Какво търсите?

ISO/IEC 27001:2013 - Обучение на вътрешни одитори - Системи за управление на сигурността на информацията

Това обучение е предназначено да осигури на участниците уменията и познанията, необходими за оценка и отчитане на съответствието и ефективното приложение на системи за управление на информационната сигурност (ISMS) за предпазване на организациите от риск.

Организациите, които не изпълняват еднородни и цялостни стратегии за СУСИ, остават открити за потенциални проблеми, свързани със сигурността.

Целта на обучението за вътрешни одитори по ISO 27001 е да ви предостави необходимите умения за извършване на вътрешни одити на системите за управление на информационната сигурност на организацията (ISMS) и за допринасяне към тяхното постоянно подобряване. Това обучение Ви помага да идентифицирате и контролирате заплахите, с които дадена организация се сблъсква в случай на пропуски в контрола на сигурността на информацията, както и да научите как ефективно да приложите мерки за справяне с тези рискове.

След приключване на обучението, Вие ще:

  • Описвате отговорностите на вътрешния одитор и ролята на вътрешния одит при поддръжката и усъвършенстването на СУСИ в съответствие с ISO 27001 и ISO 9001
  • Описвате с препратка към цикъла План-Изпълнение-Проверка-Действие (ПИПД) изискванията на ISO 27001
  • Обяснявате целта и структурата на ISO 27001
  • Планирате и подготвяте вътрешен одит, ще събирате доказателства за одит чрез наблюдение, интервюта и подборка от документи и архив,
  • Пишете фактологични отчети за одити, които спомагат за подобряване на ефективността на СУСИ
  • Предлагате начини за проверка на ефективността на корективните действия

Обучението обхваща презентации, семинари и ролеви игри.

Моля, имайте предвид: От участниците се очаква да имат познания за системите за управление на сигурността на информацията и за ISO 27001 преди започване на курса. Тези необходими познания се осигуряват от обучението по информираност за системите за управление на сигурността на информацията.

Свържете се със SGS още днес, за да научите повече за обучението за вътрешни одитори по ISO 27001.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги