Mitä etsit?

Kullan refraktio

Vuosikymmenien mittainen kokemuksemme auttaa ratkaisemaan kullan refraktio-ongelmat. 

Kullan refraktio-ongelmien syynä ovat

  • yleensä alle muutaman mikrometrin kokoisten kultahiukkasten kapseloituminen reagoimattomaan mineraaliin, jota ei voi uuttaa 
  • malmin aineosien häiritsevä vaikutus syanidiuuttoon

fysikaalinen kapseloituminen.

Siksi on ymmärrettävä, missä muodossa kulta esiintyy kiviaineksessa eli on tehtävä analyysi. Esiintyykö kulta yksin? Onko se toisen mineraalin sisällä tai ympäröimänä? Esiintyykö se nestemäisenä ja toisen alkuaineen korvaajana? Saadaanko kultaan kosketus syanidiuutossa? Vastausten saaminen näihin kysymyksiin on kriittisen tärkeää, jotta kullan talteenotto voidaan optimoida virtauskaaviota laadittaessa ja ratkaistaessa ongelmat, jotka haittaavat kullan talteenottoa. Tarpeittesi mukaan voimme hyödyntää erittäin tarkan mineralogian tehoa saadaksemme tietoja kullan vapauttamiseksi. SGS on kehittänyt testaus- ja mineralogiamenetelmiä, joiden avulla määritetään kullan refraktio sekä refraktion ja kullan vapaan louhinnan massatasapaino.

Kun kullan esiintymistiedot on saatu selville ja massatasapaino tunnetaan, suunnitellaan vaihtoehdot virtauskaaviota varten. Kulta voidaan vapauttaa sulfidimineraaleista hapettamalla esimerkiksi paahtamalla, paineuuttamalla korkeassa lämpötilasaa tai bakteeriuuttamalla. Lisäksi malmin hienontaminen voi auttaa vapauttamaan kullan sulfidien sisältä. SGS:llä on syvällinen kokemus kullan refraktiomalmien käsittelystä sekä oikean virtauskaavion valitsemisesta tietylle malmille. Meillä on ylivoimainen kokemus kullan metallurgiasta. 

Kemialliset häiriöt

Kemialliset häiriöt rajoittavat kullan talteenottoa kahden keskeisen mekanismin avulla. Ensimmäinen niistä on malmin sisältämien mineraalien syanidin- tai hapenkulutus. Näitä aineita tarvitaan, jotta kulta liukenee tehokkaasti. Tällöin olisi helpointa lisätä syanidin ja hapen pitoisuutta, mutta se ei yleensä ole taloudellisesti kannattavaa.

Arvioitaessa talteenoton taloudellisuutta malmin täydellisestä tai osittaisesta refraktiosta on tärkeää verrata kullan talteenoton tehostumista verrattuna tavalliseen hienontamiseen ja syanidikäsittelyyn ja sen aiheuttamaan kustannusten lisääntymiseen. 

Toinen rajoittava mekanismi on grafiitin tai hiilen muun olomuodon esiintyminen. Tällöin kulta uuttuu syanidiliuokseen hyvin, mutta hiili absorboi kullan takaisin massaksi. Tästä käytetään nimitystä preg-robbing. SGS:n asiantuntijat tunnistavat parhaan ratkaisun malmillesi. Mahdollisia menetelmiä on useita. 

  • Kloori passivoi hiilen voimakkaasti hapettavissa olosuhteissa. Kloorin kulutus ja sen kustannukset estävät tämän menetelmän käyttämisen monille malmeille. 
  • Hiilen passivoiminen kerosiinin kaltaisella orgaanisella aineella on halvempaa kuin kloorin käyttäminen. Sitä on testattu useille malmeille. Se ei kuitenkaan ole yleensä kovin tehokasta. 
  • Myöskään painehapetus ei ole oikea valinta, sillä se voi tehdä hiilestä aktiivisemman kullan adsorboijan. 
  • Preg-robbing-ilmiötä voidaan estää valitsemalla CIL eikä CIP, jos aktivoitu CIL-menetelmän hiili on aktiivisempaa kuin malmin sisältämä hiili. Kulta voi saavuttaa tasapainon malmin sisältämässä ja aktivoidussa hiilessä hyvin hitaasti, joten tämäkään menetelmä ei ole yleensä oikea ratkaisu. 
  • Grafiittimäinen hiili saadaan poistettua mineraalista esimerkiksi painovoimaisesti tai flotaation avulla vain osittain. 
  • Malmin paahtaminen poistaa grafiittimäisen hiilen, mutta prosessi on suunniteltava huolellisesti, jotta grafiittimäinen hiili palaa pois eikä muutu aktiivisemmaksi.

Esikonsentraation etuja

Kun SGS:n asiantuntijat pohtivat kullan refraktiokäsittelyjä, yksi vaihtoehto on kultapitoisen malmin esikonsentraatio. Tällöin käytetään yleensä arsenopyriitin, pyriitin tai muun kultapitoisen sulfidin flotaatiota. Taloudellinen kannattavuus edellyttää, että esikonsentraatio täyttää kaksi ehtoa. Konsentraatissa on oltava riittävästi kultaa, jotta kuona voidaan hävittää ilman jatkokäsittelyä. Lisäksi konsentraatin ja kuonan välisen massasuhteen on oltava alhainen.

SGS:llä on runsaasti kokemusta ympäristöä säästävästä kullan refraktiotalteenotosta. Kokeneet metallurgimme ovat laatineet toimivia virtauskaavioita tuhansiin projekteihin. Prosessikaaviot vahvistetaan penkki- ja kokeilulaitostestausohjelmilla, jotka ovat kansainvälisen kaivos-, suunnittelu- ja rahoitusyhteisön tunnustamia.

SGS:n on alan ykkönen kullan refraktiossa. Varmistamme, että saat tarpeisiisi soveltuvaa laadukasta tuotetta aina perustaso tutkimuksesta tuotannon tukeen. Autamme myös tulkitsemaan tuloksia.

SGS tunnetaan maailman johtavana kullan metallurgiatestaajana.
SGS tunnetaan maailman johtavana kullan metallurgiatestaajana.
SGS tunnetaan maailman johtavana kullan metallurgiatestaajana.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi