Mitä etsit?

ISO 45001: Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät (OHSMS)

ISO 45001 -sertifiointi – vähennä organisaatioriskejä sekä edistä työterveyttä ja työturvallisuutta. Tee yhteistyötä SGS:n kanssa ja hanki sertifiointi tai siirry uuteen standardiin.
ISO 45001 -sertifiointi – vähennä organisaatioriskejä sekä edistä työterveyttä ja työturvallisuutta. Tee yhteistyötä SGS:n kanssa ja hanki sertifiointi tai siirry uuteen standardiin.

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä (OHSMS) muodostaa organisaation riskienhallintastrategian olennaisen osan. Kun OHSMS otetaan käyttöön, organisaatio voi

  • suojella henkilöstöään ja muita valvonnassaan olevia henkilöitä
  • täyttää juridiset vaatimukset
  • mahdollistaa jatkuvan kehittymisen.

ISO 45001 nousee uudeksi kansainväliseksi OHSMS-standardiksi. Vaikka siinä on yhtymäkohtia OHSAS 18001 -standardiin, uudessa ISO 45001 -standardissa on otettu käyttöön ylätason Annex SL -sisältörakenne, jota käytetään kaikissa uusissa ja tarkistetuissa ISO-järjestelmästandardeissa.

ISO 45001 voidaan yhdistää muihin järjestelmästandardeihin, kuten ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015. ISO 45001 julkaistiin maaliskuussa 2018.

Alla on lueteltu uuden standardin tärkeimmät vaatimukset ja erot OHSAS 18001 -standardiin.

ISO 45001 -standardi – keskeiset alueet ja organisaation toimintaympäristö

ISO 45001 -standardi keskittyy voimakkaasti organisaation toimintaympäristöön. Siinä edellytetään, että organisaatiossa pohditaan, mitä sidosryhmät odottavat työterveyden ja työturvallisuuden hallinnalta. Organisaation on määritettävä, mitkä sidosryhmät ovat olennaisia sen OHSMS-työlle ja selvitettävä näiden ryhmien asettamat vaatimukset.

ISO 45001 -standardin tarkoitus on auttaa organisaatiota ymmärtämään syvällisesti sekä niitä avaintekijöitä, jotka voivat vaikuttaa siihen myönteisesti tai kielteisesti, että sen keinoja hallita henkilöstöön kohdistuvia työterveys- ja työturvallisuusvastuitaan.

Avaintekijöitä ovat ne tekijät, jotka vaikuttavat organisaation kykyyn saavuttaa haluamansa tulokset. Niihin sisältyvät OHSMS:lle asetetut tavoitteet, kuten työterveys- ja työturvallisuuspolitiikassa annettujen sitoumusten täyttäminen.

Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen

Ylimmän johdon on nyt osoitettava OHSMS-sitoutumisensa osallistumalla suoraan työterveys- ja työturvallisuusjohtamiseen ja ottamalla työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvä suoriutuminen huomioon strategisessa suunnittelussaan.

Ylimmän johdon on myös edistettävä OHSMS-tehokkuutta ohjaamalla ja tukemalla työntekijöitä aktiivisesti, olemalla vuorovaikutuksessa heidän kanssaan sekä myötävaikuttamalla organisaation työterveys- ja työturvallisuuskulttuuriin ja johtamalla sitä.

Tässä uudessa standardissa määritetään selkeästi ylimmän johdon vastuu työterveyden ja -turvallisuuden hallinnasta. Näin varmistetaan, että lopullista vastuuta ei voi siirtää organisaation työterveys- ja työturvallisuuspäälliköille tai muille vastuuhenkilöille.

Osallistaminen ja työntekijöiden konsultointi

Standardissa edellytetään, että organisaation ylin johto kannustaa henkilöstöä ja sen edustajia kertomaan näkemyksensä ja osallistumaan, sillä he ovat keskeisiä OHS-hallinnan kannalta.

Työntekijöiden konsultoiminen tarkoittaa kaksisuuntaista viestintää – vuoropuhelua ja ajatusten vaihtamista. Työntekijöille ja heidän edustajilleen on annettava heidän tarvitsemansa tiedot ajallaan ennen kuin organisaatiossa voidaan tehdä päätöksiä.

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä edellyttää työntekijöiden osallistumista, jotta he voivat vaikuttaa OHS-päätöksentekoon ja antaa palautetta muutosehdotuksista.

Organisaation on kannustettava henkilöstöä kaikilla tasoilla raportoimaan havaitsemistaan vaaratilanteista, jotta niitä voidaan ehkäistä ennalta ja ryhtyä korjaustoimenpiteisiin. Työntekijöiden on myös voitava raportoida ja ehdottaa kehityskohteita joutumatta pelkäämään erottamista, kurinpidollisia toimenpiteitä tai vastaavia kostotoimia.

Riskienarviointiin perustuva lähestymistapa työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmään

Organisaation toimintaympäristöön keskittymiseen liittyy läheisesti vaatimus ottaa käyttöön riskienarviointiin perustuva lähestymistapa järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon. Varmistaakseen, että OHS-järjestelmän avulla saavutetaan haluttu lopputulos, organisaation on tunnistettava ne riskit ja mahdollisuudet, jotka sen on käsiteltävä.

Niihin sisältyvät organisaation toimintaympäristöön liittyvät, tai siitä johtuvat, riskit ja mahdollisuudet. Organisaatiossa on suunniteltava toimenpiteet, joiden avulla nämä riskit ja mahdollisuudet käsitellään, implementoitava nämä toimenpiteet OHSMS-prosesseihinsa ja arvioitava niiden tehokkuus.

Ulkoistaminen

Standardissa edellytetään, että organisaatio varmistaa, että ulkoistetut OHSMS-työhön vaikuttavat prosessit on määritetty ja että niitä valvotaan. Kun ulkoistetut tuotteet ja/tai palvelut ovat organisaation hallinnassa, toimittajien ja urakoitsijoiden aiheuttamia riskejä on hallittava tehokkaasti.

Dokumentoitu tieto

OHSAS 18001 -standardissa käytettyjen termien "asiakirjat ja tallenteet" sijasta käytetään termiä "dokumentoitu tieto". Todisteet käsitellyistä tiedoista, joita ei säilytetä virallisessa asiakirjajärjestelmässä, vaan esimerkiksi älypuhelimessa tai tabletilla, tullaan nyt hyväksymään.

Siirtyminen OHSAS 18001 -standardista ISO 45001 -standardiin

Jos organisaatiollasi on akkreditoitu OHSAS 18001 -sertifiointi, teillä on uuden standardin virallisesta julkaisemisesta (julkaistu maaliskuussa 2018) alkaen kolme vuotta aikaa siirtyä uuteen ISO 45001 -standardiin.

Päivityksiä

ISO 45001:2018 -standardi on nyt saatavilla. Sen voi ostaa esimerkiksi ISO:n verkkokaupasta.

Miten SGS voi auttaa?

Voimme järjestää koulutusta auttaaksemme sinua ymmärtämään ISO 45001 -standardin, Annex SL:n, riskiperusteisen ajattelun ja valtuuttavan johtamisen asettamia vaatimuksia. Voimme suorittaa tarvittaessa puuteanalyysin, jonka avulla voidaan selvittää, mitä siirtyminen OHSAS 18001 -standardista ISO 45001 -sertifioimiseen edellyttää.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää ISO 45001 -standardiin siirtymisestä.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

00380,

Helsinki,

Suomi