Contact

Waar bent u naar op zoek?

ISO 14001:2015 (herziening)

ISO 14001:2015 is gericht op een meer strategische benadering van milieubeheer. Samenwerking met SGS verzekert u van een soepele overgang naar de nieuwe versie.

De publicatie van ISO 14001:2015 in september 2015 is de laatste fase in het herzieningsproces van de norm. Deze versie vervangt de norm ISO 14001:2004, alhoewel er een overgangsperiode van drie jaar geldt.

Our Services

Afvalverwerking

Analyse van afval

Asbestbeheer

Asbestidentificatie

Beheer afgegraven grond

Biogene CO2-emissies

Bodemgasmonitoring

Bodemverontreinigingsonderzoek

Britse verbintenis CO2-reductie (UK CRC)

Controle van stofneerslag

Controleren van vluchtige luchtverontreinigingen via canistermeetdiensten

Diffuse emissieonderzoeken

Drink- en proceswateronderzoeken

Due diligence milieu-audits

EU emissiehandel systeem (EU ETS)

EU ETS-controle voor de luchtvaartsector

Geluidscontrole

Geotechnische parameters

Geurmeting en -monitoring

Grondwater- en hydrogeologische onderzoeken

Herconditionering van afval

Herverpakking van gevaarlijke afvalproducten

Indoor Air Quality (IAQ) (binnenluchtkwaliteit)

ISO 14001

ISO 14001-norm: certificering milieubeheersysteem

ISO 14001:2015 – milieubeheerssystemen – inleidingscursus

ISO 14001:2015 – milieumanagementsystemen – training tot auditor/lead auditor

ISO 14064 – Broeikasgassenboekhouding en -controle

Kwaliteit omgevingslucht

Laboratoriumanalyses

Microbiologische, bacteriologische en ecotoxicologische onderzoeken

Milieuboringen

Milieugegevensbeheer

Monitoring van elektromagnetische velden

Monstername van bodem en sediment

Omgevingsvergunningen en toezicht op regelnaleving

Onderzoeken afvalwaterzuivering

Oppervlaktewateronderzoeken

PAS 2050 - CO2-voetafdruk

Permeabiliteitstesten

Pomp- en traceertests

Stortplaatsbeheersonderzoeken

Subsidentiemonitoring

Tankinspecties

Trillingen-monitoring

Uitloogtesten voor bouwmaterialen

Veiligheidsonderzoeken

Vrijwillige activiteiten en andere regelingen

Waterbehandeling

Watervoetafdrukcontrole

Op zoek naar iets specifieks?

Zoeken binnen ISO 14001:2015 (herziening)

We bieden een uitgebreid pakket aan oplossingen waarmee uw organisatie de overstap kan maken van de huidige ISO 14001:2004-certificering naar ISO 14001:2015.

ISO 14001:2015 – de belangrijkste wijzigingen

ISO-14001:2015 hanteert de High Level Structure zoals gedefinieerd in ISO Annex SL. Deze indeling is voortaan vereist voor alle nieuwe en herziene managementsysteemnormen.

Het ISO-team dat verantwoordelijk is voor het herzieningsproces (de subcommissie ISO/TC 207/SC1) heeft naar aanleiding van de herziening vastgesteld dat de volgende wijzigingen nodig zijn.

Strategisch milieubeheer

Er is een nieuwe eis ingevoerd voor het in kaart brengen van de context van een organisatie bij het bepalen van externe en interne problemen met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten en het milieu. Hiernaast zijn er ook maatregelen vereist om deze problemen binnen het milieumanagementsysteem (MMS) aan te pakken.

Leiderschap

Er is een nieuwe bepaling toegevoegd met meer nadruk op leiderschap en commitment bij het topmanagement waar het milieubeheer betreft. Het topmanagement mag deze verantwoordelijkheid aan anderen overdragen, maar houdt de eindverantwoordelijkheid.

Bescherming van het milieu

Het milieubeleid bevat nu een verbintenis tot 'de bescherming van het milieu', inclusief 'het voorkomen van verontreiniging' en 'overige' verplichtingen, zoals het gebruik van duurzame hulpbronnen, een klimaatveranderingsbeleid, en het behoud van biodiversiteit en ecosystemen.

Milieuprestaties

De belangrijkste focus is op het verbeteren van de prestaties die betrekking hebben op het beheer van milieuaspecten. Organisaties bepalen hun eigen criteria voor het evalueren van de prestaties op milieugebied, met behulp van de juiste indicatoren.

Levenscyclusbenadering

Organisaties moeten de regievoering en invloed vergroten over hun impact op het milieu, en wel vanaf de aankoop/productie van grondstoffen, tot en met het verwerken van producten die het eind van hun levensduur hebben bereikt. Dit houdt niet in dat er verplicht een levenscyclusanalyse (LCA) moet worden uitgevoerd. Organisaties moeten zich echter wel grondig verdiepen in de fasen van een product/dienst die kunnen worden gestuurd of beïnvloed.

Communicatie

Een andere toegevoegde bepaling betreft de nadruk op interne en externe communicatie, en gelijke behandeling van beide vormen. Beslissingen met betrekking tot externe communicatie blijven in handen van de organisaties zelf, die hierbij rekening houden met hun nalevingsverplichtingen.

Documentatie

Het begrip 'gedocumenteerde informatie' wordt gebruikt in plaats van 'documenten' en 'registratie'. Het is aan de organisatie om te bepalen wanneer 'procedures' vereist zijn. Alle vormen (van papier tot de cloud, etc.) zijn mogelijk.

Overgangsperiode ISO 14001:2004

ISO 14001:2004-gecertificeerde organisaties hebben vanaf de publicatie van de nieuwe norm drie jaar de tijd om over te stappen. Deze overgangsperiode loopt af in september 2018.

Wat SGS voor u kan betekenen

We bieden trainingen om beter inzicht te verschaffen in de eisen volgens ISO 14001:2015 en het thema risicogericht denken. SGS is de eerste organisatie die eendaagse IRCA-erkende trainingen op het vlak van professionele leer- en ontwikkelingsoplossingen aanbiedt.

Voor een soepele overgang voeren onze experts een gap-analyse uit volgens de vereisten van ISO 14001:2015. Door deze ondersteuning krijgt uw organisatie inzicht in welke mate de bestaande systemen en controles voldoen aan de ISO 14001:2015-vereisten. Daarnaast wordt het zo eenvoudiger om zo nodig een actieplan voor de implementatie te bepalen.

SGS kan zowel nieuwe als bestaande klanten van ISO 14001:2015-certificering voorzien.

Neem vandaag nog contact op met uw plaatselijke SGS-vestiging voor een soepele overgang naar ISO 14001.

  • SGS Belgium NV

, 5032,

Gembloux, België