Contact

Waar bent u naar op zoek?

Preregistratie

Voor stoffen die al bestonden binnen de EG voordat REACH van kracht werd (zoals geleidelijk geïntegreerde stoffen), kan een langere voorbereidingstijd zijn toegestaan als een fabrikant of importeur zijn stof gepreregistreerd heeft.

De normale preregistratieperiode is geëindigd op 30 november 2008. Bedrijven die de normale periode gemist hebben en gebruik willen maken van de overgangsregeling kunnen kijken of ze in aanmerking komen voor verlate preregistratie.

Om in aanmerking te komen voor verlate preregistratie moet het ten eerste een geleidelijk geïntegreerde stof betreffen. Bovendien moet het de eerste keer na 1 december 2008 zijn dat u de stof fabriceert of importeert in hoeveelheden van een ton per jaar of meer. Als aan beide voorwaarden wordt voldaan, moet de verlate preregistratie binnen zes maanden na het vervaardigen, importeren, of eerste gebruik van de stof worden ingediend, en niet later dan twaalf maanden voor de betreffende uiterste registratiedatum.

Voor andere chemische stoffen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, moet u een rechtstreekse registratieaanvraag indienen. Hiertoe moet u eerst informatie inwinnen bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) om na te gaan of er al eerder een registratie is ingediend voor dezelfde stof. Dit gaat bijvoorbeeld om niet-geleidelijk geïntegreerde stoffen of geleidelijk geïntegreerde stoffen die niet zijn gepreregistreerd.

SGS kan met behulp van een REACH-impactanalyse de impact van de REACH-verordening op uw bedrijf vaststellen. Hierbij hanteren we een eenvoudige of een complexe inventarisatie.

Met de eenvoudige inventarisatie kunt u vaststellen welke stoffen u verlaat kunt preregistreren. De complexe inventarisatie biedt een extra fase voor deelname aan het SIEF ('Substance Information Exchange Forum', ofwel het informatie-uitwisselingsforum voor stoffen) en de registratie van chemische stoffen. SGS kan als derde vertegenwoordiger ook namens u deelnemen in het SIEF. Hierbij nemen wij het uitwisselen van gegevens over stoffen met andere SIEF-leden voor onze rekening, evenals over de kosten van het delen van deze gegevens.

Lees meer over de diensten die SGS te bieden heeft op het gebied van verlate preregistratie en REACH.

De REACH-verordening vereist de registratie van stoffen van meer dan 1 ton per jaar per fabrikant of importeur.

Verwante diensten

Other Services