etike mogu otvoreno postavljati i o njima raspravljati. Na raspolaganju su smernice i podrška kojima zaposlenima i drugim zainteresovanim stranama koje deluju u ime naše organizacije, ili je predstavljaju, pomažemo da razumeju naš Pravilnik i da donesu prave odluke kada se suoče sa nekom etičkom dilemom.

Održavanje profesionlnog integriteta u poslovanju sa klijentim, kolegama, dobavljčima i lokalnim zajednicama sa kojima poslujemo predstavlja jedini način na zaštitimo tržišnu reputaciju naše kompanije. To je zajednička odgovornost svih zaposlenih u kompaniji SGS.

Olivije Merkt

SGS je bila prva revizorska kompanija koja je sprovela globalni program obuke o integritetu za svoje zaposlene.

Program za usaglašenost SGS Grupe, zasnovan na Pravilniku o integritetu kompanije SGS, postoji da bi se osigurala primena najviših standarda integriteta na sve naše poslovne aktivnosti širom sveta, u skladu sa najboljom međunarodnom praksom.

Naša Godišnja obuka o integritetu služi kao periodično podsećanje na principe našeg Pravilnika o integritetu, a svake godine je, za svoje zaposlene, sprovodi svaki nadzornik i rukovodilac. Evidencija o učešću se vodi za svakog zaposlenog kako bi se osiguralo da svi zaposleni prođu ovu obuku svake godine. Sprovode se i specifične obuke o integritetu, namenjene nadzornicima i rukovodiocima.

Godišnju obuku o integritetu dopunjava interaktivni program e-učenja, koji integriše opšte principe sadržane u Pravilniku u razne oblasti delatnosti kompanije SGS. Dostupan preko Interneta na engleskom, francuskom, španskom, kineskom i korejskom jeziku, koristi se i kao trajna alatku za obuku, posebno pri uvođenju novih zaposlenih u kompaniju.

Glavni predstavnik kompanije za usaglašenost odgovoran je za primenu procedura kojima se reguliše etičko ponašanje naših zaposlenih i konsultanata i sprovođenje istraga u vezi sa navodnim lošim vladanjem osoblja. On takođe postavlja standarde integriteta koje očekujemo od svojih poslovnih partnera. Prijave sumnji na kršenje Pravilnika mogu se izvršiti pozivanjem Linije za pomoć za pitanja integriteta ili slanjem pismene prijave putem Interneta, faksa ili elektronske pošte, a na iste načine možete dobiti i savet.

Komitet za korporativno upravljanje i održivost je odbor odbora direktora kompanije SGS SA koji ima krajnji nadzor u vezi sa usaglašenošću u vezi sa SGS Grupom. On osigurava primenu Pravilnika o integritetu u okviru naše organizacije i savetuje rukovodstvo u vezi sa svim pitanjima koja se tiču poslovne etike. On takođe odobrava smernice vezane za borbu protiv mita i korupcije i korišćenje određenih snabdevača za koje se smatra da predstavljaju visok stepen rizika.

Komitet za korporativno upravljanje i održivost čine sledeći članovi:

  • Predsednik odbora direktora: Kalvin Grider
  • Dva člana odbora:
    • Sami Atija
    • Ijan Galijen

Glavni službenik za bezbednost, Olivije Merkt, izveštava odboru o svim pitanjima vezanim za usaglašavanje. Generalni direktor prisustvuje svim sastancima komiteta. Komitet može po potrebi zatražiti prisustvo drugih rukovodilaca ili zaposlenih u Grupi.