Какво търсите?

SIEF и представяне от трета страна

След приключване на предварителната регистрация на производителите и вносителите се предлага да се регистрират във Форума за обмен на информация за веществата (SIEF), за да обменят съответни и налични данни сред всички потенциални REACH регистрати за едно и също въведено вещество.

Този форум има за цел да ви позволи:

 • Да реагирате на искания за информация от другите участници
 • Да предоставяте на другите участници резултатите, както и достъп до съществуващи изпитвания при искане от тяхна страна
 • Да изисквате липсваща информация от другите участници в SIEF
 • Да постигнете съгласие относно механизмите за разпределение на разходите
 • Да получавате финансова компенсация за обмена на данни
 • Да определяте съвместно необходимостта от допълнителни изпитвания
 • Да организирате провеждането на определените изпитвания
 • Да постигнете съгласие относно класификацията и етикетирането
 • Да постигнете съгласие за назначаване на водещ регистрант
 • Да постигнете съгласие избраните изпитвания да бъдат включени в съвместното подаване на данни
 • Подаване на съвместна регистрация
 • Осигурете достъп до съвместното досие за подаване на данни и регистрационен номер (след плащане)

За да ви помогнем да създадете вашата мрежа за поддръжка и да ви предоставим техническо ръководство за регистрация, уверете се, че вашата фирма е добре подготвена за REACH, вашите експерти по поддръжка на SIEF услуги са налични и предлагат две специфични услуги:

 • Комбиниран инвентарен опис
 • Представяне от трета страна

Подготовка на вашата регистрация в SIEF с комбиниран инвентарен опис

Подготовката за SIEF включва събиране на необходимите данни за подаване към Европейската агенция по химикали (ЕСНА) и откриване на пропуските, за да се гарантира, че решенията на форума са взети въз основа на обоснована информация. SGS може да помогне в процеса на подготовката за регистрация в SIEF чрез съставяне на комплексен инвентарен опис, благодарение на нашия мотивиран екип от специалисти и експерти.

Представител от трета страна

Според REACH всеки производител, вносител или потребител надолу по веригата може, като запази цялата отговорност за спазване на своите задължения по REACH, да назначи представител от трета страна за всички действия, изброени по-горе. SGS може да ви помогне в качеството си на представител от трета страна, благодарение на познанията на нашите консултанти в областта на нормативните разпоредби и участие в Регламента REACH.

Научете повече за услугите по поддръжка на SIEF, предлагани от SGS.

Глобалната мрежа на SGS подпомага експертите по SIEF услуги, които ще работят с вас, за да гарантират вашата готовност за съответствие по REACH.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services