Какво търсите?

Тестване на вещества, идентифицирани като особено опасни (SVHC)

Според изискванията на REACH всички членове от веригата на доставки са задължени да извършват определени дейности по отношение на вещества, идентифицирани като особено опасни.

В SGS ние предлагаме иновативни решения за управление на веригата на доставките и тестване на потребителските продукти за вещества, идентифицирани като особено опасни (SVHC) по REACH, като ви помагаме да изпълните изискванията по REACH и да подобрите вашите вътрешни бизнес процеси.

Какво представляват веществата, идентифицирани като особено опасни (SVHC)?

Веществата, идентифицирани като особено опасни (SVHC), представляват сериозен риск както за човешкото здраве, така и за околната среда. Веществата, идентифицирани като особено опасни (SVHC), са вещества, които могат:

 • Да причинят рак (канцерогенни)
 • Да причинят генетични мутации (мутагенни)
 • Да бъдат токсични за репродукцията
 • Да притежават други опасни свойства и да се запазват в околната среда за дълго време (устойчиви)
 • Да се натрупват постоянно в организмите на животните (биоaкумулиращи)
 • Вещества с подобна важност (напр. ендокринни разрушители)

REACH има за цел да контролира използването на такива вещества чрез разрешаване и ограничаване и задължава производителите и доставчиците да използват по-безопасни алтернативи или технологии в рамките на разумен период от време.

Какви са вашите задължения?

Продукти:
Ако сте доставчик на продукти в ЕС и вашият продукт съдържа вещества, идентифицирани като особено опасни (SVHC) > 0,1 тегловни %, вие трябва да предадете информацията за тези вещества по цялата верига на доставките. Като минимално изискване, трябва да се съобщи наименованието на веществото, идентифицирано като особено опасно (SVHC). Ако потребителят изрази желание, вие трябва да му предоставите информация за безопасната употреба на веществото, идентифицирано като особено опасно (SVHC), в рамките на 45 дни.

До юни 2011 г., освен задължението за предоставяне на информация, производителите и вносителите на продукти в ЕС трябва да уведомят Европейската агенция по химикалите дали общото количество на веществото, идентифицирано като особено опасно (SVHC), в продуктите надвишава 1 тон годишно. Това може да се окаже предизвикателство за търговците на дребно, които внасят разнообразни продукти от различни страни и доставчици.

Освен това, производителите трябва да обърнат внимание на нарастващия брой вещества, идентифицирани като особено опасни, включени в списъка на Приложение XIV за получаване на разрешително. Производители без разрешение за конкретна употреба на вещества трябва внимателно да разгледат крайните дати за подаване на заявление и датите на забрана, за да се съобразят с изискванията на REACH по отношение на разрешеното ползване на вещества, идентифицирани като особено опасни.

Смеси за потребителско ползване:
Ако сте доставчик на смеси за потребителско ползване в ЕС, може да се наложи да предоставите информационен лист за безопасност по заявка на потребителите надолу по веригата или дистрибуторите, в случай че сместа съдържа вещество, идентифицирано като особено опасно (SVHC) ≥ 0,1 тегловни %. Това изискване е допълнение към задълженията съгласно Директивата за опасни препарати 1999/45/ЕО и Регламент 1272/2008/ЕО относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP).

Тестване на вещества, идентифицирани като особено опасни (SVHC)
Веществата, идентифицирани като особено опасни (SVHC), могат да се включат в потребителските продукти умишлено или неволно чрез веригата на доставките и производствения процес. Лабораторни тестове предоставят информация за идентификация и концентрация на вещества, идентифицирани като особено опасни (SVHC), за да се помогне на компаниите да изпълнят своите задължения за веществата, идентифицирани като особено опасни (SVHC) по REACH.

Ние предоставяме тестване на вещества, идентифицирани като особено опасни (SVHC), според вашите нужди:

 •  В списъка на кандидат-веществата:
  • Пълно тестване
  • Скрининг за оценката на риска, свързана с продуктите
 • В списъка на веществата, подлежащи на разрешаване (REACH, приложение XIV)
 • В регистъра на намеренията
 • Потенциални вещества, идентифицирани като особено опасни (SVHC), които отговарят на регулаторните изисквания, но които все още не са включени в списъка на кандидат-вещества

Защо да изберете SGS?

SGS предлага несравними експертни познания и консултантски услуги по REACH в комбинация с богатия опит в сферата на потребителските стоки и веригите на доставки. В нашия бранш по REACH работи специализиран екип от технически специалисти, които предоставят индивидуални решения за потребителските стоки, анализа на опасните вещества, идентификация на веществата, управлението на веригите на доставки и токсикологията.

Научете защо SGS е първата компания, към която се обръщате, когато имате нужда от глобални решения по REACH.

Веществата, идентифицирани като особено опасни (SVHC), могат да се открият в смеси, като например бои, мастила и лепила или в артикули, като играчки, мебели, текстилни и електрически продукти.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги