Mitä etsit?

PLATSOL

Se sopii erityisen hyvin malmisuonille, joissa on laajasti erilaisia arvometalleja, erityisesti platinaryhmän metalleja, kultaa ja perusmetalleja.

PLATSOL™-menetelmä arvometallien ja kullan talteenottamisessa voi parantaa yrityksen tulosta ottamalla talteen malmin kaikki arvometallit yhdessä uuttoprosessissa. Joidenkin kultaesiintymien osalta se voi myös edistää ympäristömääräysten noudattamista, koska siinä ei käytetä syanidia.

PLATSOL™-menetelmän avulla voidaan menestyksellisesti ottaa talteen erilaisia metalleja niukoista malmisuonista, joiden kohdalla muut talteenottomenetelmät eivät ole taloudellisesti kannattavia. Näitä on muun muassa seuraavat:

  • niukat keskittymät, joissa on useita perusmetalleja, suhteellisen alhainen pitoisuus jalometalleja ja pieni sulfidipitoisuus
  • likaiset keskittymät, joiden sisältämistä aineista aiheutuu vahinkoa sulatoissa ja ympäristössä (esimerkiksi arseeni ja elohopea)
  • keskittymät, joissa on suuria pitoisuuksia kromia ja magnesiumia
  • eristyneet paikat, joissa pienen mineraalivarannon vuoksi ei kannata sijoittaa pääomaa omaan sulattoon 
  • kaukaiset paikat, joissa projektin talous paranee merkittävästi voitaessa tuottaa ja myydä LME-asteen metalleja sen sijaan, että tuotettaisiin suuria määriä konsentraattia kuljetettavaksi ja muualla sulatettavaksi.

PLATSOL™-prosessi toteutetaan autoklaavissa yli 200 °C lämpötilassa. Talteenottoprosessissa kulta ja platinaryhmän metallit liuotetaan kloorikomplekseiksi lisäämällä lietteeseen pieni määrä kloorisuolaa. Perusmetallisulfidit hapettuvat liukeneviksi metallisulfaattikomplekseiksi ja rikkihapoksi. Kulta ja platinaryhmän metallit voidaan ottaa talteen suoraan uuttamalla sulfidi-ionien adsorption tai saostamisen kautta. Kullan ja platinaryhmän metallien talteenoton jälkeen perusmetallit erotetaan saostamalla, ionivaihdolla tai liuottimien erotuksella eli elektrolyyttirikastuksella.

PLATSOL™-menetelmän selvä etu on se, että se koostuu tavallisista ja todistetusti toimivista perinteisistä tekniikoista, joita käytetään kaivoksissa ympäri maailmaa. Vaikka tekniikka on raskas, se on toimiva tapa käsitellä niukkoja tai kompleksisia malmeja, myös paljon arseenia sisältäviä.

SGS tarjoaa ainutlaatuisia ratkaisuja metallien talteenottoon. Ota SGS:ään yhteyttä ajoissa tarjous- ja suunnitteluvaiheessa, jotta voidaan arvioida, voiko PLATSOL™ tai muu SGS:n paineuutto- tai ympäristöuuttomenetelmä parantaa yrityksen tulosta ja metallien talteenottotoimintojen ekologista jalanjälkeä.

PLATSOL™ on SGS:n kehittämä korkean lämpötilan kloridi-avusteinen paineuuttoprosessi.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi