Mitä etsit?

Radiolaitedirektiivi 2014/53/EU

03. May 2017
World Map Showing Connections 1600px

Uuden radiolaitedirektiivin RED (Radio Equipment Directive) siirtymäkausi lähenee loppuaan. 13.6.2017 jälkeen markkinoille voidaan saattaa vain RE- direktiivin mukaisia tuotteita.

Uuden radiolaitedirektiivin RED (Radio Equipment Directive) siirtymäkausi lähenee loppuaan. Vielä tällä hetkellä valmistaja voi osoittaa radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden halutessaan joko radio- ja telepäätelaitedirektiivin (R&TTE) tai radiolaitedirektiivin mukaan,  mutta 13.6.2017 jälkeen markkinoille voidaan saattaa vain RE- direktiivin mukaisia tuotteita.

Haasteena uuden radiolaitedirektiivin soveltamiseksi on kuitenkin muodostunut Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavien harmonisoitujen standardien puute RE-direktiivin alla. Näin ollen valmistaja ei voi harmonisoituja standardeja käyttämällä suoraan osoittaa radiolaitteen täyttävän direktiivin olennaisia vaatimuksia, vaan hänen on pyydettävä ilmoitetulta laitokselta lausuntoa laitteen direktiivin mukaisuudesta. Tämä vaatimus koskee ainoastaan direktiivin artiklan 3.2 (radiospektrivaatimukset) ja 3.3 (tiettyyn luokkaan kuuluvien radiolaitteiden erityisvaatimukset) kohtaa.

Kun ilmoitetulta laitokselta pyydetään lausuntoa laitteen direktiivin mukaisuudesta, on valmistajan laadittava tekninen tiedosto, jonka perusteella voidaan arvioida laitteen olevan direktiivin vaatimusten mukainen. Uutena vaatimuksena direktiiviin on tullut riskien tunnistaminen ja niiden arviointi. Valmistajan on tunnistettava laitteen vaatimustenmukaisuuteen liittyvät mahdolliset riskit, olennaiset vaatimukset ja analysoitava ovatko vaatimukset riittäviä ja täyttyvätkö ne. Riskien arviointi on dokumentoitava valmistajan toimesta ja liitettävä osaksi teknistä tiedostoa.

Radiolaitestandardeja valmistava standardisoimisorganisaatio ETSI on hyvässä vauhdissa standardien päivityksien osalta ja standardeja julkaistaan nopealla tahdilla. Näiden saaminen harmonisoitujen standardien listalle vie kuitenkin aikansa, sillä niiden listaaminen vaatii komission hyväksynnän ja julkaisemisen virallisessa lehdessä.

Joitakin käytetyimpiä radiolaitestandardeja on jo kuitenkin saatu julkaistuksi harmonisoitujen standardien listalle. Esim. EN 300 328 v2.1.1 on julkaistu kyseisellä listalla 13.1.2017 ja standardi koskee laajakaistaiseen tiedonsiirtotekniikkaan, kuten esim. Bluetooth ja WLAN, pohjautuvia radiolaitteita. Standardin uusin versio tuo myös mukanaan uusia testejä sillä

RE-direktiivin mukaan vastaanotinominaisuuksien on täytettävä direktiivin olennaiset vaatimukset. Tämä tarkoittaa laitteille lisätestauksia, jotta tuote täyttää standardin vaatimukset ja direktiivin mukaisuus voidaan todeta ennen 13. kesäkuuta 2017.

Myös radiolaitteiden EMC standardeihin on tulossa muutoksia. EN 301 489-1 v2.1.1 joka on radiolaitteiden perus EMC standardi tuo uutena vaatimuksena radiotaajuisen häiriönsiedon testaamisen 6GHz:iin asti nykyisestä 2,7 GHz:stä. Tuotekohtaiset EN 301 489-sarjan standardit määrittelevät milloin viimeistään tuotteen on täytettävä myös uusimman

EN 301 489-1 (2.1.1) vaatimukset. Muita muutoksia EN 301 489- sarjan standardeihin on esim. GSM ja 3G tekniikkaa käyttävien laitteiden EMC vaatimuksien siirtyminen

EN 301 489-7 ja EN 301 489-24 standardeista EN 301 489-52 standardiin.

SGS Fimkolla on valmiudet testata radiolaitteet uusien vaatimusten mukaan esim. radiotaajuisen häiriönsiedon testaukset 6 GHz asti sekä vastaanotintestaukset. Tekemällä mittaukset mahdollisimman ajoissa, valmistajat voivat varmistaa tuotteittensa olevan vaatimusten mukaisia 13. kesäkuuta 2017 alkaen.

SGS Fimko on myös Ilmoitettu laitos (Notified Body 0598) RE- direktiivin mukaan, joten pystymme tarvittaessa arvioimaan valmistajan laatiman teknisen tiedoston, mikäli testauksessa käytettävät tuotestandardit eivät ole harmonisoituja.

 

Lisätietoja:

Jari Merikari, Technical Manager (EMC & RF)

040-550 5008

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi