Какво търсите?

Одити за социална отговорност

Ние извършваме одити от името на организации, като например Организацията за световно отговорно акредитирано производство (WRAP), и гарантираме, че доставчиците ще спазват вашите указания за корпоративна социална отговорност.

За да ви помогнем да разберете възможностите и условията във фабриките на доставчиците, преди да вземете важни бизнес решения, ние предлагаме следните услуги:

Оценка на Кодекса на поведение

Ние извършваме одити на спазването на изискванията за социална отговорност, за да гарантираме, че вашите бизнес партньори спазват ангажимента на вашата компания по отношение на корпоративната социална отговорност. Прилагането на социалната отговорност на практика изисква създаване и непрекъснато спазване на кодекса на поведение, човешките права и етичните изисквания. Тъй като спазването на изискванията понижава риска от нанасяне на вреда за обществото и околната среда от ваша страна, то в идеален вариант цялата ви верига на доставки трябва да съответства на вашата програма (и).

За да бъде ефективна вашата програма(и) за социална отговорност, тя(те) трябва да се характеризира(т) с прозрачност, ангажимент към заинтересованите страни и дългосрочен, систематичен подход. Използването на нашите независими услуги за одит помага за утвърждаване на прозрачността, последователността и целостта. Ние сме получили акредитация за провеждане на одити от следните организации:

  • Aussenhandelsvereinigung des Deutschen Einzelhandels e.V. (AVE) – чуждестранна търговска асоциация на германските търговци на дребно
  • amfori BSCI – създадена от Чуждестранната търговска асоциация (FTA), която включва европейски национални търговски асоциации и компании
  • Инициатива за търговска етика (ETI) – обединение на световни търговски марки, търговци на дребно, профсъюзи, организации, провеждащи кампании, и благотворителни организации
  • Инициатива социална кауза (ICS) – функционира под ръководството на Френската федерация на търговците на дребно (FCD).
  • WRAP – независима корпорация с идеална цел

Оценка на качеството във фабриката

Тази услуга ви позволява да верифицирате способността на даден производител да изпълни вашите договорни изисквания, касаещи безопасност, качество, ефективност, количество и доставка. Можем да разработим тези оценки според вашите специфични изисквания, като ви помогнем да укрепите и защитите вашата търговска марка чрез гарантиране на качеството на всеки етап от веригата на доставки.

Свържете се със SGS сега, за да разберете как можем да ви помогнем да намалите рисковете, свързани със снабдяване, и да разпространим вашата програма за корпоративна социална отговорност по цялата стойностна верига.

SGS намалява вашите рискове, свързани със снабдяване, като верифицира способността на вашите доставчици да изпълнят договорните изисквания, касаещи качество, количество и доставка.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services