Contact

Waar bent u naar op zoek?

SVHC-analyse

Onder de REACH-verordening moeten alle leden van de toeleveringsketen zich houden aan een aantal regels ten aanzien van zeer zorgwekkende stoffen.

SGS biedt innovatieve oplossingen voor het beheer van de toeleveringsketen en het uitvoeren van REACH SVHC-analyses voor consumentenproducten. Op deze manier weet u zeker dat u aan uw REACH-verplichtingen voldoet en kunt u uw interne bedrijfsprocessen optimaliseren.

Wat zijn zeer zorgwekkende stoffen?

Zeer zorgwekkende stoffen leveren ernstige risico's op voor de menselijke gezondheid en het milieu. Zeer zorgwekkende stoffen kunnen:

 • Kanker veroorzaken (carcinogeen)
 • Genetische afwijkingen veroorzaken (mutageen)
 • Toxisch voor de voortplanting zijn
 • Blijvend schade opleveren voor het milieu (persistent)
 • Ophoping van de stof in dierlijke organismen veroorzaken (bioaccumuleren)
 • Vergelijkbare zorgwekkende stoffen (zoals stoffen die een verstoring van de hormoonhuishouding opleveren)

REACH wil het gebruik van dergelijke stoffen in de hand houden door het opleggen van een autorisatieplicht en restricties. Deze verordening dwingt fabrikanten en leveranciers gebruik te maken van veiligere alternatieven of technologieën binnen een redelijk tijdsbestek.

Wat zijn uw verplichtingen?

Artikelen:
Als u EU-leverancier bent van producten waarin zeer zorgwekkende stoffen zijn verwerkt met een gewichtspercentage van meer dan 0,1%, hebt u de verplichting uw afnemers te informeren. U moet op zijn minst de naam van de SVHC doorgeven. Op verzoek van consumenten moet u binnen 45 dagen voldoende informatie over de stof geven om een veilig gebruik mogelijk te maken.

Bedraagt de totale hoeveelheid zeer zorgwekkende stoffen in uw producten meer dan 1 ton per jaar, dan moet u dit als EU-fabrikant en/of -importeur vanaf juni 2011 ook melden bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA). Dit kan problematisch zijn voor detailhandelaren die grote hoeveelheden producten uit diverse landen ter wereld importeren.

Een extra uitdaging voor fabrikanten is het feit dat de lijst autorisatieplichtige zeer zorgwekkende stoffen in bijlage XIV almaar langer wordt. Fabrikanten zonder autorisatie voor een specifieke stof moeten de meest actuele aanvraagdata en de data wanneer het gebruik van bepaalde stoffen moet worden gestaakt (sunset dates) goed in de gaten houden om zo te voldoen aan de REACH SVHC-vereisten.

Mengsels voor de consument:
Als u EU-leverancier bent van mengsels voor consumenten en in het mengsel zeer zorgwekkende stoffen zijn verwerkt met een gewichtspercentage van meer dan 0,1%, moet u op verzoek van downstreamgebruikers of consumenten mogelijk een Veiligheidsinformatieblad verstrekken. Deze eis is een aanvulling op de eisen zoals vastgelegd in de richtlijn voor gevaarlijke preparaten 1999/45/EG en de CLP-verordening 1272/2008/EG.

SVHC-analyse:
Zeer zorgwekkende stoffen kunnen al dan niet bewust in consumentenproducten terechtkomen via de toeleveringsketen of het fabricageproces. Laboratoriumanalyses geven uitsluitsel over de aard en de concentratie van een zeer zorgwekkende stof en kunnen u zo helpen aan de REACH SVHC-regelgeving te voldoen.

Onze SVHC-analyseservice kan geheel op uw behoeften worden afgestemd:

 •  Stoffen op de kandidatenlijst:
  • Volledige testprocedure
  • Product-specifieke risicobeoordelingen
 • Stoffen op de autorisatielijst (REACH-bijlage XIV)
 • Stoffen in het Register van Intenties
 • Potentieel zeer zorgwekkende stoffen die wel aan de wettelijke eisen voldoen maar nog niet in de kandidatenlijst zijn opgenomen

Waarom de keuze voor SGS de juiste is

SGS biedt ongeëvenaarde consultancydiensten en expertise op het gebied van REACH, en heeft ruim ervaring met consumentenproducten en toeleveringsketens. Een team van experts houdt zich specifiek bezig met de REACH-regelgeving voor op maat gemaakte oplossingen voor consumentenproducten. Deze experts zijn gespecialiseerd in het analyseren van gevaarlijke stoffen, stofidentificatie, toeleveringsketenbeheer, en toxicologie.

Ontdek waarom SGS hét aanspreekpunt is voor al uw vragen op het gebied van REACH.

Zeer zorgwekkende stoffen (Substances of Very High Concern, SVHC) komen vaak voor in mengsels (waaronder verf, inkt en lijm) en in artikelen zoals speelgoed, meubels, textiel en elektrische producten.

Verwante diensten

Other Services