Какво търсите?

Тестване на RoHS

Увеличаването на нормативните изисквания при употреба на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване повишава отговорността на производителите, търговците и доставчиците да докажат, че техните продукти съответстват на тези изисквания.

Тестването на RoHS от трета страна, предлагано от SGS, ви дава възможност да гарантирате съответствие с RoHS директивата на ЕС.

Трябва да се извършва мониторинг на всички нови продукти във връзка с концентрацията на забранените вещества, включително олово (Pb), живак (Hg), кадмий (Cd), хексавалентен хром (Cr), полибромиран бифенил (PBB) и полибромиран дифенилов етер (PBDE).

Вие трябва да гарантирате, че в нито един продукт не са надвишени RoHS пределните стойности за тегловна концентрация от 0,1% или 1000 ppm (с изключение на кадмий, за който тази стойност е до 0,01% или 100 ppm) на хомогенните материали. Ние предлагаме няколко различни метода на тестване:

Неразрушаващ анализ

Използваме няколко неразрушаващи XRF метода (рентгенофлуоресцентен анализ).

Мокър химичен анализ

В случай че се открият високи нива от забранените вещества, може да се извърши допълнително тестване, като се използва мокър химичен анализ. Този метод за тестване на забранените вещества предоставя точни резултати и проверява всички отклонения, открити по време на XRF анализа.

XRF сканиране

Можем да получим бърза индикация за наличието на опасни вещества и мястото им в продукта с помощта на XRF сканиране. Този метод на тестване е изключително подходящ, за да се извърши бърз преглед на крайния продукт.

В ЕС RoHS се контролират от Директива 2002/95/ЕО. Това изключва от пазара продукти, които не са в съответствие с нормите. Подобни разпоредби съществуват в други райони по света, включително Китай, Япония, Южна Корея, САЩ, Норвегия и Турция. Тъй като разполагаме с глобална мрежа от 26 акредитирани RoHS лаборатории и над 1000 специалисти в тази област, ви предлагаме да станете партньор на SGS, за да отговорим на всички ваши потребности за тестване на RoHS.

Научете повече по какъв начин SGS може да помогне на вашата фирма да спази изискванията за RoHS навсякъде по света.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services