Mitä etsit?

Uusi RoHS-direktiivi edellyttää CE-merkintää

16. Sep 2011
World Map Showing Connections 1600px

Sähkötuotteiden ja niiden komponenttien haitta-aineiden käyttöä rajoittavaa RoHS-direktiivi (Restriction of Certain Hazardous Substances) on uudistettu.

Uusi direktiivi (2011/65/EU) astui voimaan 28.6.2011 ja sen siirtymäkausi on 2.1.2013 asti.

RoHS-direktiivi rajoittaa kuuden haitta-aineen (kadmium, lyijy, elohopea, kuudenarvoinen kromi sekä bromatut palonestoaineet PBB ja PBDE) käyttöä tuotteissa. RoHS-direktiivi koskee suurinta osaa sähkölaitteita. Keskeiset RoHS-direktiiviä koskevat muutokset ovat seuraavat:

  • RoHS-vaatimustenmukaisuuden varmistaminen edellyttää CE-merkintää vaatimustenmukaisuusvakuutuksineen ja käytännössä myös rakennetiedostoa,
  • lääketieteelliset sekä tarkkailulaitteet tulevat omien siirtymäaikojensa jälkeen direktiivin alaisiksi tuotteiksi nykyisten RoHS-direktiivin alaisten tuotteiden lisäksi,
  • kaikki muut sähkölaitteet tulevat direktiivin piiriin siirtymäajan jälkeen,
  • koko toimitusketjun vastuut (valmistaja, maahantuoja, jakelija ja valtuutettu edustaja) vaatimustenmukaisuudesta ja sen osoittamisesta on määritelty,
  • uusi menettelytapa lisätä direktiiviin kiellettyjä aineita otetaan käyttöön ja
  • poikkeusmekanismi uudistuu ja määritelmiä on täsmennetty.

Uudet tuoteryhmät

Uusittua RoHS-direktiiviä sovelletaan

  • 22.7.2014 alkaen markkinoille saatettaviin lääkinnällisiin laitteisiin ja tarkkailu- ja valvontalaitteisiin,
  • 22.7. 2016 alkaen markkinoille saatettaviin in vitro –diagnostiikkaan tarkoitettuihin lääkinnällisiin laitteisiin ja
  • 22.7. 2017 alkaen markkinoille saatettaviin teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteisiin.
  • 22.7.2019 alkaen kaikki muut sähkölaitteet

Uusia aineita priorisointilistalle

Vaikka uusittu RoHS-direktiivi ei lisää rajoitettuja aineita, ns. prioriteettilistalle tulee 4 uutta ainetta, jotka ovat HBCDD, DEHG, BBP ja DBP. Nämä aineet siis saattavat tulevaisuudessa tulla rajoitettujen aineiden listalle.

Uuden RoHS direktiivin aiheuttamat toimenpiteet tuotteiden valmistajille ja maahantuojille

RoHS direktiivin keskeinen muutos on, että lopputuotteen RoHS direktiivinmukaisuus osoitetaan CE-merkinnällä. Koska CE-merkintä edellyttää, että myös muiden tuotettava koskevien ja CE-merkintää edellyttävien direktiivien vaatimukset on täytettävä, valmistajan ja maahantuojan on varmistava myös muiden direktiivien (esim. pienjännite- ja EMC-direktiivit) täyttyminen.

Voidakseen CE-merkitä tuotteensa RoHS direktiivin mukaisesti, on valmistajan tai valtuutetun edustajan täydennettävä tuotetta koskeva tekninen tiedosto ja päivitettävä vaatimustenmukaisuusvakuutus. Teknisen tiedoston tulee sisältää vähintään materiaali- ja komponenttitoimittajien vakuutukset RoHS direktiivillä rajoitettujen aineiden määristä, tarvittaessa myös analyysituloksia, joilla on varmennettu tuotteen RoHS-direktiivin mukaisuus.

SGS Fimko tarjoaa asiakkailleen palveluja, joiden avulla yritykset pystyvät varmistamaan kaikkien ylläkuvattujen vaatimusten täyttymisen. SGS:n RoHS palveluita ovat mm. haitallisten aineiden analyysit ja XRF-skriinaukset,  CB RoHS palvelu ja tuotteen RoHS direktiivinmukaisuuden arviointipalvelu.

CB RoHS:lla varmennetaan komponenttien ja materiaalien haitta-ainepitoisuudet

SGS Fimkon johdolla kehitetty maailmanlaajuinen sähkötuotteiden komponentteja ja materiaaleja koskeva IECEE HS (Hazardous Substances) STR (Statement of Test Results) raportointipalvelu antaa tehokkaan keinon tunnistaa ja osoittaa haitta-ainepitoisuudet globaalisti hyväksyttyjen mittausmenetelmien (IEC 62321) mukaan. SGS Fimkon myöntämät IECEE HS STR (ns. CB RoHS) ja niihin liittyvät testausraportit toimivat luotettavana lopputuotteen teknisen tiedoston perustana.

IECEE HS STR-järjestelmän mukaisia haitta-aineita testaavia laboratorioita SGS Fimkolla on seitsemän, jotka sijaitsevat Suomessa, Kiinassa, Taiwanissa, Hong Kongissa, Koreassa, Japanissa ja Thaimaassa.

Lisätietoja SGS:n palveluista antavat

Tom Törn
Sertifiointijohtaja
Puh: +09 696 3475/040 5235944

Olli-Pekka Jaakola
Laboratoriopäällikkö
Puh: +040 7059117

SGS Fimko Oy
PL 30, FI-00211 Helsinki, Finland

Puh: +(09) 696 361
f: +(09) 6925 474
Paikallinen kotisivu: www.fi.sgs.com

SGS on maailman johtava tarkastus-, verifiointi-, testaus- ja tarkastusyritys. SGS tunnustetaan  laadun ja lahjomattomuuden kansainvälisenä mittapuuna. SGS:ssä työskentelee yli 67 000 henkilöä ja sillä on yli 1250 toimistoa ja laboratoriota ympäri maailmaa.

Ota meihin yhteyttä