Contact

What are you looking for?

Kontroly a testovanie

Spoločnosť SGS je svetovou jednotkou v oblasti inšpekcie, verifikácie, testovania a certifikácie. Sme uznávaní ako spoločnosť, ktorá stanovuje štandard kvality a integrity v celosvetovom meradle.

Máme vyše 97 000 zamestnancov a prevádzkujeme sieť viac ako 2 650 kancelárií a laboratórií po celom svete.

Hlavnými činnosťami Spoločnosti v tejto oblasti sú:

 • kontrola kvality tovaru (akreditovaný odber vzoriek, analýza vzoriek v akreditovaných laboratóriách na Slovensku i v zahraničí, informatívna kontrola kvality v mieste nakládky, skladovania, vykládky).
 • kontrola množstva (dozor pri vážení, určenie hmotnosti ponorom plavidla, počítaním)
 • asistencia pri nakládke, prekládke a vykládke tovaru (autá, železničné vagóny, plavidlá, kontajnery, cisterny)
 • kontrola stavu zásob (kontrola kvality a kvantity komodít z rôznych oblastí hospodárstva, dlhodobý monitoring stavu zásob, pravidelné kontroly stavu zásob podľa požiadaviek klienta)

Neustále sa snažíme predvídať očakávania zákazníkov i celej spoločnosti, aby sme poskytovali tie najlepšie služby na trhu, kedykoľvek sú potrebné. Ako jednotka v poskytovaní špecializovaných podnikateľských riešení zlepšujúcich kvalitu, bezpečnosť a produktivitu a obmedzujúcich riziká pomáhame zákazníkom v orientácii vo svete neustále rastúceho množstva predpisov. Naše nezávislé služby prinášajú významnú pridanú hodnotu pre činnosť našich zákazníkov a zabezpečujú udržateľnosť podnikania.

SGS Slovakia spol. s r. o. je akreditovaná v Slovenskej národnej akreditačnej službe – SNAS, v oblasti vykonávania inšpekcií podľa normy ISO 17020.

Naše inšpekčné služby delíme podľa oblastí, v ktorej podniká náš klient, a to najmä:

Kvôli svojej dlhej ceste z poľa až na tanier vyžaduje poľnohospodársky tovar pozornosť, sledovanie a integritu. Ponúkame kompletný rozsah služieb dodávateľského reťazca, ktorý obmedzuje riziko, zabezpečuje kvalitu a zlepšuje produktivitu.

Ako vám môže SGS pomôcť k rastu vášho podnikania.

Poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel sú pravdepodobne najdôležitejšími priemyselnými odvetviami na svete. Spotrebitelia chcú záruku bezpečnosti a kvality v každej fáze procesu. Naša komplexná rada služieb vám môže pomôcť:

riadiť riziko, podnikať lepšie a plniť svoje povinnosti: so samostatnými alebo integrovanými nezávislými riešeniami pre každý aspekt vášho dodávateľského reťazca v poľnohospodárstve a potravinárstve

uspokojiť vašich spotrebiteľov: od miesta prvovýroby až na miesto spracovania

byť v zhode s komplexnou legislatívou: vrátane miestnych, regionálnych, národných a medzinárodných noriem a predpisov pre výrobu a obchod s poľnohospodárskymi komoditami a potravinami

zabezpečiť správne skladovanie, prepravu, balenie a distribúciu: komodít, zložiek potravín a potravinových výrobkov

zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť v celej rozmanitosti dodávateľských reťazcov: vrátane surových a polospracovaných potravín a finálnych výrobkov vo všetkých základných skupinách potravín

Ponúkame samostatné alebo integrované riešenia na pomoc organizáciám, ktoré sú zapojené do odvetvia agrochemikálií, osív, biopalív, hnojív, poľnohospodárskych strojov a dodávok, financií a poistenia, skladovania, do spracovateľských objektov a logistických stavieb, do prípravy čerstvých poľnohospodárskych výrobkov a upravených potravinových produktov pre trh.

Naša ponuka úsporných riešení zahŕňa zhromažďovanie strategických údajov, nepriame riadenie, audity a certifikácie, testovacie a analytické služby, inšpekcie, overovanie technických riešení, poradenstvo a školenia. Môžeme vašej spoločnosti pomôcť nepretržite zlepšovať úroveň bezpečnosti, kvality a trvalo udržateľného rozvoja.

Náš prístup k dodávkam služieb smerom ku klientom je harmonizovaný, poskytujúci výhodu najväčšej nezávislej siete odborníkov na svete. Poskytujeme našim klientom vysokokvalitné služby, našimi zákazníkmi sú popredné spoločnosti pôsobiace v danom odvetví na území Slovenskej i Českej republiky, ako aj významné zahraničné firmy.

Obráťte sa na miestnu pobočku SGS prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky t: +421 55 7836 121, aby ste zistili ako môžeme pomôcť Vašej spoločnosti. Prípadne navštívte našu globálnu webovú stránku a dozviete sa viac o širokom rozsahu služieb, ktoré ponúka Skupina SGS.

Služby inšpekcie a odberu vzoriek

Hodnota vašich zásielok voľne uloženého tovaru sa najlepšie určuje stanovením kvality a kvantity na základe nezávislého odberu vzoriek a analýzy.

Spoločnosť SGS je od roku 1878 uznávaným lídrom v oblasti obchodných inšpekcií a komerčných vzorkovacích služieb. Či ste kupujúci, predajca alebo prepravca voľne uložených komodít, môžeme znížiť vaše komerčné riziko zabezpečením, že vaše zásielky spĺňajú medzinárodné normy a špecifikácie zákazníkov.

Inšpektori a vzorkovači spoločnosti SGS sú dobre školení profesionáli, ktorí môžu zastupovať vaše záujmy v prístavoch a termináloch na celom svete. Sú odborníkmi vo všetkých aspektoch obchodnej inšpekcie, inšpekcie zariadení, vzorkovaní voľne uložených nákladov, vzorkovaní koncentrátu a komerčnej analýzy.

Spoločnosť SGS dodáva široké spektrum služieb nezávislého hodnotenia zameraného na obmedzenie vášho rizika a overenie množstva a kvality vašej zásielky. Naša obchodná inšpekcia voľne uložených komodít a služby vzorkovania zahŕňajú:

 • služby pri preprave nákladu lodí;
 • vizuálnu kontrolu;
 • riadenie inventarizácie zásob;
 • služby inšpekcie zariadení;
 • tradičný a mechanický odber vzoriek;
 • komerčnú analýzu;
 • zhoda produktu s predpísanými normami

Obráťte sa na miestnu pobočku SGS prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky +421 55 7836 111, aby ste zistili ako môžeme pomôcť Vašej spoločnosti. Prípadne navštívte našu globálnu webovú stránku a dozviete sa viac o širokom rozsahu služieb, ktoré ponúka Skupina SGS.

Služby v oblasti kontrol zariadení poskytované spoločnosťou SGS - dbajte na to, aby vaše zariadenie a majetok zabezpečovali optimálny výkon po celú dobu životnosti a zhodu so všetkými príslušnými smernicami a normami.

Náš kompletný rad služieb v oblasti kontrol zariadení vám pomôže vyhovieť všetkým požiadavkám na kvalitu, bezpečnosť a všetkým zákonným požiadavkám a pritom zaistí optimálny výkon pre celú dobu životnosti vášho majetku a zariadení.

Ako vedúci svetový poskytovateľ služieb v oblasti kontrol zariadení ponúkame bezkonkurenčné skúsenosti zahŕňajúce každý priemyselný odbor. S modernými zdrojmi a odbornými znalosťami a s jedinečnou globálnou sieťou vám môžeme poskytnúť spoľahlivé kontroly zariadení kdekoľvek na svete

Spojte sa s nami ešte dnes a môžeme spolu prerokovať, ak vám naše služby v oblasti kontrol zariadení pomôžu splniť všetky príslušné predpisy a normy a zaistiť optimálny výkon.

Naše služby záruky kvality a kontroly kvality na mieste zahŕňajú:

 • záruku kvality organizácií zapojených do výstavby, výroby a prevádzky vášho zariadenia,
 • prešetrenie špecifikácií, postupov a určených noriem použitých na stavbe,
 • sledovanie skúšok materiálov,
 • inšpekcie, svedecké potvrdenia alebo overenia pre určenie kvality materiálu, konštrukcie či systému počas výroby,
 • továrenské preberacie skúšky zariadení a vybavenia,
 • inšpekcia pred expedíciou a dohľad nad nakládkou počas fázy dopravy,
 • sledovanie skladovacích metód a systémov preventívnej údržby zariadenia továrne pred a v priebehu inštalácie a
 • organizáciu a realizáciu systémov uchovávania záznamov.

Obráťte sa na miestnu pobočku SGS prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky +421 55 7836 111, aby ste zistili ako môžeme pomôcť Vašej spoločnosti. Prípadne navštívte našu globálnu webovú stránku a dozviete sa viac o širokom rozsahu služieb, ktoré ponúka Skupina

Naše technológie, prístup založený na vedomostiach a zameranie na kvalitu a bezpečnosť, nám dovoľujú poskytovať inovatívne riešenia pre každú časť ropného a plynárenského priemyslu.

Služby v oblasti petrochémie: Nechajte spoločnosť SGS, nech poháňa úspech vášho podnikania.

Či sa už zaoberáte prieskumom, ťažbou, rafináciou, dopravou alebo marketingom ropy, plynu, ropných pieskov alebo iných uhľovodíkov, spoločnosť SGS ponúka komplexný rad služieb na podporu a optimalizáciu vášho podnikania. Ide o odbor nestály, s pohybom cien týchto zdrojov, je teda podstatné, aby ste získali čo najviac z každej časti reťazca výroby, a aby ste optimalizovali efektivitu vašich vlastných procesov.

Pretože je vaša vzorka z jadrového vŕtania cenná, je potrebné zabezpečiť, aby všetko vybavenie, ktoré počíta, meria a určuje vyťažené uhľovodíky, bolo v optimálnom stave a poskytovalo presné informácie. Môžeme vám pomôcť v oblasti záznamov a kalibrácie, službami merania emisií a konzultáciami pre zabezpečenie najvyššej presnosti merania.

Pre sektor rafinácie, predaja a distribúcie ponúkame podporu distribúcie a maloobchodného predaja, vrátane služieb v oblasti kalibrácie, auditu objektov, detekcie únikov a údržby. Pretože odbor logistiky ropy a plynu je veľmi komplexný, máme veľké globálne tímy expertov, ktoré vám pomôžu dostať vaše výrobky tam, kam je to potrebné, bezpečne, spoľahlivo a v zhode s národnými a medzinárodnými normami.

Pomáhame pri plánovaní a realizácii miešania, užívania aditív a pri iných optimalizačných postupoch na zemi, na mori a v doprave. Dobrá povesť sa ťažko udržiava, vy však máte istotu, že naše služby obchodnej inšpekcie poskytujú meracie a analytické služby svetovej úrovne.

SGS je vedúcou svetovou spoločnosťou v oblasti testovania, inšpekcií, certifikácie a overovania s neporovnateľnými skúsenosťami, širokým sortimentom odborných znalostí a globálnym dosahom. Nech je vaša konkrétna oblasť podnikania akákoľvek, spojte sa s nami ešte dnes, aby ste zistili, akú konkurenčnú výhodu by vám naše služby pre oblasť ropy, plynu a ropných pieskov mohli poskytnúť.

Obráťte sa na miestnu pobočku SGS prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky +421 55 7836 111, aby ste zistili ako môžeme pomôcť Vašej spoločnosti. Prípadne navštívte našu globálnu webovú stránku a dozviete sa viac o širokom rozsahu služieb, ktoré ponúka Skupina SGS.

Naše portfólio inovatívnych služieb pre vlády, medzinárodné inštitúcie a partnerské organizácie vo verejnom a privátnom sektore zahŕňa množstvo rozmanitých riešení založených na overovanie a technológiu.

Služby spoločnosti SGS pre vysoko kvalitné riešenia:

Ktokoľvek ste, akékoľvek je vaše podnikanie, takmer každý deň sa stretávate s oblasťou verejného sektora, infraštruktúry a legislatívy. Či prevádzkujete činnosť na národnej, regionálnej, či miestnej úrovni, spolupráca so spoločnosťou SGS vám pomáha zvýšiť výkonnosť vašej spoločnosti a vylepšiť ponuku služieb pre koncových užívateľov a spotrebiteľov z verejného sektora.

Globálne ponúkame komplexný rad služieb, ktoré pomáhajú vládam, inštitúciám a štátnej správe plniť ich sľuby verejnosti. Pracujte s nami na zlepšenie vašich služieb a skúseností spotrebiteľov, rovnako ako na redukcii nákladov, časových plánov a nevybavených objednávok.

Naše inovatívne a komplexné služby sú zákazkovo prispôsobené, aby vyhovovali vašim požiadavkám. Nemôžeme verejnú správu nahradiť, ale môžeme ju vylepšovať a pomáhať k posilneniu existujúcich zásad a postupov, či už samostatne, alebo ako súčasť väčšieho balíka. Naša odbornosť v oblasti štátnej správy zahŕňa:

 • hraničné kontroly
 • elektronickú štátnu správu
 • kvalitu, ochranu zdravia, bezpečnosti a životného prostredia (QHSE)
 • cestnú bezpečnosť & správu vozidiel

Hraničné kontroly:

Naša odbornosť v oblasti ochrany verejnosti prostredníctvom hraničnej kontroly je vysoko cenená. Po celom svete sme inštalovali skenery a vyškolili pracovníkov, aby ich obsluhovali výkonne a efektívne. Naviac vám môžeme pomôcť s riadením rizík v prístavoch, na letiskách i na pozemných hraniciach. Po realizácii zákazky môžu naši odborníci aj naďalej hodnotiť kvalitu služieb, vykonávať audity a certifikácia podľa širokej škály medzinárodne uznávaných systémov.

Elektronická štátna správa:

Systémy založené na papierových dokladoch sú v rastúcej miere nahradzované elektronickými, online riešeniami. Naše riešenia elektronickej štátnej správy sa dotýkajú takmer každého aspektu každodenného života. Finančné služby zahŕňajú oblasť od systémov výberu tuzemských daní aj dane z obratu po kontrolu výmeny zahraničných mien (CEPECS). Ale pre uľahčenie medzinárodného obchodu tiež prevádzkujeme systémy colnej správy, služby oceňovanie ako ValiTrade a ValuNet, nástroje na sledovanie ako TransitNet a NGO benchmarking. Pomáhame zjednodušiť váš obchod pre milióny ľudí na celom svete.

Kvalita, ochrana zdravia, bezpečnosť a životné prostredie (QHSE):

Koncoví užívatelia, široká verejnosť a zainteresované strany potrebujú vidieť, ako sú opatrenia QHSE realizované a sledované v každodennom živote vašej organizácie a v jej činnostiach. Máme široký sortiment systémov riadenia kvality a riešenie ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia, ktorý má vyhovieť vašim potrebám - široko certifikovaný podľa medzinárodne uznávaných noriem (ISO, atď.) Môžeme vám nielen pomáhať zlepšiť životy ľudí a ekonomický rast, ale tiež vám môžeme poskytnúť dôkaz.

Cestná bezpečnosť a správa vozidiel:

Zlepšovanie cestnej bezpečnosti chráni používateľov dopravy tým, že ponúka všetko od kalibrácie prístrojov na presadzovanie zákona (ako rýchlostné kamery) po inšpekcie vozidiel, správu dát a reporting, vodičské skúšky a registrácia vozidiel. Naše riešenie cestnej bezpečnosti sa tiež rozširujú do realizácie a riadenie dopravného systému a do homologácie svetelnej dopravnej signalizácie (skúšky typov).

Obráťte sa na miestnu pobočku SGS prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky +421 55 7836 103, aby ste zistili ako môžeme pomôcť Vašej spoločnosti. Prípadne navštívte našu globálnu webovú stránku a dozviete sa viac o širokom rozsahu služieb, ktoré ponúka Skupina SGS.

Audity na ochranu značky vykonávané spoločnosťou SGS chránia, udržiavajú a budujú značku prostredníctvom kontrol a súhrnných správ o tom, či obchodníci dodržiavajú existujúce interné pravidlá správnej praxe počas predaja.

Naše audity umožňujú prijatie potrebných krokov na ochranu jedného z vašich najhodnotnejších aktív vašej značky.

Sieť predajcov vytvára ľudskú tvár značky. Musia byť profesionálne a stelesňovať všetky princípy vašej značky, aby umožňovali rozvoj vašej značky a vášho podnikania. Môžeme ponúknuť najširší okruh nástrojov pre audit na zabezpečenie vyššie uvedených princípov. Patria sem napríklad:

 • Štandardné audity: Posúdenie faktorov, ktoré majú vplyv na zákazníkov, či už priamo alebo nepriamo, a tým aj na váš imidž; okrem iného môžu zahŕňať vyhodnotenie faktov, údajov, dispozícií, kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI).
 • Mystery audity (kontroly plnenia stanovených štandardov): Objektívne preskúmanie správania a procesov predajcov, ktoré majú vplyv na skúsenosti zákazníkov. Pomáhajú zabezpečiť, že sa predajcovia snažia rešpektovať a budovať značku v rámci svojich každodenných aktivít.

Prínosy Auditov Na Ochranu Značky Vykonávaných Spoločnosťou SGS

Naše audity na ochranu značky ponúkajú nezávislé a nestranné audity najväčším svetovým poskytovateľom týchto služieb, takže výsledkom auditu môžete s istotou dôverovať.

Hlavné prínosy:

 • prístup do našej jedinečnej celosvetovej siete;
 • rovnaké služby po celom svete umožňujúca porovnanie s konkurenciou;
 • riešenie na mieru pre uspokojenie cieľov vášho projektu;
 • možnosť prevedenia auditov na ochranu značky u konkurenčných obchodníkov na účely porovnania;
 • naše najmodernejšie IT riešenia poskytujú prehľadnú prezentáciu vašej značky v reálnom čase, naprieč regiónmi a geografickými lokalitami, striktne podľa cieľov vašich auditov.

Naše tímy audítorov majú bohaté skúsenosti s vykonávaním nezávislých auditov pre OEM výrobcov v automobilovom priemysle a vďaka tomu rozumejú vašim činnostiam a chápu, aké informácie potrebujete na zabezpečenie plnej ochrany vašej značky. Na základe vašich cieľov naši odborníci a skúsení audítori zaistia audity zamerané na výsledky, ktoré vám poskytnú informácie potrebné na prijímanie obchodných rozhodnutí.

Audity zásob vykonávané spoločnosťou SGS sú dôležitým nástrojom pre riadenie rizika pri úverovaní zásob predajcu a poskytujú istotu pre finančné inštitúcie i pre koncesionárov.

Vykonávaním podrobných auditov zásob vozidiel pomáhajú naši experti udržiavať vás na úrovni finančného stavu zásob a znižujú riziko predaja vozidiel bez uhradenia a konečne chráni stav úveru.

Využívame najnovšie technológie inšpekcií k porovnaniu súčasných zásob autorizovaného predajcu s informáciami o predaných vozidlách a zbierame dáta ako sériové čísla a modely a v prípade potreby zakladáme fotografickú evidenciu. Naše programy sú dostatočne flexibilné, aby ich bolo možné upraviť podľa vašich špecifických požiadaviek a môžu sa uskutočňovať ako jednorazové operácie alebo dlhodobejšie, periodické kontroly, ktoré vám pomáhajú stanoviť trendy a zmierniť riziká.

Bez ohľadu na to, aký proces zahajujeme, bude výsledkom digitálna správa, ktorá môže byť okamžite odovzdaná kľúčovým zamestnancom v rámci autorizovaných predajcov a ich poskytovateľov finančných služieb ktorí boli určení vo fáze plánovania.

Naše audity zásob zaisťujú, že sa medzi poskytovateľmi pôžičiek a ich klientmi udržiava dôvera vďaka poskytovaniu presných a ľahko pochopiteľných informácií o stave zásob. Čerpajú z celosvetovej skúsenosti spoločnosti SGS v oblasti auditov pre automobilový priemysel a zamestnávajú tých najlepších z našich audítorských profesionálov, ktorí boli vyškolení, aby spĺňali vysoké štandardy, ktoré zákazníkom poskytujeme od roku 1878.

Mystery audity v automobilovom priemysle od spoločnosti SGS ponúkajú výrobcom finálnych výrobkov náhľad na skúsenosti zákazníka v sieti ich predajcov.

Mystery audity vám ponúkajú príležitosť ohodnotiť a preskúmať služby zákazníkom, starostlivosť o obchodnú značku, prezentáciu a oveľa viac z perspektívy zákazníka, ale bez dopadu či ovplyvnenia výkonu zamestnancov. Naši automobiloví odborníci vystupujú ako zákazníci, aby vykonali audity a ohodnotili správanie personálu. To znamená, že zamestnanci siete predajcu o hodnotení nevedia a reagujú na audítora prirodzene.

Každý audit je upravený podľa potrieb vašej značky. Je zostavený profil fiktívneho kupujúceho a náš audítor potom navštívi predajné zastúpenie v úlohe zákazníka a podá správu o súčastiach služby, ktoré sú pre vás dôležité. Náš mystery audit podáva správu o súčastiach služby, ktorých si zákazníci všímajú, vrátane:

 • reakcia na telefonáty, e-maily, webové aktivity,
 • celkového vzhľadu predvádzacej miestnosti,
 • dostupnosti, priateľskej komunikácie, vzhľadu a správania personálu,
 • čakacích časov, časov reakcie, prevodov,
 • príjmu a dodania vozidla,
 • dohodnutia obchodu / ponúkaných cien,
 • vykonanie služby (včasná dodávka, kvalita práce),
 • obstaranie bezplatných ocenení áut alebo nákladov,
 • kvality vykonanej práce (dielenské skúšky) a
 • vysvetlenie ponúk a faktúr.

Prínosy Mystery Auditov Vykonávaných Spoločnosťou SGS

Hlavné prínosy:

 • Prístup do našej jedinečnej celosvetovej siete
 • Globálne konzistentné služby umožňujúce vám získať meradlo na porovnanie s vašimi konkurentmi
 • Riešenia na mieru, aby vyhovovali cieľom vášho projektu
 • Na základe vašich cieľov dodajú naši profesionálni a skúsení audítori audity orientované na výsledok, ktoré vám dajú informácie, potrebné pre prijatie podnikateľských rozhodnutí
 • Náš tím audítorov má bohaté skúsenosti s vykonávaním auditov druhou stranou pre automobilových výrobcov finálnych výrobkov; rozumie vašim činnostiam a tomu, čo potrebujete vedieť pre ochranu vašej obchodnej značky

Na účely porovnania môžeme vykonávať audity na ochranu značky v obchodných zastúpeniach konkurencie

Spoločnosť SGS vyvinula rad služieb na pomoc so zistením a ochranou hodnoty ojazdených vozidiel pri ich návrate na konci ich lízingových období a pred ich dodaním na trh s ojazdenými vozidlami.

Ak je vozidlo vrátené s poškodením väčším, než je prijateľné očakávať (nadmerné opotrebovanie užívaním), jeho predajná cena bude negatívne ovplyvnená. Naše kontroly ojazdených vozidiel dávajú nezávislý a nesporný výpočet hodnoty každého vráteného vozidla, takže majiteľ si môže od nájomcu nárokovať náklady na opravu alebo rozdiel v trhovej hodnote.

Procedúrami a obchodnými pravidlami, ktoré budú dohodnuté s klientom, sa riadime od registrácie poškodenia vozidla až po chýbajúce dokumenty či náhradné kľúče.

Medzi našich klientov patria hlavní výrobcovia automobilov, ich pridružené spoločnosti pre finančné služby, spoločnosti pre riadenie vozového parku, spoločnosti pre prenájom vozidiel a hlavné aukčné organizácie vozidiel.

Ako Vám Môžu Kontroly Ojazdených Vozidiel Pomốcť

Okamžité výhody zo spolupráce so spoločnosťou SGS pri vykonávaní kontrol ojazdených vozidiel:

 • nezávislá kontrola tretej strany uskutočnená školenými profesionálmi,
 • štandardizované kritériá a postupy kontroly vo všetkých krajinách,
 • štandardizované elektronické vykazovanie správ v miestnom jazyku a v spoločnom jazyku podľa vašej voľby,
 • flexibilný protokol vyrobený na zákazku slúžiace k zberu reklamácií a rýchlemu re marketingu,
 • štandardizovaný a nesporný výpočet nákladov a stanovenie nadmerného opotrebenia naprieč zemepisnými zónami,
 • zníženie nepodstatných a administratívnych nákladov spolu s lepšou návratnosťou,
 • otvorená, transparentná platforma poskytujúca online štatistiky riadenia prístupná vám a vašim zákazníkom a
 • elektronická výmena dát a optimálna integrácia do vášho postupu prác a procesov.

Obráťte sa na miestnu pobočku SGS prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky +421 55 7836 100, aby ste zistili ako môžeme pomôcť Vašej spoločnosti. Prípadne navštívte našu globálnu webovú stránku a dozviete sa viac o širokom rozsahu služieb, ktoré ponúka Skupina SGS.

 • SGS Slovakia spol. s r.o.

Kysucká 14,

, 040 11,

Kosice,

Slovakia